Група 38


              Інші продукти хімічної промисловості

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) окремі елементи або сполуки певного хімічного  складу,  за
винятком таких:

     1) штучний графіт (товарна позиція 3801);

     2) інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, інгібітори
пророщування і регулятори росту рослин,  дезінфекційні речовини та
аналогічні  продукти,  у  формах  або  упаковках,  передбачених  у
товарній позиції 3808;

     3) вогнегасні  продукти,  використовувані   як   заряди   для
вогнегасників  або  заряджених вогнегасних гранат (товарна позиція
3813);

     4) продукти, розглянуті у примітці 2 а) або в);

     б) суміші хімічних речовин з харчовими продуктами або  іншими
поживними  речовинами,  що  використовуються  під  час виробництва
продуктів харчування (головним чином товарна позиція 2106);

     в) лікарські засоби (товарної позиції 3003 або 3004);

     г) відпрацьовані каталізатори,  використовувані для вилучення
недорогоцінних   металів   або  для  виробництва  хімічних  сполук
недорогоцінних  металів  (товарна  позиція  2620),   відпрацьовані
каталізатори,  що  використовуються  головним  чином для вилучення
дорогоцінних металів (товарна позиція 7112), або каталізатори, які
складаються   з   металів   або  сплавів  металів,  що  подаються,
наприклад,  у  формі  дрібного порошку або плетеної сітки (розділи
XIV або XV).

     2. До товарної позиції 3824 включаються такі товари,  які  не
включені до інших угруповань:

     а) штучні  кристали  (крім  оптичних елементів) оксиду магнію
або галогенів лужних або лужноземельних металів  з  масою  кожного
кристала не менш як 2,5 г;

     б) сивушна олія, олія сорту "діппель";

     в) сполуки для вилучення чорнила,  розфасовані в упаковки для
роздрібної торгівлі;

     г) суміші  для  виправлення  друкованих   текстів   та   інші
коректурні рідини, розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі;

     ґ)  плавкі елементи для контролю температури печі (наприклад,
конуси Зегера).

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3801          |Графіт штучний;     |      |         |         |
              |графіт колоїдний або|      |         |         |
              |напівколоїдний;     |      |         |         |
              |вироби з графіту або|      |         |         |
              |інших форм вуглецю у|      |         |         |
              |вигляді паст,       |      |         |         |
              |брусків, пластинок  |      |         |         |
              |або інших           |      |         |         |
              |напівфабрикатів:    |      |         |         |
3801 10 00 00 |- графіт штучний    |      |   5     |  10     | -
3801 20       |- графіт колоїдний  |      |         |         |
              |або напівколоїдний: |      |         |         |
3801 20 10 00 |- - графіт колоїдний|      |   5     |  10     | -
              |у вигляді суспензії |      |         |         |
              |в оливі; графіт     |      |         |         |
              |напівколоїдний      |      |         |         |
3801 20 90 00 |- - інший           |      |   5     |  10     | -
3801 30 00 00 |- вуглецеві пасти   |      |   5     |  10     | -
              |для електродів та   |      |         |         |
              |аналогічні маси для |      |         |         |
              |футеровки печей     |      |         |         |
3801 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3802          |Вугілля активоване; |      |         |         |
              |речовини мінеральні |      |         |         |
              |природні активовані;|      |         |         |
              |вугілля тваринного  |      |         |         |
              |походження,         |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |використане тваринне|      |         |         |
              |вугілля:            |      |         |         |
3802 10 00 00 |- вугілля активоване|      |   0     |   5     | -
3802 90 00    |- інші:             |      |         |         |
3802 90 00 10 |- - глина           |      |   2     |  10     | -
              |відбілювальна       |      |         |         |
3802 90 00 90 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3803 00       |Олія талова,        |      |         |         |
              |рафінована або      |      |         |         |
              |нерафінована:       |      |         |         |
3803 00 10 00 |- неочищена         |      |   5     |  10     | -
3803 00 90 00 |- інша              |      |   5     |  10     | -
3804 00       |Відходи лужні від   |      |         |         |
              |виробництва деревної|      |         |         |
              |целюлози,           |      |         |         |
              |концентровані або   |      |         |         |
              |ні, з вилученими або|      |         |         |
              |невилученими        |      |         |         |
              |цукрами, або піддані|      |         |         |
              |чи не піддані       |      |         |         |
              |хімічній обробці,   |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |лігносульфонати, але|      |         |         |
              |за винятком талової |      |         |         |
              |олії товарної       |      |         |         |
              |позиції 3803:       |      |         |         |
3804 00 10 00 |- лужний сульфід    |      |   5     |  10     | -
              |концентрований      |      |         |         |
3804 00 90 00 |- інший             |      |   5     |  10     | -
3805          |Скипидар живичний з |      |         |         |
              |деревини (осмолу)   |      |         |         |
              |або сульфатний і    |      |         |         |
              |олії терпенові інші,|      |         |         |
              |отримані шляхом     |      |         |         |
              |перегонки або іншим |      |         |         |
              |видом обробки       |      |         |         |
              |хвойної деревини;   |      |         |         |
              |дипентен неочищений;|      |         |         |
              |скипидар сульфітний |      |         |         |
              |і пара-цимол        |      |         |         |
              |неочищений інший;   |      |         |         |
              |олія соснова з      |      |         |         |
              |вмістом альфа-      |      |         |         |
              |терпінеолу як       |      |         |         |
              |головного           |      |         |         |
              |компонента:         |      |         |         |
3805 10       |- скипидар живичний |      |         |         |
              |з деревини (осмолу) |      |         |         |
              |або сульфатний:     |      |         |         |
3805 10 10 00 |- - скипидар        |      |   5     |  10     | -
              |живичний            |      |         |         |
3805 10 30 00 |- - скипидар з      |      |   5     |  10     | -
              |деревини (осмолу)   |      |         |         |
3805 10 90 00 |- - скипидар        |      |   5     |  10     | -
              |сульфатний          |      |         |         |
3805 20 00 00 |- олія соснова      |      |   5     |  10     | -
3805 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3806          |Каніфоль та смоляні |      |         |         |
              |кислоти, їх похідні;|      |         |         |
              |спирт каніфольний та|      |         |         |
              |каніфольні олії;    |      |         |         |
              |смоляні залишки     |      |         |         |
              |після перегонки     |      |         |         |
              |[переплавлені       |      |         |         |
              |смоли]:             |      |         |         |
3806 10       |- каніфоль та       |      |         |         |
              |смоляні кислоти:    |      |         |         |
3806 10 10 00 |- - одержані із     |      |   5     |  10     | -
              |натуральних живиць  |      |         |         |
3806 10 90    |- - інші:           |      |         |         |
3806 10 90 10 |- - - каніфоль      |      |  10     |  20     | -
              |соснова             |      |         |         |
3806 10 90 90 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3806 20 00 00 |- солі каніфолі,    |      |   5     |  10     | -
              |смоляних кислот або |      |         |         |
              |похідних каніфолі чи|      |         |         |
              |смоляних кислот     |      |         |         |
              |(резинати), крім    |      |         |         |
              |солей адуктів       |      |         |         |
              |каніфолі            |      |         |         |
3806 30 00 00 |- складноефірні     |      |   5     |  10     | -
              |смоли               |      |         |         |
3806 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3807 00       |Дьоготь деревний;   |      |         |         |
              |масло з деревного   |      |         |         |
              |дьогтю; креозот     |      |         |         |
              |деревний; нафта     |      |         |         |
              |деревна; пек        |      |         |         |
              |рослинний; пек      |      |         |         |
              |пивоварний та       |      |         |         |
              |аналогічні продукти |      |         |         |
              |на основі каніфолі, |      |         |         |
              |смоляних кислот або |      |         |         |
              |рослинного пеку:    |      |         |         |
3807 00 10 00 |- дьоготь деревний  |      |   5     |  10     | -
3807 00 90 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3808          |Інсектициди,        |      |         |         |
              |родентициди,        |      |         |         |
              |фунгіциди,          |      |         |         |
              |гербіциди, засоби,  |      |         |         |
              |що запобігають      |      |         |         |
              |проростанню         |      |         |         |
              |паростків, та       |      |         |         |
              |регулятори росту    |      |         |         |
              |рослин,             |      |         |         |
              |дезінфікуючі        |      |         |         |
              |речовини та         |      |         |         |
              |аналогічні речовини,|      |         |         |
              |в упаковках,        |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
              |або у вигляді       |      |         |         |
              |готових виробів,    |      |         |         |
              |наприклад, стрічки, |      |         |         |
              |оброблені сіркою,   |      |         |         |
              |свічки і папір      |      |         |         |
              |липкий від мух:     |      |         |         |
3808 10       |- інсектициди:      |      |         |         |
3808 10 10 00 |- - на основі       |      |  6,5    |  6,5    |
              |піретроїдів         |      |         |         |
3808 10 20 00 |- - на основі       |      |   0     |   5     | -
              |хлорованих          |      |         |         |
              |вуглеводнів         |      |         |         |
3808 10 30 00 |- - на основі       |      |   0     |   5     | -
              |карбаматів          |      |         |         |
3808 10 40    |- - на основі       |      |         |         |
              |фосфорорганічних    |      |         |         |
              |сполук:             |      |         |         |
3808 10 40 10 |- - - на основі     |      |  6,5    |  6,5    |
              |диметоату           |      |         |         |
3808 10 40 90 |- - - інші          |      |   0     |   5     |
3808 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
3808 20       |- фунгіциди:        |      |         |         |
              |- - неорганічні:    |      |         |         |
3808 20 10 00 |- - - препарати на  |      |   0     |   5     | -
              |основі сполук міді  |      |         |         |
3808 20 15 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
3808 20 30    |- - - на основі     |      |         |         |
              |дитіокарбаматів:    |      |         |         |
3808 20 30 10 |- - - - на основі   |      |  6,5    |  6,5    |
              |тіураму             |      |         |         |
3808 20 30 90 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |
3808 20 40    |- - - на основі     |      |         |         |
              |бензимідазолів:     |      |         |         |
3808 20 40 10 |- - - - на основі   |      |  6,5    |  6,5    |
              |карбендазиму        |      |         |         |
3808 20 40 90 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |
3808 20 50    |- - - на основі     |      |         |         |
              |діазолів або        |      |         |         |
              |тріазолів:          |      |         |         |
3808 20 50 10 |- - - - на основі   |      |  6,5    |  6,5    |
              |пропіконазолу       |      |         |         |
3808 20 50 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |
3808 20 60 00 |- - - на основі     |      |   0     |   5     | -
              |діазинів або        |      |         |         |
              |морфолінів          |      |         |         |
3808 20 80 00 |- - - інші          |      |   0     |  5      | -
3808 30       |- гербіциди,        |      |         |         |
              |засоби, що          |      |         |         |
              |запобігають         |      |         |         |
              |проростанню         |      |         |         |
              |паростків, та       |      |         |         |
              |регулятори росту    |      |         |         |
              |рослин:             |      |         |         |
              |- - гербіциди:      |      |         |         |
3808 30 11    |- - - на основі     |      |         |         |
              |феноксифітогормонів:|      |         |         |
3808 30 11 10 |- - - - на основі   |      |  6,5    |  6,5    |
              |2,4-Д кислоти       |      |         |         |
3808 30 11 90 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |
3808 30 13 00 |- - - на основі     |      |   0     |   5     | -
              |тріазинів           |      |         |         |
3808 30 15    |- - - на основі     |      |         |         |
              |амідів:             |      |         |         |
3808 30 15 10 |- - - - на основі   |      |  6,5    |  6,5    |
              |ацетохлору          |      |         |         |
3808 30 15 90 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |
3808 30 17 00 |- - - на основі     |      |   0     |   5     | -
              |карбаматів          |      |         |         |
3808 30 21 00 |- - - на основі     |      |   0     |   5     | -
              |похідних            |      |         |         |
              |динітроаніліну      |      |         |         |
3808 30 23 00 |- - - на основі     |      |   0     |   5     | -
              |похідних сечовини,  |      |         |         |
              |урацилу або         |      |         |         |
              |сульфонілсечовини   |      |         |         |
3808 30 27    |- - - інші:         |      |         |         |
3808 30 27 10 |- - - - на основі   |      |  6,5    |  6,5    |
              |дикамби             |      |         |         |
3808 30 27 20 |- - - - на основі   |      |  6,5    |  6,5    |
              |гліфосату           |      |         |         |
3808 30 27 90 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |
3808 30 30 00 |- - засоби, що      |      |   0     |   5     | -
              |запобігають         |      |         |         |
              |проростанню         |      |         |         |
              |паростків           |      |         |         |
3808 30 90 00 |- - регулятори      |      |   0     |   5     | -
              |росту рослин        |      |         |         |
3808 40       |- речовини          |      |         |         |
              |дезінфікуючі:       |      |         |         |
3808 40 10 00 |- - на основі       |      |   0     |   5     | -
              |четвертинних        |      |         |         |
              |амонієвих солей     |      |         |         |
3808 40 20 00 |- - на основі       |      |   0     |   5     | -
              |галогенованих       |      |         |         |
              |сполук              |      |         |         |
3808 40 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
3808 90       |- інші:             |      |         |         |
3808 90 10 00 |- - родентициди     |      |   0     |   5     | -
3808 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
3809          |Апретуючі речовини  |      |         |         |
              |(текстильно-        |      |         |         |
              |допоміжні           |      |         |         |
              |речовини),          |      |         |         |
              |препарати для       |      |         |         |
              |прискорення         |      |         |         |
              |фарбування або      |      |         |         |
              |закріплення         |      |         |         |
              |барвників, а також  |      |         |         |
              |інші речовини та    |      |         |         |
              |готові препарати    |      |         |         |
              |(наприклад, речовини|      |         |         |
              |та засоби для       |      |         |         |
              |обробки і           |      |         |         |
              |травлення),         |      |         |         |
              |гатунків, які       |      |         |         |
              |використовують у    |      |         |         |
              |текстильній,        |      |         |         |
              |паперовій, шкіряній |      |         |         |
              |промисловості або   |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |виробництвах, не    |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |груп:               |      |         |         |
3809 10       |- на основі         |      |         |         |
              |крохмалистих        |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
3809 10 10 00 |- - з вмістом цих   |      |   5     |  10     | -
              |речовин менш як     |      |         |         |
              |55 мас.%            |      |         |         |
3809 10 30 00 |- - з вмістом цих   |      |   5     |  10     | -
              |речовин 55 мас.% або|      |         |         |
              |більше, але не більш|      |         |         |
              |як 70 мас.%         |      |         |         |
3809 10 50 00 |- - з вмістом цих   |      |   5     |  10     | -
              |речовин 70 мас.% або|      |         |         |
              |більше, але не більш|      |         |         |
              |як 83 мас.%         |      |         |         |
3809 10 90 00 |- - з вмістом цих   |      |   5     |  10     | -
              |речовин 83 мас.% або|      |         |         |
              |більше              |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
3809 91 00    |- - гатунків, які   |      |         |         |
              |використовують у    |      |         |         |
              |текстильній         |      |         |         |
              |промисловості       |      |         |         |
              |або аналогічних     |      |         |         |
              |виробництвах:       |      |         |         |
3809 91 00 10 |- - - рідини        |      |  10     |  20     | -
              |кремнійорганічні    |      |         |         |
              |(силіконові)        |      |         |         |
              |гідрофобізуючі      |      |         |         |
3809 91 00 90 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3809 92 00    |- - які             |      |         |         |
              |використовують у    |      |         |         |
              |паперовій           |      |         |         |
              |промисловості або   |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |виробництвах:       |      |         |         |
3809 92 00 10 |- - - рідини        |      |  10     |  20     | -
              |кремнійорганічні    |      |         |         |
              |(силіконові), що    |      |         |         |
              |використовуються в  |      |         |         |
              |паперовому або      |      |         |         |
              |подібних            |      |         |         |
              |виробництвах        |      |         |         |
3809 92 00 90 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3809 93 00 00 |- - які             |      |   5     |  10     | -
              |використовують у    |      |         |         |
              |шкіряній            |      |         |         |
              |промисловості або   |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |виробництвах        |      |         |         |
3810          |Засоби для травлення|      |         |         |
              |металевих поверхонь;|      |         |         |
              |флюси та інші       |      |         |         |
              |допоміжні засоби для|      |         |         |
              |паяння або          |      |         |         |
              |зварювання металів; |      |         |         |
              |пасти та порошки для|      |         |         |
              |паяння або          |      |         |         |
              |зварювання з металів|      |         |         |
              |та інших матеріалів;|      |         |         |
              |речовини, які       |      |         |         |
              |використовують як   |      |         |         |
              |осердя або покриття |      |         |         |
              |для зварювальних    |      |         |         |
              |електродів, стрижнів|      |         |         |
              |та прутків:         |      |         |         |
3810 10 00 00 |- засоби для        |      |   5     |  10     | -
              |травлення металевих |      |         |         |
              |поверхонь; порошки і|      |         |         |
              |пасти для паяння та |      |         |         |
              |зварювання з металів|      |         |         |
              |та інших матеріалів |      |         |         |
3810 90       |- інші:             |      |         |         |
3810 90 10 00 |- - речовини, які   |      |   5     |  10     | -
              |використовують як   |      |         |         |
              |покриття  або осердя|      |         |         |
              |для зварювальних    |      |         |         |
              |електродів, стрижнів|      |         |         |
              |та прутків          |      |         |         |
3810 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3811          |Антидетонатори,     |      |         |         |
              |антиоксиданти,      |      |         |         |
              |інгібітори          |      |         |         |
              |смолоутворення,     |      |         |         |
              |загусники,          |      |         |         |
              |антикорозійні       |      |         |         |
              |речовини та інші    |      |         |         |
              |готові присадки,    |      |         |         |
              |добавки для         |      |         |         |
              |нафтопродуктів      |      |         |         |
              |(включаючи бензин)  |      |         |         |
              |або  для  інших     |      |         |         |
              |рідин, які          |      |         |         |
              |використовують з    |      |         |         |
              |тією самою метою,   |      |         |         |
              |що й нафтопродукти: |      |         |         |
              |- антидетонатори:   |      |         |         |
3811 11       |- - на основі сполук|      |         |         |
              |свинцю:             |      |         |         |
3811 11 10 00 |- - - на основі     |      |   3     |   6     | -
              |тетраетилсвинцю     |      |         |         |
3811 11 90 00 |- - - інші          |      |   3     |   6     | -
3811 19 00 00 |- - інші            |      |   3     |   6     | -
              |- присадки до       |      |         |         |
              |мастильних олив:    |      |         |         |
3811 21 00 00 |- - з вмістом нафти |      |   2     |   5     | -
              |або нафтопродуктів, |      |         |         |
              |одержаних з         |      |         |         |
              |бітумінозних        |      |         |         |
              |мінералів           |      |         |         |
3811 29 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3811 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3812          |Прискорювачі        |      |         |         |
              |вулканізації каучуку|      |         |         |
              |готові;             |      |         |         |
              |багатоскладові      |      |         |         |
              |пластифікатори для  |      |         |         |
              |каучуку або         |      |         |         |
              |пластмаси, не       |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |угруповань;         |      |         |         |
              |антиоксиданти та    |      |         |         |
              |інші стабілізатори  |      |         |         |
              |для каучуку або     |      |         |         |
              |пластмаси:          |      |         |         |
3812 10 00    |- прискорювачі      |      |         |         |
              |вулканізації каучуку|      |         |         |
              |готові:             |      |         |         |
3812 10 00 10 |- - дитіодиморфолін |      |  10     |  20     | -
              |- sulfasan,         |      |         |         |
              |perhacit, rhenolran |      |         |         |
              |DTDM, rhenocure M   |      |         |         |
3812 10 00 90 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
3812 20       |- багатоскладові    |      |         |         |
              |пластифікатори для  |      |         |         |
              |каучуку або         |      |         |         |
              |пластмаси:          |      |         |         |
3812 20 10 00 |- - реакційна       |      |   0     |   5     | -
              |суміш, що           |      |         |         |
              |складається з       |      |         |         |
              |бензил-3-ізобути-   |      |         |         |
              |рилокси-1-ізопро-   |      |         |         |
              |піл-2,2-диметил-    |      |         |         |
              |пропілфталату та    |      |         |         |
              |бензил-3-ізобутир-  |      |         |         |
              |илокси-2,2,4-три-   |      |         |         |
              |метилпентилфталату  |      |         |         |
3812 20 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
3812 30       |- антиоксиданти та  |      |         |         |
              |інші стабілізатори  |      |         |         |
              |для каучуку або     |      |         |         |
              |пластмаси:          |      |         |         |
3812 30 20 00 |- - антиоксиданти   |      |   2     |   5     | -
3812 30 80 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
3813 00 00 00 |Суміші, препарати та|      |   5     |  10     | -
              |заряди для          |      |         |         |
              |вогнегасників;      |      |         |         |
              |готові вогнегасні   |      |         |         |
              |гранати та бомби    |      |         |         |
3814 00       |Розчинники та       |      |         |         |
              |розріджувачі складні|      |         |         |
              |органічні, не       |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |угруповань; готові  |      |         |         |
              |суміші для видалення|      |         |         |
              |фарб або лаків:     |      |         |         |
3814 00 10 00 |- на основі         |      |   5     |  10     | -
              |бутилацетату        |      |         |         |
3814 00 90 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3815          |Ініціатори реакцій, |      |         |         |
              |прискорювачі        |      |         |         |
              |реакцій та          |      |         |         |
              |каталізатори, не    |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
              |- каталізатори на   |      |         |         |
              |носіях:             |      |         |         |
3815 11 00    |- - з вмістом як    |      |         |         |
              |активного компонента|      |         |         |
              |нікелю або його     |      |         |         |
              |сполук:             |      |         |         |
3815 11 00 10 |- - - вторинного    |      |  10     |  20     | -
              |риформінгу метану   |      |         |         |
3815 11 00 90 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
3815 12 00 00 |- - з вмістом як    |      |   2     |   5     | -
              |активного компонента|      |         |         |
              |дорогоцінного металу|      |         |         |
              |або його сполук     |      |         |         |
3815 19       |- - інші:           |      |         |         |
3815 19 10 00 |- - - каталізатор у |      |   2     |   5     | -
              |формі гранул, у яких|      |         |         |
              |90 % або більше за  |      |         |         |
              |масою мають розміри |      |         |         |
              |частинок не більш як|      |         |         |
              |10 мкм, які         |      |         |         |
              |складаються з       |      |         |         |
              |сумішей оксидів на  |      |         |         |
              |магнієво-силікатній |      |         |         |
              |основі, які мають в |      |         |         |
              |своєму складі за    |      |         |         |
              |масою:              |      |         |         |
              |а) 20 % або більше, |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |35 % міді; та       |      |         |         |
              |б) 2 % або більше,  |      |         |         |
              |але не більш як 3%  |      |         |         |
              |вісмуту, з відносною|      |         |         |
              |питомою вагою  0,2  |      |         |         |
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 1          |      |         |         |
3815 19 90    |- - - інші:         |      |         |         |
3815 19 90 10 |- - - - каталізатори|      |  10     |  20     | -
              |низькотемпературної |      |         |         |
              |конверсії CO,       |      |         |         |
              |цинкові поглиначі   |      |         |         |
              |сірчаних сполук,    |      |         |         |
              |каталізатори синтезу|      |         |         |
              |аміаку              |      |         |         |
3815 19 90 90 |- - - - інші        |      |   2     |   5     | -
3815 90       |- інші:             |      |         |         |
3815 90 10 00 |- - каталізатор,    |      |   2     |   5     | -
              |який складається з  |      |         |         |
              |етилтрифенілфосфор- |      |         |         |
              |ного ацетату у      |      |         |         |
              |вигляді розчину в   |      |         |         |
              |метанолі            |      |         |         |
3815 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
3816 00 00 00 |Цементи вогнетривкі,|      |   5     |  10     | -
              |розчини будівельні, |      |         |         |
              |бетони та аналогічні|      |         |         |
              |суміші, крім товарів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |3801                |      |         |         |
3817          |Алкілбензоли та     |      |         |         |
              |алкілнафталіни, у   |      |         |         |
              |сумішах, крім       |      |         |         |
              |включених до        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |2707 або 2902:      |      |         |         |
3817 10       |- алкілбензоли у    |      |         |         |
              |сумішах:            |      |         |         |
3817 10 10 00 |- - додецилбензол   |      |   2     |   5     | -
3817 10 50 00 |- - алкілбензол     |      |   0,1   |   5     | -
              |лінійний            |      |         |         |
3817 10 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3817 20 00 00 |- алкілнафталіни у  |      |   5     |  10     | -
              |сумішах             |      |         |         |
3818 00       |Елементи хімічні    |      |         |         |
              |леговані, призначені|      |         |         |
              |для використання в  |      |         |         |
              |електроніці, у формі|      |         |         |
              |дисків, платівок    |      |         |         |
              |тощо; хімічні       |      |         |         |
              |сполуки леговані,   |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |використання в      |      |         |         |
              |електроніці:        |      |         |         |
3818 00 10 00 |- кремній легований |      |   5     |  10     | -
3818 00 90 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3819 00 00 00 |Рідини для          |      |   5     |  10     | -
              |гідравлічних гальм  |      |         |         |
              |та інші готові рідкі|      |         |         |
              |суміші для          |      |         |         |
              |гідравлічних        |      |         |         |
              |трансмісій, без     |      |         |         |
              |вмісту нафти або    |      |         |         |
              |нафтопродуктів,     |      |         |         |
              |одержаних з         |      |         |         |
              |бітумінозних        |      |         |         |
              |мінералів або з     |      |         |         |
              |вмістом їх не       |      |         |         |
              |більш як 70 мас.%   |      |         |         |
3820 00 00 00 |Антифризи та готові |      |  10     |  10     | -
              |рідкі суміші проти  |      |         |         |
              |обмерзання          |      |         |         |
3821 00 00 00 |Середовища культурні|      |   2     |   5     | -
              |для вирощування     |      |         |         |
              |мікроорганізмів     |      |         |         |
3822 00 00 00 |Реагенти            |      |   2     |   5     | -
              |діагностичні або    |      |         |         |
              |лабораторні на      |      |         |         |
              |підкладках  і       |      |         |         |
              |приготовлені        |      |         |         |
              |діагностичні або    |      |         |         |
              |лабораторні реагенти|      |         |         |
              |на підкладці або без|      |         |         |
              |неї, крім           |      |         |         |
              |перелічених у       |      |         |         |
              |товарній позиції    |      |         |         |
              |3002 або 3006       |      |         |         |
3823          |Промислові          |      |         |         |
              |монокарбонові жирні |      |         |         |
              |кислоти; кислотні   |      |         |         |
              |олії після          |      |         |         |
              |рафінування;        |      |         |         |
              |промислові жирні    |      |         |         |
              |спирти:             |      |         |         |
              |- промислові        |      |         |         |
              |монокарбонові жирні |      |         |         |
              |кислоти; кислотні   |      |         |         |
              |олії після          |      |         |         |
              |рафінування:        |      |         |         |
3823 11 00 00 |- - стеаринова      |      |   1     |   5     | -
              |кислота             |      |         |         |
3823 12 00 00 |- - олеїнова кислота|      |   1     |   5     | -
3823 13 00 00 |- - жирні талові    |      |   5     |  10     | -
              |кислоти             |      |         |         |
3823 19       |- - інші:           |      |         |         |
3823 19 10 00 |- - - дистильовані  |      |   5     |  10     | -
              |жирні кислоти       |      |         |         |
3823 19 30 00 |- - - дистилят      |      |   5     |  10     | -
              |кислотний жирний    |      |         |         |
3823 19 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3823 70 00 00 |- промислові жирні  |      |   5     |  10     | -
              |спирти              |      |         |         |
3824          |Суміші сполучні     |      |         |         |
              |готові,             |      |         |         |
              |використовувані у   |      |         |         |
              |виробництві         |      |         |         |
              |ливарних форм або   |      |         |         |
              |стрижнів; хімічні   |      |         |         |
              |речовини або        |      |         |         |
              |продукти хімічного  |      |         |         |
              |виробництва або     |      |         |         |
              |суміжних виробництв |      |         |         |
              |(включаючи суміші   |      |         |         |
              |природних речовин), |      |         |         |
              |не включені до інших|      |         |         |
              |угруповань;         |      |         |         |
              |залишкові продукти  |      |         |         |
              |хімічного           |      |         |         |
              |виробництва або     |      |         |         |
              |суміжних виробництв,|      |         |         |
              |не включені до інших|      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
3824 10 00 00 |- речовини сполучні |      |   5     |  10     | -
              |готові,             |      |         |         |
              |використовувані у   |      |         |         |
              |виробництві ливарних|      |         |         |
              |форм або стрижнів   |      |         |         |
3824 20 00 00 |- кислоти нафтенові,|      |   5     |  10     | -
              |їх солі, не розчинні|      |         |         |
              |у воді, та їх       |      |         |         |
              |складні ефіри       |      |         |         |
3824 30 00 00 |- карбіди металів   |      |   5     |  10     | -
              |неагломеровані,     |      |         |         |
              |змішані між собою   |      |         |         |
              |або з іншими        |      |         |         |
              |металевими          |      |         |         |
              |сполучними          |      |         |         |
              |речовинами          |      |         |         |
3824 40 00 00 |- добавки готові для|      |   5     |  10     | -
              |цементів, вапняних  |      |         |         |
              |розчинів чи бетонів |      |         |         |
3824 50       |- невогнетривкі     |      |         |         |
              |вапняні розчини та  |      |         |         |
              |бетони:             |      |         |         |
3824 50 10 00 |- - бетон, готовий  |      |   5     |  10     | -
              |до заливки          |      |         |         |
3824 50 90 00 |- - інший           |      |    5    |  10     |-
3824 60       |- сорбіт, крім      |      |         |         |
              |сорбіту підпозиції  |      |         |         |
              |2905 44:            |      |         |         |
              |- - у водному       |      |         |         |
              |розчині:            |      |         |         |
3824 60 11 00 |- - - з вмістом     |      |   5     |  10     | -
              |2 мас.% або менше   |      |         |         |
              |D-маніту у          |      |         |         |
              |перерахунку на вміст|      |         |         |
              |D-глюциту           |      |         |         |
3824 60 19 00 |- - - інший         |      |   5     |  10     | -
              |- - інший:          |      |         |         |
3824 60 91 00 |- - - з вмістом     |      |   5     |  10     | -
              |2 мас.% або менше   |      |         |         |
              |D-маніту у          |      |         |         |
              |перерахунку на вміст|      |         |         |
              |D-глюциту           |      |         |         |
3824 60 99 00 |- - - інший         |      |   5     |  10     | -
              |- суміші з вмістом  |      |         |         |
              |пергалогенованих    |      |         |         |
              |похідних ациклічних |      |         |         |
              |вуглеводнів з двома |      |         |         |
              |або більше різними  |      |         |         |
              |галогенами:         |      |         |         |
3824 71 00 00 |- - з вмістом       |      |   5     |  10     | -
              |ациклічних          |      |         |         |
              |вуглеводнів,        |      |         |         |
              |пергалогенованих    |      |         |         |
              |лише фтором та      |      |         |         |
              |хлором              |      |         |         |
3824 79 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3824 90       |- інші:             |      |         |         |
3824 90 10 00 |- - сульфонати      |      |   5     |  10     | -
              |нафтові, за         |      |         |         |
              |винятком сульфонатів|      |         |         |
              |лужних металів,     |      |         |         |
              |амонію або          |      |         |         |
              |етаноламінів;       |      |         |         |
              |тіофеновані         |      |         |         |
              |сульфокислоти олій, |      |         |         |
              |одержаних з         |      |         |         |
              |бітумінозних        |      |         |         |
              |мінералів, та їх    |      |         |         |
              |солі                |      |         |         |
3824 90 15 00 |- - іоніти          |      |   5     |  10     | -
3824 90 20 00 |- - газопоглиначі   |      |   5     |  10     | -
              |для вакуумних       |      |         |         |
              |приладів            |      |         |         |
3824 90 25 00 |- - піролігніти     |      |   5     |  10     | -
              |(наприклад,кальцію);|      |         |         |
              |тартрат кальцію     |      |         |         |
              |неочищений;         |      |         |         |
              |цитрат кальцію      |      |         |         |
              |неочищений          |      |         |         |
3824 90 30 00 |- - оксид заліза    |      |   5     |  10     | -
              |лужний для очищення |      |         |         |
              |газів               |      |         |         |
3824 90 35 00 |- - сполуки         |      |   5     |  10     | -
              |антикорозійні з     |      |         |         |
              |вмістом амінів як   |      |         |         |
              |активних складових  |      |         |         |
3824 90 40 00 |- - розчинники та   |      |   5     |  10     | -
              |розріджувачі складні|      |         |         |
              |неорганічні для     |      |         |         |
              |лаків та аналогічних|      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
3824 90 45 00 |- - - сполуки, що   |      |   5     |  10     | -
              |перешкоджають       |      |         |         |
              |утворенню окалини,  |      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |продукти            |      |         |         |
3824 90 50 00  - - - сполуки для              5        10       -
               гальванізації
3824 90 55 00 |- - - суміші        |      |   5     |  10     | -
              |складних моно-, ди- |      |         |         |
              |і триефірів жирних  |      |         |         |
              |кислот і гліцерину  |      |         |         |
              |(емульгатори для    |      |         |         |
              |жирів)              |      |         |         |
              |- - - продукти та   |      |         |         |
              |препарати, які      |      |         |         |
              |використовують у    |      |         |         |
              |фармакології або    |      |         |         |
              |хірургії:           |      |         |         |
3824 90 61 00 |- - - - проміжні    |      |   5     |  10     | -
              |продукти виробництва|      |         |         |
              |антибіотиків,       |      |         |         |
              |одержані внаслідок  |      |         |         |
              |ферментації         |      |         |         |
              |Streptomyces        |      |         |         |
              |tenebrarius,        |      |         |         |
              |висушені або        |      |         |         |
              |невисушені,         |      |         |         |
              |застосовувані в     |      |         |         |
              |процесі виробництва |      |         |         |
              |ліків товарної      |      |         |         |
              |позиції 3004        |      |         |         |
3824 90 62 00 |- - - - проміжні    |      |   5     |  10     | -
              |продукти виробництва|      |         |         |
              |солей моненсину     |      |         |         |
3824 90 64 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3824 90 65 00 |- - - допоміжні     |      |   5     |  10     | -
              |продукти для        |      |         |         |
              |ливарних виробництв |      |         |         |
              |(крім зазначених у  |      |         |         |
              |підпозиції          |      |         |         |
              |3824 10 00)         |      |         |         |
3824 90 70 00 |- - - препарати,    |      |   5     |  10     | -
              |засоби вогнезахисні,|      |         |         |
              |водонепроникні та   |      |         |         |
              |інші захисні засоби,|      |         |         |
              |використовувані у   |      |         |         |
              |будівництві         |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
3824 90 75 00 |- - - - пластини з  |      |   5     |  10     | -
              |ніобату літію без   |      |         |         |
              |легувальних домішків|      |         |         |
3824 90 80 00 |- - - - суміш       |      |   5     |  10     | -
              |амінів, одержана    |      |         |         |
              |розщепленням жирних |      |         |         |
              |кислот, середня     |      |         |         |
              |молекулярна маса    |      |         |         |
              |яких 520 або більше,|      |         |         |
              |але менш як 550     |      |         |         |
3824 90 85 00 |- - - - 3-(1-етил-1-|      |   5     |  10     | -
              |метилпропіл)        |      |         |         |
              |ізоксазол-5-іламін у|      |         |         |
              |вигляді розчину у   |      |         |         |
              |толуолі             |      |         |         |
3824 90 95 00 |- - - - інші        |      |   0     | 10      | -

(  Розділ  VI  із змінами, внесеними згідно із Законами N 3113-III
3113-14  )  від 07.03.2002, N 370-IV ( 370-15 ) від 25.12.2002,
N  745-IV  (  745-15  )  від  15.05.2003,  N 981-IV ( 981-15 ) від
19.06.2003,  N  1637-IV  (  1637-15  )  від  18.03.2004, N 1820-IV
( 1820-15 ) від 18.06.2004 )