Група 31


                             Добрива

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) кров тварин товарної позиції 0511;

     б) окремі сполуки певного хімічного складу, крім зазначених у
примітках 2А), 3А), 4А) або 5, наведених нижче;

     в) штучно  вирощені  кристали  хлориду  калію,  крім оптичних
елементів,  кожний масою не менше 2,5 г,  товарної  позиції  3824;
оптичні елементи хлориду калію (товарна позиція 9001).

     2. До  товарної  позиції 3102 включаються лише такі товари за
умови,  що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній
позиції 3105:

     А)  товари,  які  відповідають  одній або кільком із описаних
нижче ознак:

     1) нітрат натрію з домішками або без них;

     2) нітрат амонію з домішками або без них;

     3) подвійні солі сульфату амонію і нітрату амонію з домішками
або без них;

     4) сульфат амонію з домішками або без них;

     5) подвійні  солі  з  домішками  або без них,  суміші нітрату
кальцію і нітрату амонію;

     6) подвійні солі з домішками  або  без  них,  суміші  нітрату
кальцію і нітрату магнію;

     7) ціанамід  кальцію  з  домішками або без них або оброблений
оливами;

     8) сечовина з домішками або без них;

     Б)  добрива,  що  складаються  із змішаних між собою речовин,
зазначених у пункті 2А);

     В) добрива,  що  складаються  із  суміші  хлориду  амонію або
будь-якої іншої речовини,  зазначені у  пунктах  2А)  або  2Б),  у
суміші з крейдою,  гіпсом або іншими неорганічними речовинами,  що
не є добривами;

     Г) рідкі  добрива,  що  складаються  з  водних  або  аміачних
розчинів  продуктів,  розглянутих  у пунктах 2А 2) або 2А 8),  або
суміші цих продуктів.


     3. До  товарної  позиції 3103 включаються лише такі товари за
умови, що вони не подані розфасованими,  як передбачено у товарній
позиції 3105:

     А) товари,  які  відповідають  одній  або кільком із описаних
нижче ознак:

     1) фосфорвмісний шлак (томасшлак);

     2) природні  фосфати   (товарна   позиція   2510),   випалені
(кальциновані)  або  піддані  термічній  обробці  при  температурі
більшій, ніж необхідно для вилучення домішок;

     3) суперфосфат (простий, подвійний або потрійний);

     4) гідроортофосфат кальцію з вмістом не  менш  як  0,2  мас.%
фтору у перерахунку на сухий безводний продукт;

     Б) добрива,  що  складаються  із сумішей будь-яких продуктів,
розглянутих у пункті 3А), без урахування граничного вмісту фтору;

     В) добрива,  що  складаються  із сумішей будь-яких продуктів,
розглянутих  у  пунктах  3А)  або  3Б),  без урахування граничного
вмісту  фтору  у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними
речовинами, що не є добривами.

     4. До товарної позиції 3104 включаються лише такі  товари  за
умови,  що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній
позиції 3105:

     А) товари,  які відповідають одній або  кільком  із  описаних
нижче ознак:

     1) необроблені  природні  калійні солі (наприклад,  карналіт,
каініт, сильвін та інші);

     2) хлорид  калію  з  домішками  або  без  них,  за   винятком
згаданого у примітці 1 в);

     3) сульфат калію з домішками або без них;

     4) сульфат магнієкалійний з домішками або без них;

     Б) добрива, що складаються із змішаних продуктів, розглянутих
у примітці 4А).

     5. Гідроортофосфат      діамонію      (діамонійфосфат)      і
дигідроортофосфат  амонію  (моноамонійфосфат)  з домішками або без
них,  а також суміш цих продуктів включаються до товарної  позиції
3105.

     6. У товарній позиції 3105 термін "інші добрива" означає лише
продукти,  що використовуються як добрива,  з вмістом як основного
компонента  принаймні  одного  з таких поживних елементів:  азоту,
фосфору або калію.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3101 00 00 00 |Добрива тваринного  |      |   5     | 10      | -
              |або рослинного      |      |         |         |
              |походження, у       |      |         |         |
              |суміші або ні,      |      |         |         |
              |піддані хімічній    |      |         |         |
              |обробці або ні;     |      |         |         |
              |добрива, одержані у |      |         |         |
              |результаті          |      |         |         |
              |змішування або      |      |         |         |
              |хімічної обробки    |      |         |         |
              |речовин тваринного  |      |         |         |
              |або рослинного      |      |         |         |
              |походження          |      |         |         |
3102          |Добрива мінеральні  |      |         |         |
              |або хімічні, азотні:|      |         |         |
3102 10       |- сечовина, у тому  |      |         |         |
              |числі у водному     |      |         |         |
              |розчині:            |      |         |         |
3102 10 10 00 |- - сечовина з      |      |   2     |   5     | кг N
              |вмістом понад       |      |         |         |
              |45 мас.% азоту у    |      |         |         |
              |перерахунку на сухий|      |         |         |
              |безводний продукт   |      |         |         |
3102 10 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | кг N
              |- сульфат амонію;   |      |         |         |
              |подвійні солі і     |      |         |         |
              |суміші сульфату     |      |         |         |
              |амонію та нітрату   |      |         |         |
              |амонію:             |      |         |         |
3102 21 00 00 |- - сульфат амонію  |      |   5     |  10     | кг N
3102 29 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | Кг N
3102 30       |- нітрат амонію, у  |      |         |         |
              |тому числі у водному|      |         |         |
              |розчині:            |      |         |         |
3102 30 10 00 |- - у водному       |      |   5     |  10     | кг N
              |розчині             |      |         |         |
3102 30 90 00 |- - інший           |      |   5     |  10     | кг N
3102 40       |- суміші нітрату    |      |         |         |
              |амонію і карбонату  |      |         |         |
              |кальцію або інших   |      |         |         |
              |неорганічних        |      |         |         |
              |речовин, що не є    |      |         |         |
              |добривами:          |      |         |         |
3102 40 10 00 |- - з вмістом азоту |      |   5     |  10     | кг N
              |не більш як 28 мас.%|      |         |         |
3102 40 90 00 |- - з вмістом азоту |      |   5     |  10     | кг N
              |понад 28 мас.%      |      |         |         |
3102 50       |- нітрат натрію:    |      |         |         |
3102 50 10 00 |- - нітрат натрію   |      |   5     |  10     | -
              |природний           |      |         |         |
3102 50 90 00 |- - інший           |      |   7     |  14     | кг N
3102 60 00 00 |- подвійні солі та  |      |   5     |  10     | кг N
              |суміші нітрату      |      |         |         |
              |кальцію             |      |         |         |
              |і нітрату амонію    |      |         |         |
3102 70 00 00 |- ціанамід кальцію  |      |   5     |  10     | кг N
3102 80 00 00 |- суміші сечовини з |      |   5     |  10     | кг N
              |нітратом амонію у   |      |         |         |
              |водних або аміачних |      |         |         |
              |розчинах            |      |         |         |
3102 90 00 00 |- добрива інші,     |      |   5     |  10     | кг N
              |включаючи суміші,   |      |         |         |
              |не включені до      |      |         |         |
              |інших угруповань    |      |         |         |
3103          |Добрива мінеральні  |      |         |         |
              |або хімічні,        |      |         |         |
              |фосфорні:           |      |         |         |
3103 10       |- суперфосфати:     |      |         |         |
3103 10 10 00 |- - з вмістом понад |      |   5     |  10     | кг
              |35 мас.% пентаоксиду|      |         |         |P(2)O(5)
              |дифосфору (оксид    |      |         |         |
              |фосфору V)          |      |         |         |
3103 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | кг
              |                    |      |         |         |P(2)O(5)
3103 20 00 00 |- фосфорвмісний шлак|      |   5     |  10     | кг
              |(томасшлак)         |      |         |         |P(2)O(5)
3103 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | кг
              |                    |      |         |         |P(2)O(5)
3104          |Добрива мінеральні  |      |         |         |
              |або хімічні,        |      |         |         |
              |калійні:            |      |         |         |
3104 10 00 00 |- карналіт,         |      |   0     |   5     | кг
              |сильвініт та інші   |      |         |         |K(2)O
              |природні солі калію |      |         |         |
3104 20       |- хлористий калій:  |      |         |         |
3104 20 10 00 |- - з вмістом K(2)O |      |   5     |  10     | кг
              |не більш як 40 мас.%|      |         |         |
              |у перерахунку на    |      |         |         |
              |сухий безводний     |      |         |         |
              |продукт             |      |         |         |
3104 20 50 00 |- - з вмістом K(2)O |      |   5     |  10     | кг
              |понад 40 мас.% , але|      |         |         |K(2)O
              |не більш як 62 мас.%|      |         |         |
              |у перерахунку на    |      |         |         |
              |сухий безводний     |      |         |         |
              |продукт             |      |         |         |
3104 20 90 00 |- - з вмістом K(2)O |      |   5     |  10     | кг
              |понад 62 мас.%      |      |         |         |K(2)O
              |у перерахунку на    |      |         |         |
              |сухий безводний     |      |         |         |
              |продукт             |      |         |         |
3104 30 00 00 |- сульфат калію     |      |   5     |  10     | кг
              |                    |      |         |         |K(2)O
3104 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | кг
              |                    |      |         |         |K(2)O
3105          |Добрива мінеральні  |      |         |         |
              |або хімічні з       |      |         |         |
              |вмістом двох чи     |      |         |         |
              |трьох поживних      |      |         |         |
              |елементів: азоту,   |      |         |         |
              |фосфору та калію;   |      |         |         |
              |інші добрива; товари|      |         |         |
              |з цієї групи у      |      |         |         |
              |таблетках чи        |      |         |         |
              |аналогічних формах  |      |         |         |
              |або в упаковках     |      |         |         |
              |масою брутто не     |      |         |         |
              |більш як 10 кг:     |      |         |         |
3105 10 00 00 |- речовини з цієї   |      |   5     |  10     | -
              |групи у таблетках   |      |         |         |
              |чи аналогічній формі|      |         |         |
              |або в упаковках     |      |         |         |
              |масою брутто не     |      |         |         |
              |більш як 10 кг      |      |         |         |
3105 20       |- добрива мінеральні|      |         |         |
              |або хімічні з       |      |         |         |
              |вмістом трьох       |      |         |         |
              |поживних елементів: |      |         |         |
              |азоту, фосфору та   |      |         |         |
              |калію:              |      |         |         |
3105 20 10 00 |- - з вмістом азоту |      |   5     |  10     | -
              |понад 10 мас.% у    |      |         |         |
              |перерахунку на сухий|      |         |         |
              |безводний продукт   |      |         |         |
3105 20 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3105 30 00 00 |- гідроортофосфат   |      |   5     |  10     | -
              |діамонію            |      |         |         |
              |(фосфатдіамоній)    |      |         |         |
3105 40 00 00 |- дигідроортофосфат |      |   5     |  10     | -
              |амонію              |      |         |         |
              |(фосфатмоноамоній)  |      |         |         |
              |та його суміші з    |      |         |         |
              |гідроортофосфатом   |      |         |         |
              |амонію              |      |         |         |
              |(фосфатдіамоній)    |      |         |         |
              |- добрива мінеральні|      |         |         |
              |або хімічні  інші з |      |         |         |
              |вмістом двох        |      |         |         |
              |поживних елементів: |      |         |         |
              |азоту і фосфору:    |      |         |         |
3105 51 00 00 |- - з вмістом       |      |   5     |  10     | -
              |нітратів та         |      |         |         |
              |фосфатів            |      |         |         |
3105 59 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3105 60       |- добрива мінеральні|      |         |         |
              |або хімічні з       |      |         |         |
              |вмістом двох        |      |         |         |
              |поживних елементів: |      |         |         |
              |фосфору та калію:   |      |         |         |
3105 60 10 00 |- - суперфосфат     |      |   5     |  10     | -
              |калію               |      |         |         |
3105 60 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3105 90       |- інші:             |      |         |         |
3105 90 10 00 |- - природний нітрат|      |   5     |  10     | -
              |калію-натрію, що    |      |         |         |
              |складається з       |      |         |         |
              |природної суміші    |      |         |         |
              |нітрату натрію та   |      |         |         |
              |нітрату калію       |      |         |         |
              |(частка калію може  |      |         |         |
              |досягати 44%) із    |      |         |         |
              |загальним вмістом   |      |         |         |
              |азоту не більш як   |      |         |         |
              |16,30 мас.% у       |      |         |         |
              |перерахунку на сухий|      |         |         |
              |безводний продукт   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
3105 90 91 00 |- - - з вмістом     |      |   5     |  10     | -
              |азоту понад 10 мас.%|      |         |         |
              |у перерахунку на    |      |         |         |
              |сухий безводний     |      |         |         |
              |продукт             |      |         |         |
3105 90 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -