Група 30


                     Фармацевтична продукція

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) харчові продукти або напої дієтичні,  діабетичні,  харчові
добавки, тонізуючі напої та мінеральні води (розділ IV);

     б) спеціально  кальциновані  або  тонко подрібнені гіпси,  що
використовуються у стоматології (товарна позиція 2520);

     в) водні дистиляти і водні розчини ефірних олій,  призначених
для використання у медицині (товарна позиція 3301);

     г) препарати  товарних  позицій  3303-3307,  навіть якщо вони
мають терапевтичні або профілактичні властивості;

     ґ) мило та інші продукти  товарної  позиції  3401  з  вмістом
медикаментозних речовин;

     д) препарати   на   основі   гіпсу,   що  використовуються  у
стоматології (товарна позиція 3407);

     е) альбумін крові,  не підготовлений  до  терапевтичного  або
профілактичного використання (товарна позиція 3502).

     2. У  товарній позиції 3002 термін "модифіковані імунологічні
продукти"  означає  лише  моноклональні  антитіла   (MAK,   MABs),
фрагменти антитіл та зчеплення антитіл і фрагментів антитіл.

     3. У  товарних  позиціях 3003 і 3004 та примітці 4 г) до цієї
групи слід розуміти:

     а) як "незмішані продукти":

     1) незмішані продукти, розчинні у воді;

     2) усі товари групи 28 або 29;

     3)   прості   рослинні   екстракти   товарної  позиції  1302,
стандартизовані або розчинені у будь-якому розчиннику;

     б) як "змішані продукти":

     1) колоїдні розчини та суспензії (крім колоїдної сірки);

     2) рослинні екстракти, одержані обробленням сумішей рослинної
сировини;

     3) солі та концентрати,  одержані випаровуванням  мінеральної
води.

     4. До  товарної позиції 3006 включаються продукти,  зазначені
тільки у цій товарній позиції і ні в яких інших угрупованнях  цієї
Класифікації товарів:

     а) стерильний   хірургічний   кетгут,   аналогічні  стерильні
матеріали для накладення швів і стерильні  адгезивні  тканини  для
хірургічного закриття ран;

     б) ламінарія стерильна та стерильні тампони з ламінарії;

     в) стерильні   абсорбуючі   хірургічні   або   стоматологічні
кровоспинні препарати (гемостатики);

     г) контрастні препарати  для  рентгенографічних  обстежень  і
діагностичні  реактиви,  призначені  для  введення  хворим,  що  є
незмішаними речовинами,  дозовані у певних упаковках або  змішані,
що   складаються  з  двох  або  більше  компонентів,  змішані  для
аналогічного використання;

     ґ) реагенти,  призначені для визначення  груп  або  елементів
крові;

     д) стоматологічні  цементи  та інші матеріали для пломбування
зубів; цементи для реконструювання (відновлення) кісток;

     е)  санітарні  сумки  та  набори  для надання першої медичної
допомоги;

     є) хімічні  контрацептивні  препарати,  виготовлені на основі
гормонів або сперміцидів.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3001          |Залози та інші      |      |         |         |
              |органи, призначені  |      |         |         |
              |для органотерапев-  |      |         |         |
              |тичних цілей,       |      |         |         |
              |висушені, подрібнені|      |         |         |
              |або не подрібнені у |      |         |         |
              |порошок; екстракти  |      |         |         |
              |залоз або інших     |      |         |         |
              |органів або їх      |      |         |         |
              |секретів, призначені|      |         |         |
              |для органотерапев-  |      |         |         |
              |тичних цілей;       |      |         |         |
              |гепарин та його     |      |         |         |
              |солі; інші речовини |      |         |         |
              |людського або тва-  |      |         |         |
              |ринного походження, |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |терапевтичного або  |      |         |         |
              |профілактичного     |      |         |         |
              |застосування, не    |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
3001 10       |- залози та інші    |      |         |         |
              |органи висушені,    |      |         |         |
              |подрібнені у        |      |         |         |
              |порошок або         |      |         |         |
              |неподрібнені:       |      |         |         |
3001 10 10 00 |- - подрібнені у    |      |   0     |   0     | -
              |порошок             |      |         |         |
3001 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
3001 20       |- екстракти залоз   |      |         |         |
              |або інших органів   |      |         |         |
              |або їх секретів     |      |         |         |
              |(продуктів їх       |      |         |         |
              |секреції):          |      |         |         |
3001 20 10 00 |- - людського       |      |   0     |   0     | -
              |походження          |      |         |         |
3001 20 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
3001 90       |- інші:             |      |         |         |
3001 90 10 00 |- - людського       |      |   0     |   0     | -
              |походження          |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
3001 90 91 00 |- - - гепарин та    |      |   0     |   0     | -
              |його солі           |      |         |         |
3001 90 99 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | -
3002          |Кров людей; кров    |      |         |         |
              |тварин, приготовлена|      |         |         |
              |для терапевтичного, |      |         |         |
              |профілактичного або |      |         |         |
              |діагностичного      |      |         |         |
              |застосування; сиро- |      |         |         |
              |ватки імунні        |      |         |         |
              |(антисироватки),    |      |         |         |
              |інші фракції крові  |      |         |         |
              |та модифіковані     |      |         |         |
              |імунологічні        |      |         |         |
              |продукти, у тому    |      |         |         |
              |числі одержані      |      |         |         |
              |біотехнологічними   |      |         |         |
              |процесами; вакцини, |      |         |         |
              |токсини, культури   |      |         |         |
              |мікроорганізмів (за |      |         |         |
              |винятком дріжджів)  |      |         |         |
              |та аналогічна       |      |         |         |
              |продукція:          |      |         |         |
3002 10       |- сироватки імунні  |      |         |         |
              |та інші фракції     |      |         |         |
              |крові, модифіковані |      |         |         |
              |імунологічні        |      |         |         |
              |продукти, у тому    |      |         |         |
              |числі одержані      |      |         |         |
              |біотехнологічними   |      |         |         |
              |або іншими          |      |         |         |
              |процесами:          |      |         |         |
3002 10 10 00 |- - сироватки       |      |   0     |   5     | -
              |імунні              |      |         |         |
              |(антисироватка)     |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
3002 10 91 00 |- - - гемоглобін,   |      |   5     |  10     | -
              |глобуліни крові і   |      |         |         |
              |сироваткові         |      |         |         |
              |глобуліни           |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
3002 10 95 00 |- - - - людського   |      |  10     |  20     | -
              |походження          |      |         |         |
3002 10 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3002 20 00 00 |- вакцини для людей |      |  10     |  20     | -
3002 30 00 00 |- вакцини           |      |   5     |  10     | -
              |ветеринарні         |      |         |         |
3002 90       |- інші:             |      |         |         |
3002 90 10 00 |- - кров людей      |      |   0     |   0     | -
3002 90 30 00 |- - кров тварин,    |      |   5     |  10     | -
              |приготовлена для    |      |         |         |
              |терапевтичних,      |      |         |         |
              |профілактичних або  |      |         |         |
              |діагностичних цілей |      |         |         |
3002 90 50 00 |- - культури        |      |   0     |   5     | -
              |мікроорганізмів     |      |         |         |
3002 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |  5      | -
3003          |Лікарські засоби    |      |         |         |
              |[ліки] (за винятком |      |         |         |
              |товарів, включених  |      |         |         |
              |до товарних позицій |      |         |         |
              |3002, 3005 або      |      |         |         |
              |3006), що           |      |         |         |
              |складаються із      |      |         |         |
              |змішаних продуктів  |      |         |         |
              |для терапевтичного  |      |         |         |
              |або профілактичного |      |         |         |
              |застосування, але не|      |         |         |
              |у дозованому вигляді|      |         |         |
              |і не розфасовані для|      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
3003 10 00 00 |- що містять        |      |   0     |   5     | -
              |пеніциліни або їх   |      |         |         |
              |похідні, які мають  |      |         |         |
              |структуру           |      |         |         |
              |пеніцилінової       |      |         |         |
              |кислоти, або        |      |         |         |
              |стрептоміцини або їх|      |         |         |
              |похідні             |      |         |         |
3003 20 00 00 |- що містять інші   |      |   0     |   5     | -
              |антибіотики         |      |         |         |
              |- що містять гормони|      |         |         |
              |або інші сполуки    |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |2937, але без вмісту|      |         |         |
              |антибіотиків:       |      |         |         |
3003 31 00 00 |- - що містять      |      |   0     |   0     | -
              |інсулін             |      |         |         |
3003 39 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3003 40 00 00 |- що містять        |      |   0     |   5     | -
              |алкалоїди або їх    |      |         |         |
              |похідні, але не     |      |         |         |
              |містять гормонів,   |      |         |         |
              |або інших сполук    |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |2937, або           |      |         |         |
              |антибіотиків        |      |         |         |
3003 90       |- інші:             |      |         |         |
3003 90 10 00 |- - що містять йод  |      |   0     |   5     | -
              |або сполуки йоду    |      |         |         |
3003 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3004          |Лікарські засоби    |      |         |         |
              |[ліки] (за винятком |      |         |         |
              |товарів, включених  |      |         |         |
              |до товарних позицій |      |         |         |
              |3002, 3005 або      |      |         |         |
              |3006), що склада-   |      |         |         |
              |ються із змішаних   |      |         |         |
              |або незмішаних      |      |         |         |
              |продуктів для       |      |         |         |
              |терапевтичного або  |      |         |         |
              |профілактичного     |      |         |         |
              |застосування, у     |      |         |         |
              |дозованому вигляді  |      |         |         |
              |або розфасовані для |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
3004 10       |- що містять        |      |         |         |
              |пеніциліни або їх   |      |         |         |
              |похідні, які мають  |      |         |         |
              |структуру           |      |         |         |
              |пеніцилінової       |      |         |         |
              |кислоти, або з      |      |         |         |
              |вмістом стрептомі-  |      |         |         |
              |цинів або їх        |      |         |         |
              |похідних:           |      |         |         |
3004 10 10 00 |- - що містять      |      |  10     |  20     | -
              |активні речовини    |      |         |         |
              |тільки пеніциліни   |      |         |         |
              |або їх похідні, які |      |         |         |
              |мають структуру     |      |         |         |
              |пеніцилінової       |      |         |         |
              |кислоти             |      |         |         |
3004 10 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
3004 20       |- що містять інші   |      |         |         |
              |антибіотики:        |      |         |         |
3004 20 10 00 |- - розфасовані для |      |  10     |  20     | -
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
3004 20 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- що містять гормони|      |         |         |
              |або інші сполуки    |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |2937, але без вмісту|      |         |         |
              |антибіотиків:       |      |         |         |
3004 31       |- - що містять      |      |         |         |
              |інсулін:            |      |         |         |
3004 31 10    |- - - розфасовані   |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
3004 31 10 11 |- - - - інсуліни    |      |         |         |
              |короткої дії у      |      |         |         |
              |флаконах            |      |  20     |  20     |
3004 31 10 90 |- - - - інші        |      |   0     |   0     |
3004 31 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | -
3004 32       |- - що містять      |      |         |         |
              |гормони кори        |      |         |         |
              |надниркової         |      |         |         |
              |залози:             |      |         |         |
3004 32 10 00 |- - - розфасовані   |      |  10     |  20     | -
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі            |      |         |         |
3004 32 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
3004 39       |- - інші:           |      |         |         |
3004 39 10 00 |- - - розфасовані   |      |   5     |  10     | -
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі            |      |         |         |
3004 39 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
3004 40       |- що містять        |      |         |         |
              |алкалоїди або їх    |      |         |         |
              |похідні, але без    |      |         |         |
              |вмісту гормонів,    |      |         |         |
              |інших сполук        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |2937 або            |      |         |         |
              |антибіотиків:       |      |         |         |
3004 40 10 00 |- - розфасовані для |      |  10     |  20     | -
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
3004 40 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
3004 50       |- інші лікарські    |      |         |         |
              |засоби, що містять  |      |         |         |
              |вітаміни або інші   |      |         |         |
              |сполуки товарної    |      |         |         |
              |позиції 2936:       |      |         |         |
3004 50 10 00 |- - розфасовані для |      |  10     |  20     | -
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
3004 50 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
3004 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - розфасовані для |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
3004 90 11 00 |- - - що містять йод|      |   5     |  10     | -
              |або сполуки йоду    |      |         |         |
3004 90 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
3004 90 91 00 |- - - що містять йод|      |  10     |  20     | -
              |або сполуки йоду    |      |         |         |
3004 90 99 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
3005          |Вата, марля, бинти  |      |         |         |
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |перев'язувальні     |      |         |         |
              |матеріали, липкий   |      |         |         |
              |пластир, гірчични-  |      |         |         |
              |ки), просочені або  |      |         |         |
              |вкриті фармацевтич- |      |         |         |
              |ними речовинами,    |      |         |         |
              |підготовлені для    |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
              |для застосування у  |      |         |         |
              |медицині, хірургії, |      |         |         |
              |стоматології або    |      |         |         |
              |ветеринарії:        |      |         |         |
3005 10 00 00 |- перев'язувальні   |      |   0     |   0     | -
              |адгезивні та інші   |      |         |         |
              |матеріали, що мають |      |         |         |
              |липкий шар [липку   |      |         |         |
              |поверхню]           |      |         |         |
3005 90       |- інші:             |      |         |         |
3005 90 10 00 |- - вата та вироби з|      |   7     |  14     | -
              |вати                |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з текстильних |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
3005 90 31 00 |- - - - марля та    |      |   0     |   0     | -
              |вироби з марлі      |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
3005 90 51 00 |- - - - - з нетканих|      |   0     |   0     | -
              |матеріалів          |      |         |         |
3005 90 55 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   0     | -
3005 90 99 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | -
3006          |Фармацевтичні       |      |         |         |
              |товари, зазначені у |      |         |         |
              |примітці 4 до цієї  |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
3006 10       |- кетгут хірургічний|      |         |         |
              |стерильний,         |      |         |         |
              |аналогічні стерильні|      |         |         |
              |хірургічні          |      |         |         |
              |перев'язувальні,    |      |         |         |
              |шовні та стерильні  |      |         |         |
              |адгезивні тканини,  |      |         |         |
              |які застосовуються у|      |         |         |
              |хірургії для        |      |         |         |
              |закривання ран;     |      |         |         |
              |стерильні прокладки;|      |         |         |
              |стерильні           |      |         |         |
              |кровоспинні         |      |         |         |
              |поглинальні засоби  |      |         |         |
              |(гемостатики), що   |      |         |         |
              |використовуються у  |      |         |         |
              |хірургії або        |      |         |         |
              |стоматології:       |      |         |         |
3006 10 10 00 |- - кетгут          |      |   0     |   0     | -
              |хірургічний         |      |         |         |
              |стерильний          |      |         |         |
3006 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
3006 20 00 00 |- реактиви для      |      |   0     |   0     | -
              |визначення групи    |      |         |         |
              |або складників крові|      |         |         |
3006 30 00 00 |- контрастні        |      |   5     |  10     | -
              |препарати для       |      |         |         |
              |рентгенографічних   |      |         |         |
              |обстежень;          |      |         |         |
              |діагностичні        |      |         |         |
              |реактиви для        |      |         |         |
              |введення хворим     |      |         |         |
3006 40 00 00 |- зубні цементи та  |      |   0     |   0     | -
              |інші стоматологічні |      |         |         |
              |матеріали для       |      |         |         |
              |пломбування зубів;  |      |         |         |
              |цементи для         |      |         |         |
              |реконструювання     |      |         |         |
              |(відновлення) кісток|      |         |         |
3006 50 00 00 |- санітарні сумки та|      |   7     |  14     | -
              |набори для надання  |      |         |         |
              |першої допомоги     |      |         |         |
3006 60       |- хімічні           |      |         |         |
              |контрацептивні      |      |         |         |
              |засоби, вироблені на|      |         |         |
              |основі гормонів або |      |         |         |
              |сперміцидів:        |      |         |         |
              |- - на основі       |      |         |         |
              |гормонів:           |      |         |         |
3006 60 11 00 |- - - розфасовані   |      |   0     |   0     | -
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі            |      |         |         |
3006 60 19 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | -
3006 60 90 00 |- - на основі       |      |   0     |   0     | -
              |сперміцидів         |      |         |         |