Група 29


                    Органічні хімічні сполуки

     Примітки:

     1. Якщо в контексті не обумовлено інше,  до товарних  позицій
цієї групи включаються лише:

     а) окремі  органічні  сполуки  певного хімічного складу,  які
містять або не містять домішок;

     б)   суміші   двох   або   більше   ізомерів  однієї  і  тієї
самої органічної сполуки  (які містять або не містять домішок), за
винятком    сумішей    ізомерів   ациклічних   вуглеводнів   (крім
стереоізомерів), насичених або ненасичених (група 27);

     в) продукти  товарних позицій 2936-2939 або прості та складні
ефіри цукрів та  їх  солі  товарної  позиції  2940,  або  продукти
товарної позиції  2941,  з  визначеним  чи  не визначеним хімічним
складом;

     г) водні розчини продуктів, зазначені у пунктах а),б) або в);

     ґ) інші розчини продуктів, зазначені у пунктах а), б) або в),
за  умови,  що  розчинення  є   звичайним і необхідним способом їх
зберігання,   мотивованим  виключно  міркуваннями  зберігання  або
транспортування,  і  що  розчинник не робить продукт придатним для
нетрадиційного використання;

     д) продукти,  зазначені у пунктах  а),  б),  в),  або  ґ),  з
доданням   стабілізувальних   речовин   (включаючи   агенти,   які
запобігають  злежуванню),  необхідних  для   їх   зберігання   або
транспортування;

     е) продукти, зазначені у пунктах а), б), в), г), ґ) або д), з
доданням протипилових засобів або барвників чи духмяних речовин  з
метою   забезпечення   безпеки  чи  полегшення  ідентифікації  цих
продуктів, за умови, що ці домішки не роблять продукт придатним до
нетрадиційного використання;

     є) наступні  продукти,  розведені до стандартних концентрацій
для виробництва азобарвників:  солі діазонію, реагенти для реакції
азосполучення, аміни, що діазотуються, та їх солі.

     2. Ця група не включає:

     а) товари  товарної  позиції 1504 або сирий гліцерин товарної
позиції 1520;

     б) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208);

     в) метан або пропан (товарна позиція 2711);

     г) сполуки вуглецю, зазначені у примітці 2 до групи 28;

     ґ) сечовину (товарна позиція 3102 або 3105);

     д) барвники рослинного  або  тваринного  походження  (товарна
позиція 3203), синтетичні органічні барвники, синтетичні органічні
продукти,  які  використовують  як   флуоресцентні   відбілювальні
речовини,  або як люмінофори (товарна позиція 3204),  або фарби чи
інші барвники,  подані у формах або  в  упаковках  для  роздрібної
торгівлі (товарна позиція 3212);

     е) ферменти (товарна позиція 3507);

     є) метальдегід,  гексаметилентетрамін або аналогічні речовини
у формах (наприклад, у таблетках, брикетах або аналогічних формах)
для використання як паливо або рідке паливо чи скраплений газ,  що
використовується  як  паливо   для   заповнення   або   повторного
заправляння  цигаркових  та  аналогічних  запальничок місткістю не
більш як 300 куб.см  (товарна  позиція  3606);

     ж) продукти,  які поставляються як заряди  для  вогнегасників
або вогнегасних гранат товарної позиції 3813; засоби для видалення
чорнила,  розфасовані для роздрібної  торгівлі,  товарної  позиції
3824;

     з)   оптичні   елементи,   наприклад  з  етилендіамінтартрату
(товарна позиція 9001).

     3. Товари,  які можуть бути  включені  до  двох  або  кількох
товарних  позицій  цієї групи,  повинні зазначатися в тій позиції,
яка має найбільший порядковий номер.

     4. У  товарних  позиціях  2904-2906,  2908-2911  і  2913-2920
будь-яке  посилання  на  галогеновані,  сульфовані,  нітровані або
нітрозовані похідні стосується також змішаних похідних,  таких  як
сульфогалогеновані,   нітрогалогеновані,      нітросульфовані  або
нітросульфогалогеновані.

     У товарній  позиції   2929   нітро-   або   нітрозогрупи   не
розглядаються як функціональні групи, що включають азот.

     У  товарних  позиціях  2911,  2912,  2914, 2918 і 2922 термін
"функціональні   групи   з   вмістом   кисню"   стосується  тільки
функціональних    груп (характеристичних органічних груп з вмістом
кисню), зазначених у товарних позиціях 2905-2920.

     5.  а) Складні ефіри органічних сполук з кислотними функціями
підгруп  I-VII  з  органічними сполуками тих самих підгруп повинні
бути  зазначеними  з  тими з них, що входять до товарної позиції з
найбільшим порядковим номером у цих підгрупах;

     б) складні  ефіри  етилового  спирту з органічними сполуками,
які мають кислотну функцію і включаються до  підгруп  I-VII,  слід
класифікувати  у  тій  самій  позиції,  що  й відповідні сполуки з
кислотними функціями;

     в) стосовно  примітки  1  до  розділу  VI  і  примітки  2  до
групи 28:

     1) неорганічні  солі  органічних  сполук,  такі  як сполуки з
кислотними,  фенольними або  енольними  функціями,  або  органічні
основи підгруп I-X чи товарної позиції 2942,  слід класифікувати у
товарних позиціях, до яких включена відповідна органічна сполука;

     2) солі,  одержані внаслідок хімічних реакцій між органічними
сполуками   підгруп   I-X   або   товарної   позиції   2942,  слід
класифікувати у товарній  позиції,  в  якій  зазначені  відповідна
основа  або кислота (включаючи сполучення з фенольною або енольною
функцією),  з яких вони утворені і які мають  найвищий  порядковий
номер у цій групі;

     г) алкоголяти  металів слід включати до тих товарних позицій,
що й відповідні  спирти,  за  винятком  етанолу  (товарна  позиція
2905);

     ґ) галогенангідриди  карбонових  кислот  слід класифікувати у
тій самій товарній позиції, що й відповідні кислоти.

     6.  Сполуками  товарних  позицій  2930  і  2931  є  органічні
речовини,  молекули  яких  містять,  крім  атомів водню, кисню або
азоту,  атоми інших неметалів або металів (таких як сірка, миш'як,
ртуть або свинець), безпосередньо зв'язані з атомами вуглецю.

     До товарних  позицій  2930  (сіркоорганічні  сполуки)  і 2931
(інші  елементоорганічні  сполуки)  не  входять  сульфовані   або
галогеновані  (у  тому числі складні) похідні,  які,  крім водню,
кисню і азоту,  мають тільки безпосередньо  зв'язані  з  вуглецем
атоми сірки або галогену,  що надають їм властивостей сульфованих
або галогенованих похідних (чи складних похідних).

     7. До товарних позицій 2932,  2933 і 2934 не входять епоксиди
з тричленними циклами, кетопероксиди, циклічні полімери альдегідів
чи  тіоальдегідів,  ангідриди  багатоосновних  карбонових  кислот,
циклічні  складні  ефіри  багатоосновних  спиртів  або  фенолів  з
багатоосновними кислотами або імідами багатоосновних кислот.

     Ці положення можуть застосовуватися лише у  тому  разі,  коли
гетероциклічна  структура  є результатом тільки реакції циклізації
або реакцій, згаданих вище.

     Примітка до підпозицій:

     1. У будь-якій товарній позиції цієї групи  похідні  хімічної
сполуки  (або  групи  хімічних сполук) слід включати до тієї самої
підпозиції,  що й цю сполуку (або цю групу сполук)  за  умови,  що
вони  спеціально  не  включаються ні до якої іншої підпозиції і що
немає підпозиції,  яка  називається  "інші"  у  відповідній  серії
підпозицій.

     Додаткова примітка:

     1. У  підпозиції  2937 22 00 термін "гормони кори надниркових
залоз" означає природні або синтетичні  гормони  кори  надниркових
залоз  або їх похідні за умови,  що останні зберігають гормональну
активність.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
              |I. ВУГЛЕВОДНІ ТА    |      |         |         |
              |ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ,    |      |         |         |
              |СУЛЬФОВАНІ,         |      |         |         |
              |НІТРОВАНІ АБО       |      |         |         |
              |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2901          |Вуглеводні          |      |         |         |
              |ациклічні:          |      |         |         |
2901 10       |- насичені:         |      |         |         |
2901 10 10 00 |- - для використання|      |  10     |  15     | -
              |як паливо           |      |         |         |
2901 10 90 00 |- - для інших цілей |      |   0     |  15     | -
              |- ненасичені:       |      |         |         |
2901 21       |- - етилен:         |      |         |         |
2901 21 10 00 |- - - для           |      |  10     |  15     | -
              |використання як     |      |         |         |
              |паливо              |      |         |         |
2901 21 90 00 |- - - для інших     |      |  10     |  15     | -
              |цілей               |      |         |         |
2901 22       |- - пропілен:       |      |         |         |
2901 22 10 00 |- - - для           |      |  10     |  15     | -
              |використання як     |      |         |         |
              |паливо              |      |         |         |
2901 22 90 00 |- - - для інших     |      |  10     |  15     | -
              |цілей               |      |         |         |
2901 23       |- - бутилен та його |      |         |         |
              |ізомери:            |      |         |         |
              |- - - бут-1-ен і    |      |         |         |
              |бут-2-ен:           |      |         |         |
2901 23 11 00 |- - - - для         |      |   0     |  15     | -
              |використання як     |      |         |         |
              |паливо              |      |         |         |
2901 23 19 00 |- - - - для інших   |      |   0     |  15     | -
              |цілей               |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
2901 23 91 00 |- - - - для         |      |   0     |  15     | -
              |використання як     |      |         |         |
              |паливо              |      |         |         |
2901 23 99 00 |- - - - для інших   |      |   0     |  15     | -
              |цілей               |      |         |         |
2901 24       |- - бутадієн-1,3 та |      |         |         |
              |ізопрен:            |      |         |         |
              |- - - бутадієн-1,3: |      |         |         |
2901 24 11 00 |- - - - для         |      |  10     |  15     | -
              |використання як     |      |         |         |
              |паливо              |      |         |         |
2901 24 19 00 |- - - - для інших   |      |  10     |  15     | -
              |цілей               |      |         |         |
              |- - - ізопрен:      |      |         |         |
2901 24 91 00 |- - - - для         |      |  10     |  15     | -
              |використання як     |      |         |         |
              |паливо              |      |         |         |
2901 24 99 00 |- - - - для інших   |      |  10     |  15     | -
              |цілей               |      |         |         |
2901 29       |- - інші:           |      |         |         |
2901 29 20 00 |- - - для           |      |  10     |  15     | -
              |використання як     |      |         |         |
              |паливо              |      |         |         |
2901 29 80 00 |- - - для інших     |      |  10     |  15     | -
              |цілей               |      |         |         |
2902          |Вуглеводні циклічні:|      |         |         |
              |- циклани, циклени  |      |         |         |
              |та циклотерпени:    |      |         |         |
2902 11       |- - циклогексан:    |      |         |         |
2902 11 10 00 |- - - для           |      |   0     |  15     | -
              |використання як     |      |         |         |
              |паливо              |      |         |         |
2902 11 90 00 |- - - для інших     |      |   0     |  15     | -
              |цілей               |      |         |         |
2902 19       |- - інші:           |      |         |         |
2902 19 10 00 |- - - циклотерпени  |      |  10     |  15     | -
2902 19 30 00 |- - - азулен і його |      |  10     |  15     | -
              |алкільні похідні    |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
2902 19 91 00 |- - - - для         |      |  10     |  15     | -
              |використання як     |      |         |         |
              |паливо              |      |         |         |
2902 19 99 00 |- - - - для інших   |      |  10     |  15     | -
              |цілей               |      |         |         |
2902 20       |- бензол:           |      |         |         |
2902 20 10 00 |- - для використання|      |  10     |  15     | -
              |як паливо           |      |         |         |
2902 20 90 00 |- - для інших цілей |      |   0     |  15     | -
2902 30       |- толуол:           |      |         |         |
2902 30 10 00 |- - для використання|      |  10     |  15     | -
              |як паливо           |      |         |         |
2902 30 90 00 |- - для інших цілей |      |   0     |  15     | -
              |- ксилоли:          |      |         |         |
2902 41 00 00 |- - о-ксилол        |      |   0     |  15     | -
2902 42 00 00 |- - м-ксилол        |      |   0     |  15     | -
2902 43 00 00 |- - п-ксилол        |      |   0     |  15     | -
2902 44       |- - суміші ізомерів |      |         |         |
              |ксилолу:            |      |         |         |
2902 44 10 00 |- - - для           |      |  10     |  15     | -
              |використання як     |      |         |         |
              |паливо              |      |         |         |
2902 44 90 00 |- - - для інших     |      |   0,1   |  15     | -
              |цілей               |      |         |         |
2902 50 00 00 |- стирол            |      |   0     |   0     | -
2902 60 00 00 |- етилбензол        |      |  10     |  15     | -
2902 70 00 00 |- кумол             |      |  10     |  15     | -
2902 90       |- інші:             |      |         |         |
2902 90 10 00 |- - нафталін та     |      |  10     |  15     | -
              |антрацен            |      |         |         |
2902 90 30 00 |- - дифеніл та      |      |  10     |  15     | -
              |терфеніли           |      |         |         |
2902 90 50 00 |- - вінілтолуол     |      |  10     |  15     | -
2902 90 60 00 |- - 1,3-діізопро-   |      |  10     |  15     | -
              |піленбензол         |      |         |         |
2902 90 80 00 |- - інші            |      |   5     |  15     | -
2903          |Галогеновані похідні|      |         |         |
              |вуглеводнів:        |      |         |         |
              |- похідні ациклічних|      |         |         |
              |вуглеводнів,        |      |         |         |
              |насичені, хлоровані:|      |         |         |
2903 11 00 00 |- - хлорметан       |      |   0     |  15     | -
              |(хлористий метил) та|      |         |         |
              |хлоретан (хлористий |      |         |         |
              |етил)               |      |         |         |
2903 12 00 00 |- - дихлорметан     |      |  10     |  15     | -
              |(хлористий метилен) |      |         |         |
2903 13 00 00 |- - хлороформ       |      |  10     |  15     | -
              |(трихлорметан)      |      |         |         |
2903 14 00 00 |- - тетрахлорметан  |      |  10     |  15     | -
              |(чотирихлористий    |      |         |         |
              |вуглець)            |      |         |         |
2903 15 00 00 |- - 1,2-дихлоретан  |      |  10     |  15     | -
              |(хлористий етилен)  |      |         |         |
2903 16 00 00 |- - 1,2-дихлорпропан|      |  10     |  15     | -
              |(хлористий пропілен)|      |         |         |
              |та дихлорбутани     |      |         |         |
2903 19       |- - інші:           |      |         |         |
2903 19 10 00 |- - - 1,1,1-трихло- |      |  10     |  15     | -
              |ретан               |      |         |         |
              |(метилхлороформ)    |      |         |         |
2903 19 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  15     | -
              |- похідні ациклічних|      |         |         |
              |вуглеводнів,        |      |         |         |
              |ненасичені,         |      |         |         |
              |хлоровані:          |      |         |         |
2903 21 00 00 |- - хлорид вінілу   |      |  10     |  15     | -
              |(хлоретилен)        |      |         |         |
2903 22 00 00 |- - трихлоретилен   |      |   0     |   5     | -
2903 23 00 00 |- - тетрахлоретилен |      |  10     |  15     | -
              |(перхлоретилен)     |      |         |         |
2903 29 00 00 |- - інші            |      |  10     |  15     | -
2903 30       |- похідні ациклічних|      |         |         |
              |вуглеводнів, що     |      |         |         |
              |містять фтор, бром  |      |         |         |
              |або йод:            |      |         |         |
2903 30 10 00 |- - фториди         |      |  10     |  15     | -
              |- - броміди:        |      |         |         |
2903 30 31 00 |- - - дибромметан і |      |  10     |  15     | -
              |вінілбромід         |      |         |         |
2903 30 33 00 |- - - бромметан     |      |  10     |  15     | -
              |(метилбромід)       |      |         |         |
2903 30 35 00 |- - - дибромметан   |      |  10     |  15     | -
2903 30 37 00 |- - - інші          |      |  10     |  15     | -
2903 30 90 00 |- - йодиди          |      |  10     |  15     | -
              |- похідні ациклічних|      |         |         |
              |вуглеводнів,        |      |         |         |
              |галогеновані, з     |      |         |         |
              |вмістом не менше    |      |         |         |
              |двох різних атомів  |      |         |         |
              |галогенів:          |      |         |         |
2903 41 00 00 |- - трихлорфторметан|      |  10     |  15     | -
2903 42 00 00 |- - дихлор-         |      |   0     |   5     | -
              |дифторметан         |      |         |         |
2903 43 00 00 |- - трихлор-        |      |  10     |  15     | -
              |трифторетани        |      |         |         |
2903 44       |- - дихлортетра-    |      |         |         |
              |фторетани та        |      |         |         |
              |хлорпентафторетан:  |      |         |         |
2903 44 10 00 |- - - дихлор-       |      |  10     |  15     | -
              |тетрафторетани      |      |         |         |
2903 44 90 00 |- - - хлорпента-    |      |  10     |  15     | -
              |фторетан            |      |         |         |
2903 45       |- - інші            |      |         |         |
              |пергалогеновані     |      |         |         |
              |похідні, що містять |      |         |         |
              |лише фтор та хлор:  |      |         |         |
2903 45 10 00 |- - - хлор-         |      |  10     |  15     | -
              |трифторметан        |      |         |         |
2903 45 15 00 |- - - пента-        |      |  10     |  15     | -
              |хлорфторетан        |      |         |         |
2903 45 20 00 |- - - тетра-        |      |  10     |  15     | -
              |хлорфторетани       |      |         |         |
2903 45 25 00 |- - - гепта-        |      |  10     |  15     | -
              |хлорфторпропани     |      |         |         |
2903 45 30 00 |- - - гекса-        |      |  10     |  15     | -
              |хлордифторпропани   |      |         |         |
2903 45 35 00 |- - - пента-        |      |  10     |  15     | -
              |хлортрифтор-пропани |      |         |         |
2903 45 40 00 |- - - тетра-        |      |  10     |  15     | -
              |хлортетрафтор-      |      |         |         |
              |пропани             |      |         |         |
2903 45 45 00 |- - - трихлор-      |      |  10     |  15     | -
              |пентафторпропани    |      |         |         |
2903 45 50 00 |- - - дихлор-       |      |  10     |  15     | -
              |гексафторпропани    |      |         |         |
2903 45 55 00 |- - - хлор-         |      |  10     |  15     | -
              |гептафторпропани    |      |         |         |
2903 45 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  15     | -
2903 46       |- - бромхлор-       |      |         |         |
              |дифторметан,        |      |         |         |
              |бромтрифторметан    |      |         |         |
              |та дибромтетра-     |      |         |         |
              |фторетани:          |      |         |         |
2903 46 10 00 |- - - бром-         |      |  10     |  15     | -
              |хлордифторметан     |      |         |         |
2903 46 20 00 |- - - бром-         |      |  10     |  15     | -
              |трифторметан        |      |         |         |
2903 46 90 00 |- - - дибром-       |      |  10     |  15     | -
              |тетрафторетани      |      |         |         |
2903 47 00 00 |- - інші            |      |  10     |  15     | -
              |пергалогеновані     |      |         |         |
              |похідні             |      |         |         |
2903 49       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - галогеновані, |      |         |         |
              |лише з фтором і     |      |         |         |
              |хлором:             |      |         |         |
2903 49 10 00 |- - - - метану,     |      |  10     |  15     | -
              |етану або пропану   |      |         |         |
2903 49 20 00 |- - - - інші        |      |  10     |  15     | -
              |- - - галогеновані, |      |         |         |
              |лише з фтором і     |      |         |         |
              |бромом:             |      |         |         |
2903 49 30 00 |- - - - метану,     |      |  10     |  15     | -
              |етану або пропану   |      |         |         |
2903 49 40 00 |- - - - інші        |      |  10     |  15     | -
2903 49 80 00 |- - - інші          |      |  10     |  15     | -

|- галогеновані      |      |         |         |
              |похідні цикланових, |      |         |         |
              |цикленових або      |      |         |         |
              |циклотерпенових     |      |         |         |
              |вуглеводнів:        |      |         |         |
2903 51       |- - 1,2,3,4,5,6-    |      |         |         |
              |гексахлорцикло-     |      |         |         |
              |гексан:             |      |         |         |
2903 51 10 00 |- - - ліндан        |      |  10     |  15     | -
2903 51 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  15     | -
2903 59       |- - інші:           |      |         |         |
2903 59 10 00 |- - - 1,2-дибром-4- |      |  10     |  15     | -
              |(1,2-диброметил)    |      |         |         |
              |циклогексан         |      |         |         |
2903 59 30 00 |- - - тетрабром-    |      |  10     |  15     | -
              |циклооктани         |      |         |         |
2903 59 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  15     | -
              |- галогеновані      |      |         |         |
              |похідні             |      |         |         |
              |ароматичних         |      |         |         |
              |вуглеводнів:        |      |         |         |
2903 61 00 00 |- - хлорбензол,     |      |  10     |  15     | -
              |о-дихлорбензол та   |      |         |         |
              |п-дихлорбензол      |      |         |         |
2903 62 00 00 |- - гексахлорбензол |      |   2     |  15     | -
              |та ДДТ [1,1,1-      |      |         |         |
              |трихлор-            |      |         |         |
              |2,2-біс(п-хлор-     |      |         |         |
              |феніл)етан]         |      |         |         |
2903 69       |- - інші:           |      |         |         |
2903 69 10 00 |- - - 2,3,4,5,6-    |      |   2     |  15     | -
              |пентабромметил-     |      |         |         |
              |бензол              |      |         |         |
2903 69 90    |- - - інші:         |      |         |         |
2903 69 90 10 |- - - - бензил      |      |   0,1   |  15     | -
              |хлористий           |      |         |         |
2903 69 90 90 |- - - -інші         |      |   2     |   5     | -
2904          |Сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
              |вуглеводнів,        |      |         |         |
              |галогеновані або    |      |         |         |
              |негалогеновані:     |      |         |         |
2904 10 00 00 |- похідні з вмістом |      |   0     |  15     | -
              |лише сульфогруп, їх |      |         |         |
              |солі та складні     |      |         |         |
              |етилові ефіри       |      |         |         |
2904 20       |- похідні з вмістом |      |         |         | -
              |лише нітро- або     |      |         |         |
              |нітрозогруп:        |      |         |         |
2904 20 10 00 |- - тринітротолуоли,|      |   0     |   5     | -
              |динітронафталіни    |      |         |         |
2904 20 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
2904 90       |- інші:             |      |         |         |
2904 90 20 00 |- - сульфогалоге-   |      |   0     |   5     | -
              |новані похідні      |      |         |         |
2904 90 40 00 |- - трихлоронітро-  |      |   0     |   5     | -
              |метан (хлоропікрин) |      |         |         |
2904 90 85 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |                    |      |         |         |
              |II. СПИРТИ ТА ЇХ    |      |         |         |
              |ГАЛОГЕНОВАНІ,       |      |         |         |
              |СУЛЬФОВАНІ,         |      |         |         |
              |НІТРОВАНІ АБО       |      |         |         |
              |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2905          |Спирти ациклічні та |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
              |- моноспирти        |      |         |         |
              |насичені:           |      |         |         |
2905 11 00 00 |- - метанол         |      |  10     |  20     | -
              |(метиловий спирт)   |      |         |         |
2905 12 00    |- - пропанол-1      |      |         |         |
              |(спирт пропіловий)  |      |         |         |
              |та пропанол-2 (спирт|      |         |         |
              |ізопропіловий):     |      |         |         |
2905 12 00 10 |- - - пропанол-1    |      |   0,1   |   5     | -
              |(спирт пропіловий)  |      |         |         |
2905 12 00 20 |- - - пропанол-2    |      |  10     |  20     | -
              |(спирт              |      |         |         |
              |ізопропіловий)      |      |         |         |
2905 13 00 00 |- - бутанол-1 (спирт|      |   0     |   5     | -
              |н-бутиловий)        |      |         |         |
2905 14       |- - інші бутаноли:  |      |         |         |
2905 14 10 00 |- - - 2-метил-      |      |  10     |  20     | -
              |пропанол-2 (спирт   |      |         |         |
              |третбутиловий)      |      |         |         |
2905 14 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2905 15 00 00 |- - пентанол (спирт |      |  10     |  20     | -
              |аміловий) та його   |      |         |         |
              |ізомери             |      |         |         |
2905 16       |- - октанол (спирт  |      |         |         |
              |октиловий) та його  |      |         |         |
              |ізомери:            |      |         |         |
2905 16 10 00 |- - -               |      |   0     |   5     | -
              |2-етилгексанол-1    |      |         |         |
2905 16 20 00 |- - - октанол-2     |      |  10     |  20     | -
2905 16 80 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2905 17 00 00 |- - додеканол-1     |      |  10     |  20     | -
              |(спирт лауриловий), |      |         |         |
              |гексадеканол-1      |      |         |         |
              |(цетиловий спирт) та|      |         |         |
              |октадеканол-1       |      |         |         |
              |(спирт стеариловий) |      |         |         |
2905 19       |- - інші:           |      |         |         |
2905 19 10 00 |- - - алкоголяти    |      |  10     |  20     | -
              |металів             |      |         |         |
2905 19 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
              |- ненасичені        |      |         |         |
              |моноспирти:         |      |         |         |
2905 22       |- -ациклічні        |      |         |         |
              |терпенові спирти:   |      |         |         |
2905 22 10 00 |- - - гераніол,     |      |  10     |  20     | -
              |цитронелол,         |      |         |         |
              |ліналоол, родинол і |      |         |         |
              |нерол               |      |         |         |
2905 22 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2905 29       |- - інші:           |      |         |         |
2905 29 10 00 |- - - аліловий спирт|      |  10     |  20     | -
2905 29 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
              |- діоли:            |      |         |         |
2905 31 00 00 |- - етиленгліколь   |      |   2     |   5     | -
              |(етандіол)          |      |         |         |
2905 32 00 00 |- - пропіленгліколь |      |   0     |   5     | -
              |(пропандіол-1,2)    |      |         |         |
2905 39       |- - інші:           |      |         |         |
2905 39 10 00 |- - - 2-метил-      |      |  10     |  20     | -
              |пентандіол-2,4      |      |         |         |
              |(гексиленгліколь)   |      |         |         |
2905 39 20 00 |- - - бутандіол-1,3 |      |  10     |  20     | -
2905 39 30 00 |- - - 2,4,7,9-      |      |  10     |  20     | -
              |тетраметилдецин-    |      |         |         |
              |діол-5-4,7          |      |         |         |
2905 39 80 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
              |- інші поліспирти:  |      |         |         |
2905 41 00 00 |- - 2-етил-2-       |      |  10     |  20     | -
              |(гідроксиметил)     |      |         |         |
              |пропан-1,3-діол     |      |         |         |
              |(триметилолпропан)  |      |         |         |
2905 42 00 00 |- - пентаеритретол  |      |  25     |  50     | -
              |(пентаеритрит)      |      |         |         |
2905 43 00 00 |- - маніт           |      |   0     |   5     | -
2905 44       |- - D-глюцит        |      |         |         |
              |(сорбіт):           |      |         |         |
              |- - - у водному     |      |         |         |
              |розчині:            |      |         |         |
2905 44 11 00 |- - - - з вмістом   |      |  10     |  20     | -
              |D-маніту 2 мас.% або|      |         |         |
              |менше у перерахунку |      |         |         |
              |на вміст D-глюциту  |      |         |         |
2905 44 19 00 |- - - - інший       |      |  10     |  20     | -
              |- - - інший:        |      |         |         |
2905 44 91 00  - - - - з вмістом              0         5       -
               D-маніту 2 мас.% або
               менше у перерахунку
               на вміст D-глюциту
2905 44 99 00 |- - - - інший       |      |  10     |  20     | -
2905 45 00 00 |- - гліцерин        |      |  10     |  20     | -
2905 49       |- - інші:           |      |         |         |
2905 49 10 00 |- - - тріоли;       |      |  10     |  20     | -
              |тетраоли            |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - складні     |      |         |         |
              |ефіри гліцерину,    |      |         |         |
              |одержані під час    |      |         |         |
              |взаємодії з кислими |      |         |         |
              |сполуками товарної  |      |         |         |
              |позиції 2904:       |      |         |         |
2905 49 51 00 |- - - - - з         |      |  10     |  20     | -
              |сульфогалогенованими|      |         |         |
              |похідними           |      |         |         |
2905 49 59 00 |- - - - - інші      |      |  10     |  20     | -
2905 49 90     - - - - інші:
2905 49 90 10  - - - - - ксиліт
               харчовий                       5        20
2905 49 90 90  - - - - - інші                10        20
2905 50       |- галогеновані,     |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
              |ациклічних спиртів: |      |         |         |
2905 50 10    |- - насичених       |      |         |         |
              |моноспиртів:        |      |         |         |
2905 50 10 10 |- - - етилен-       |      |   0     |   5     | -
              |хлоргідрин          |      |         |         |
2905 50 10 30 |- - - метил         |      |  20     |  40     | -
              |бромистий           |      |         |         |
2905 50 10 90 |- - -  інші         |      |  10     |  20     | -
2905 50 30 00 |- - ненасичених     |      |  10     |  20     | -
              |моноспиртів         |      |         |         |
              |- - поліспиртів:    |      |         |         |
2905 50 91 00 |- - - 2,2-біс       |      |  10     |  20     | -
              |(бромметил)         |      |         |         |
              |пропандіол          |      |         |         |
2905 50 99 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2906          |Спирти циклічні та  |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
              |- цикланові,        |      |         |         |
              |цикленові та        |      |         |         |
              |циклотерпенові:     |      |         |         |
2906 11 00 00 |- - ментол          |      |   0     |   5     | -
2906 12 00 00 |- - циклогексанол,  |      |  10     |  20     | -
              |метилциклогексаноли |      |         |         |
              |та диметилцикло-    |      |         |         |
              |гексаноли           |      |         |         |
2906 13       |- - стероли та      |      |         |         |
              |інозити:            |      |         |         |
2906 13 10 00 |- - - стероли       |      |  10     |  20     | -
2906 13 90 00 |- - -  інозити      |      |  10     |  20     | -
2906 14 00 00 |- - терпінеоли      |      |  10     |  20     | -
2906 19 00 00 |- інші              |      |  10     |  20     | -
              |- ароматичні:       |      |         |         |
2906 21 00 00 |- - бензиловий спирт|      |  10     |  20     | -
2906 29       |- - інші:           |      |         |         |
2906 29 10 00 |- - - цинаміловий   |      |  10     |  20     | -
              |спирт               |      |         |         |
2906 29 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
              |                    |      |         |         |
              |III. ФЕНОЛИ,        |      |         |         |
              |ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ  |      |         |         |
              |ГАЛОГЕНОВАНІ,       |      |         |         |
              |СУЛЬФОВАНІ,         |      |         |         |
              |НІТРОВАНІ АБО       |      |         |         |
              |НІТРОЗОВАНІ         |      |         |         |
              |ПОХІДНІ             |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2907          |Феноли;             |      |         |         |
              |фенолоспирти:       |      |         |         |
              |- монофеноли:       |      |         |         |
2907 11 00 00 |- - фенол           |      |   0     |  20     | -
              |(гідроксибензол) та |      |         |         |
              |його солі           |      |         |         |
2907 12 00    |- - крезоли та їх   |      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2907 12 00 10 |- - - паракрезол    |      |   1     |   5     | -
2907 12 00 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2907 13 00 00 |- - октилфенол,     |      |  10     |  20     | -
              |нонілфенол та їх    |      |         |         |
              |ізомери;            |      |         |         |
              |солі цих речовин    |      |         |         |
2907 14 00 00 |- - ксиленоли та їх |      |  10     |  20     | -
              |солі                |      |         |         |
2907 15       |- - нафтоли та їх   |      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2907 15 10 00 |- - - 1-нафтол      |      |  10     |  20     | -
2907 15 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2907 19 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- поліфеноли:       |      |         |         |
2907 21 00 00 |- - резорцин та його|      |   0     |   5     | -
              |солі                |      |         |         |
2907 22       |- - гідрохінон      |      |         |         |
              |(хінол) та його     |      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2907 22 10 00 |- - - гідрохінон    |      |  10     |  20     | -
              |(хінол)             |      |         |         |
2907 22 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2907 23       |- - 4,4'-ізопропі-  |      |         |         |
              |лідендифенол        |      |         |         |
              |(бісфенол А,        |      |         |         |
              |дифенілолпропан) та |      |         |         |
              |його солі:          |      |         |         |
2907 23 10 00 |- - - 4,4'-ізопро-  |      |  10     |  20     | -
              |пілідендифенол      |      |         |         |
              |(бісфенол А,        |      |         |         |
              |дифенілолпропан)    |      |         |         |
2907 23 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2907 29       |- - інші:           |      |         |         |
2907 29 10 00 |- - - дигідрокси-   |      |  10     |  20     | -
              |нафталіни та їх солі|      |         |         |
2907 29 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2907 30 00 00 |- - фенолоспирти    |      |  10     |  20     | -
2908          |Галогеновані,       |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
              |фенолів або         |      |         |         |
              |фенолоспиртів:      |      |         |         |
2908 10       |похідні з вмістом   |      |         |         |
              |лише галогенів та їх|      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2908 10 10    |- - бромовані       |      |         |         |
              |похідні:            |      |         |         |
2908 10 10 10 |- - - ксероформ     |      |   0,1   |   5     | -
2908 10 10 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2908 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |   5     | -
2908 20 00 00 |- похідні з вмістом |      |  10     |  20     | -
              |лише сульфогруп, їх |      |         |         |
              |солі та складні     |      |         |         |
              |ефіри               |      |         |         |
2908 90 00 00 |- інші              |      |  10     |  20     | -
              |                    |      |         |         |
              |IV. ЕФІРИ ПРОСТІ,   |      |         |         |
              |ПЕРОКСИДИ СПИРТІВ,  |      |         |         |
              |ПРОСТИХ ЕФІРІВ,     |      |         |         |
              |КЕТОНІВ, ЕПОКСИДИ З |      |         |         |
              |ТРИЧЛЕННИМИ         |      |         |         |
              |КІЛЬЦЯМИ, АЦЕТАЛІ   |      |         |         |
              |ТА НАПІВАЦЕТАЛІ ТА  |      |         |         |
              |ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ,    |      |         |         |
              |СУЛЬФОВАНІ,         |      |         |         |
              |НІТРОВАНІ АБО       |      |         |         |
              |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2909          |Ефіри прості,       |      |         |         |
              |ефіроспирти,        |      |         |         |
              |ефірофеноли,        |      |         |         |
              |ефіроспиртофеноли,  |      |         |         |
              |пероксиди спиртів,  |      |         |         |
              |простих ефірів,     |      |         |         |
              |кетонів (визначеного|      |         |         |
              |або невизначеного   |      |         |         |
              |хімічного складу) та|      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
              |- ефіри ациклічні та|      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
2909 11 00 00 |- - діетиловий ефір |      |  10     |  20     | -
2909 19 00    |- - інші:           |      |         |         |
2909 19 00 10 |- - - діаліловий    |      |   1     |   5     | -
              |ефір                |      |         |         |
2909 19 00 20 |- - - метилтрет-    |      |   5     |  10     | -
              |бутиловий ефір      |      |         |         |
2909 19 00 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2909 20 00 00 |- ефіри прості      |      |  10     |  20     | -
              |цикланові, цикленові|      |         |         |
              |й циклотерпенові та |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
2909 30       |- ефіри прості      |      |         |         |
              |ароматичні та їх    |      |         |         |
              |галогеновані,       |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
2909 30 10 00 |- - ефір простий    |      |  10     |  20     | -
              |дифеніловий         |      |         |         |
              |- - бромовані       |      |         |         |
              |похідні:            |      |         |         |
2909 30 31 00 |- - - пентабром-    |      |  10     |  20     | -
              |дифеніловий ефір;   |      |         |         |
              |1,2,4,5-тетрабром-  |      |         |         |
              |3,6-біс (пентабром- |      |         |         |
              |фенокси) бензол     |      |         |         |
2909 30 35 00 |- - - 1,2-біс       |      |  10     |  20     | -
              |(2,4,6-трибромо-    |      |         |         |
              |фенокси)етан для    |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |акрилонітрил        |      |         |         |
              |бутадієнстирену     |      |         |         |
              |(АБС)               |      |         |         |
2909 30 38 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2909 30 90 00 |- - інші            |      |   0     |  20     | -
              |- ефіроспирти та    |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані           |      |         |         |
              |або нітрозовані     |      |         |         |
              |похідні:            |      |         |         |
2909 41 00 00 |- - 2,2'-окси-      |      |  10     |  20     | -
              |діетанол            |      |         |         |
              |(діетиленгліколь)   |      |         |         |
2909 42 00    |- - прості          |      |         |         |
              |монометилові ефіри  |      |         |         |
              |етиленгліколю або   |      |         |         |
              |діетиленгліколю:    |      |         |         |
2909 42 00 10 |- - -  етилцелозольв|      |   1     |   5     | -
2909 42 00 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2909 43 00 00 |- - прості          |      |  10     |  20     | -
              |монобутилові ефіри  |      |         |         |
              |етиленгліколю або   |      |         |         |
              |діетиленгліколю     |      |         |         |
2909 44 00    |- - інші прості     |      |         |         | -
              |моноалкілні ефіри   |      |         |         |
              |етиленгліколю або   |      |         |         |
              |діетиленгліколю:    |      |         |         |
2909 44 00 10 |- - - неонол        |      |   0,1   |   5     | -
2909 44 00 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2909 49       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - ациклічні:    |      |         |         |
2909 49 11 00 |- - - - 2-(2-хлоро- |      |   0     |   5     | -
              |етокси) етанол      |      |         |         |
2909 49 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | -
2909 49 90 00 |- - - циклічні      |      |  10     |  20     | -
2909 50       |- ефірофеноли,      |      |         |         |
              |ефіроспиртофеноли та|      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
2909 50 10 00 |- - гваякол і       |      |  10     |  20     | -
              |гваяколсульфонати   |      |         |         |
              |калію               |      |         |         |
2909 50 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2909 60 00 00 |- пероксиди спиртів,|      |  10     |  20     | -
              |простих ефірів,     |      |         |         |
              |кетонів та їх       |      |         |         |
              |галогенізовані,     |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
2910          |Епоксиди,           |      |         |         |
              |епоксиспирти,       |      |         |         |
              |епоксифеноли та     |      |         |         |
              |епоксиефіри з       |      |         |         |
              |трьома атомами у    |      |         |         |
              |циклі та їх         |      |         |         |
              |галогеновані,       |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
2910 10 00 00 |- оксиран (окис     |      |   0     |   5     | -
              |етилену)            |      |         |         |
2910 20 00 00 |- метилоксиран      |      |   0     |   5     | -
              |(окис пропілену)    |      |         |         |
2910 30 00 00 |- 1-хлор-2,3-       |      |  10     |  20     | -
              |епоксипропан        |      |         |         |
              |(епіхлоргідрин)     |      |         |         |
2910 90 00 00 |- інші              |      |  10     |  20     | -
2911 00 00 00 |Ацеталі та          |      |  10     |  20     | -
              |напівацеталі, до    |      |         |         |
              |складу яких входять |      |         |         |
              |або не входять інші |      |         |         |
              |функціональні групи |      |         |         |
              |з вмістом кисню,    |      |         |         |
              |та їх галогеновані, |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
              |V. СПОЛУКИ З        |      |         |         |
              |АЛЬДЕГІДНОЮ         |      |         |         |
              |ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ      |      |         |         |
              |ГРУПОЮ              |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2912          |Альдегіди, до складу|      |         |         |
              |яких входять або не |      |         |         |
              |входять             |      |         |         |
              |функціональні групи |      |         |         |
              |з вмістом кисню;    |      |         |         |
              |циклічні полімери   |      |         |         |
              |альдегідів;         |      |         |         |
              |параформальдегід:   |      |         |         |
              |- альдегіди         |      |         |         |
              |ациклічні, до складу|      |         |         |
              |яких не входять інші|      |         |         |
              |функціональні групи |      |         |         |
              |з вмістом кисню:    |      |         |         |
2912 11 00 00 |- - метаналь        |      |  10     |  20     | -
              |(формальдегід)      |      |         |         |
2912 12 00 00 |- - етаналь         |      |   2     |   5     | -
              |(ацетальдегід)      |      |         |         |
2912 13 00 00 |- - бутаналь        |      |  10     |  20     | -
              |(бутиральдегід,     |      |         |         |
              |нормальний ізомер)  |      |         |         |
2912 19 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- альдегіди         |      |         |         |
              |циклічні, до складу |      |         |         |
              |яких не входять інші|      |         |         |
              |функціональні групи |      |         |         |
              |з вмістом кисню:    |      |         |         |
2912 21 00 00 |- - бензальдегід    |      |  10     |  20     | -
              |(бензойний альдегід)|      |         |         |
2912 29 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2912 30 00 00 |- альдегідні спирти |      |  10     |  20     | -
              |- альдегіди простих |      |         |         |
              |ефірів, альдегіди   |      |         |         |
              |фенолів та          |      |         |         |
              |альдегіди, що мають |      |         |         |
              |інші функціональні  |      |         |         |
              |групи з вмістом     |      |         |         |
              |кисню:              |      |         |         |
2912 41 00 00 |- - ванілін         |      |   5     |  10     | -
              |(4-гідрокси-3-      |      |         |         |
              |метоксибензальдегід)|      |         |         |
2912 42 00 00 |- - етилванілін     |      |  10     |  20     | -
              |(3-етокси-4-гідрок- |      |         |         |
              |сибензальдегід)     |      |         |         |
2912 49 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2912 50 00 00 |- циклічні полімери |      |  10     |  20     | -
              |альдегідів          |      |         |         |
2912 60 00 00 |- параформальдегід  |      |  10     |  20     | -
2913 00 00 00 |Галогеновані,       |      |  10     |  20     | -
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
              |речовин товарної    |      |         |         |
              |позиції 2912        |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
              |VI. СПОЛУКИ З       |      |         |         |
              |КЕТОННОЮ АБО        |      |         |         |
              |ХІНОННОЮ            |      |         |         |
              |ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ     |      |         |         |
              |ГРУПАМИ             |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2914          |Кетони та хінони, що|      |         |         |
              |містять або не      |      |         |         |
              |містять інші        |      |         |         |
              |функціональні групи,|      |         |         |
              |та їх галогеновані, |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
              |- кетони ациклічні, |      |         |         |
              |що не містять інші  |      |         |         |
              |функціональні групи |      |         |         |
              |з вмістом кисню:    |      |         |         |
2914 11 00 00 |- - ацетон          |      |   0     |   5     | -
2914 12 00 00 |- - бутанон         |      |   1     |   5     | -
              |(метилетилкетон)    |      |         |         |
2914 13 00 00 |- - 4-метилпентан-  |      |  10     |  20     | -
              |2-он (метилізо-     |      |         |         |
              |бутилкетон)         |      |         |         |
2914 19       |- - інші:           |      |         |         |
2914 19 10 00 |- - - 5-метилгек-   |      |  10     |  20     | -
              |сан-2-он            |      |         |         |
2914 19 90    |- - - інші:         |      |         |         |
2914 19 90 10 |- - - - метил-      |      |   0     |   5     | -
              |піролідон           |      |         |         |
2914 19 90 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
              |- кетони цикланові, |      |         |         |
              |цикленові або       |      |         |         |
              |циклотерпенові, що  |      |         |         |
              |не містять інші     |      |         |         |
              |функціональні групи |      |         |         |
              |з вмістом кисню:    |      |         |         |
2914 21 00 00 |- - камфора         |      |   0     |   5     | -
2914 22 00 00 |- - циклогексанон та|      |   0     |   5     | -
              |метилциклогексанони |      |         |         |
2914 23 00 00 |- - іонони та       |      |  10     |  20     | -
              |метиліонони         |      |         |         |
2914 29 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
              |- кетони ароматичні,|      |         |         |
              |що не містять інші  |      |         |         |
              |функціональні групи |      |         |         |
              |з вмістом кисню:    |      |         |         |
2914 31 00 00 |- - фенілацетон     |      |  10     |  20     | -
              |(фенілпропан-2-он)  |      |         |         |
2914 39 00    |- - інші:           |      |         |         |
2914 39 00 10 |- - - ацетофенон    |      |   0,1   |   5     | -
2914 39 00 30 |- - - ізофорон      |      |   0,1   |   5     | -
2914 39 00 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2914 40       |- кетонові спирти та|      |         |         |
              |кетонові альдегіди: |      |         |         |
2914 40 10 00 |- - 4-гідрокси-4-   |      |  10     |  20     | -
              |метилпентан-2-он    |      |         |         |
              |(діацетоновий спирт)|      |         |         |
2914 40 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2914 50 00 00 |- кетонофеноли та   |      |   2     |   5     | -
              |кетони, що містять  |      |         |         |
              |інші функціональні  |      |         |         |
              |групи з вмістом     |      |         |         |
              |кисню               |      |         |         |
              |- хінони:           |      |         |         |
2914 61 00 00 |- - антрахінон      |      |  10     |  20     | -
2914 69       |- - інші:           |      |         |         |
2914 69 10 00 |- - - 1,4-нафтохінон|      |   0     |   5     | -
2914 69 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
2914 70       |- галогеновані,     |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
2914 70 10 00 |- - 4'-трет-        |      |  10     |  20     | -
              |бутил-2',           |      |         |         |
              |6'-диметил-3',      |      |         |         |
              |5'-динітроацетофенон|      |         |         |
              |(кетон-мускус)      |      |         |         |
2914 70 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
              |                    |      |         |         |
              |VII. КИСЛОТИ        |      |         |         |
              |КАРБОНОВІ, ЇХ       |      |         |         |
              |АНГІДРИДИ,          |      |         |         |
              |ГАЛОГЕНАНГІДРИДИ,   |      |         |         |
              |ПЕРОКСИДИ,          |      |         |         |
              |ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА   |      |         |         |
              |ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ,    |      |         |         |
              |СУЛЬФОВАНІ,         |      |         |         |
              |НІТРОВАНІ АБО       |      |         |         |
              |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2915          |Кислоти ациклічні   |      |         |         |
              |монокарбонові       |      |         |         |
              |насичені та їх      |      |         |         |
              |ангідриди,          |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди,          |      |         |         |
              |пероксокислоти;     |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
              |- кислота мурашина, |      |         |         |
              |її солі та складні  |      |         |         |
              |ефіри:              |      |         |         |
2915 11 00 00 |- - мурашина кислота|      |   0     |   5     | -
2915 12 00 00 |- - солі мурашиної  |      |  10     |  20     | -
              |кислоти             |      |         |         |
2915 13 00 00 |- - складні ефіри   |      |  10     |  20     | -
              |мурашиної кислоти   |      |         |         |
              |- оцтова кислота    |      |         |         |
              |та її солі; оцтовий |      |         |         |
              |ангідрид:           |      |         |         |
2915 21 00 00 |- - оцтова кислота  |      |  10     |  20     | -
2915 22 00 00 |- - ацетат натрію   |      |  10     |  20     | -
2915 23 00 00 |- - ацетат кобальту |      |  10     |  20     | -
2915 24 00 00 |- - оцтовий ангідрид|      |   2     |   5     | -
2915 29 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
              |- складні ефіри     |      |         |         |
              |оцтової кислоти:    |      |         |         |
2915 31 00 00 |- - етилацетат      |      |   0     |   5     | -
2915 32 00 00 |- - вінілацетат     |      |  10     |  20     | -
2915 33 00 00 |- - н-бутилацетат   |      |   0     |   5     | -
2915 34 00 00 |- - ізобутилацетат  |      |  10     |  20     | -
2915 35 00 00 |- - 2-етоксиетил-   |      |  10     |  20     | -
              |ацетат              |      |         |         |
2915 39       |- - інші:           |      |         |         |
2915 39 10 00 |- - - пропілацетат  |      |  10     |  20     | -
              |та ізопропілацетат  |      |         |         |
2915 39 30 00 |- - - метилацетат,  |      |  10     |  20     | -
              |пентилацетат        |      |         |         |
              |(амілацетат),       |      |         |         |
              |ізопентилацетат     |      |         |         |
              |(ізоамілацетат) та  |      |         |         |
              |ацетати гліцерину   |      |         |         |
2915 39 50 00 |- - - п-толіл-      |      |  10     |  20     | -
              |ацетати, фенілпро-  |      |         |         |
              |пілацетат, бензил-  |      |         |         |
              |ацетат,             |      |         |         |
              |родинілацетат,      |      |         |         |
              |санталілацетат      |      |         |         |
              |та ацетати          |      |         |         |
              |фенілетан-1,2-діолу |      |         |         |
2915 39 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2915 40 00 00 |- кислоти моно-,    |      |  10     |  20     | -
              |ди- або             |      |         |         |
              |трихлороцтові, їх   |      |         |         |
              |солі та складні     |      |         |         |
              |ефіри               |      |         |         |
2915 50 00 00  - пропіонова                  10        20       -
               кислота, її солі та
               складні ефіри
2915 60       |- масляні кислоти,  |      |         |         |
              |валеріанові кислоти,|      |         |         |
              |їх солі та складні  |      |         |         |
              |ефіри:              |      |         |         |
              |- - масляні кислоти,|      |         |         |
              |їх солі та складні  |      |         |         |
              |ефіри:              |      |         |         |
2915 60 11 00 |- - - діізобутират  |      |  10     |  20     | -
              |1-ізопропіл-2,2-ди- |      |         |         |
              |метилтриметилену    |      |         |         |
2915 60 19 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2915 60 90 00 |- - валеріанові     |      |   0     |   5     | -
              |кислоти, їх солі та |      |         |         |
              |складні ефіри       |      |         |         |
2915 70       |- пальмітинова      |      |         |         |
              |кислота, стеаринова |      |         |         |
              |кислота, їх солі та |      |         |         |
              |складні ефіри:      |      |         |         |
2915 70 15 00 |- - пальмітинова    |      |  10     |  20     | -
              |кислота             |      |         |         |
2915 70 20 00 |- - солі та складні |      |  10     |  20     | -
              |ефіри пальмітинової |      |         |         |
              |кислоти             |      |         |         |
2915 70 25 00 |- - стеаринова      |      |   1     |   5     | -
              |кислота             |      |         |         |
2915 70 30 00 |- - солі            |      |  10     |  20     | -
              |стеаринової кислоти |      |         |         |
2915 70 80    |- - складні ефіри   |      |         |         |
              |стеаринової кислоти:|      |         |         |
2915 70 80 10 |- - - 12-гідроокси- |      |   2     |   5     | -
              |стеаринова кислота  |      |         |         |
2915 70 80 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2915 90       |- інші:             |      |         |         |
2915 90 10 00 |- - лауринова       |      |  10     |  20     | -
              |кислота             |      |         |         |
2915 90 20 00 |- - хлорформіати    |      |  10     |  20     | -
2915 90 80    |- - інші:           |      |         |         |
2915 90 80 10 |- - - октоатолова   |      |   2     |   5     | -
              |(II) та його        |      |         |         |
              |розчини             |      |         |         |
2915 90 80 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2916          |Кислоти ациклічні   |      |         |         |
              |монокарбонові       |      |         |         |
              |ненасичені, кислоти |      |         |         |
              |циклічні моно-      |      |         |         |
              |карбонові, їх       |      |         |         |
              |ангідриди,          |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди та        |      |         |         |
              |пероксикислоти;     |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
              |- ациклічні         |      |         |         |
              |монокарбонові       |      |         |         |
              |кислоти ненасичені, |      |         |         |
              |їх ангідриди,       |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди,          |      |         |         |
              |пероксикислоти та   |      |         |         |
              |їх похідні:         |      |         |         |
2916 11       |- - акрилова кислота|      |         |         |
              |та її солі:         |      |         |         |
2916 11 10 00 |- - - кислота       |      |   0     |   5     | -
              |акрилова            |      |         |         |
2916 11 90 00 |- - - солі акрилової|      |   0     |   5     | -
              |кислоти             |      |         |         |
2916 12       |- - складні ефіри   |      |         |         |
              |акрилової кислоти:  |      |         |         |
2916 12 10 00 |- - - метилакрилат  |      |   0     |   5     | -
2916 12 20 00 |- - - етилакрилат   |      |   0     |   5     | -
2916 12 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
2916 13 00 00 |- - метакрилова     |      |   0     |   5     | -
              |кислота та її солі  |      |         |         |
2916 14       |- - складні ефіри   |      |         |         |
              |метакрилової        |      |         |         |
              |кислоти:            |      |         |         |
2916 14 10 00 |- - - метил-        |      |   0     |   5     | -
              |метакрилат          |      |         |         |
2916 14 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
2916 15 00 00 |- - олеїнова,       |      |   1     |   5     | -
              |лінолева або        |      |         |         |
              |ліноленова кислоти, |      |         |         |
              |їх солі та складні  |      |         |         |
              |ефіри               |      |         |         |
2916 19       |- - інші:           |      |         |         |
2916 19 10 00 |- - - ундецилові    |      |  10     |  20     | -
              |кислоти, їх солі та |      |         |         |
              |складні ефіри       |      |         |         |
2916 19 30 00 |- - - гекса-2,4-    |      |   2     |   5     | -
              |дієнова кислота     |      |         |         |
              |(сорбінова кислота) |      |         |         |
2916 19 40 00 |- - - кислота       |      |  10     |  20     | -
              |кротонова           |      |         |         |
2916 19 80 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2916 20 00 00 |- кислоти цикланові,|      |  10     |  20     | -
              |цикленові та        |      |         |         |
              |циклотерпенові      |      |         |         |
              |монокарбонові, їх   |      |         |         |
              |ангідриди,          |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди,          |      |         |         |
              |пероксикислоти      |      |         |         |
              |та їх похідні       |      |         |         |
              |- кислоти ароматичні|      |         |         |
              |монокарбонові,      |      |         |         |
              |їх ангідриди,       |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди,          |      |         |         |
              |пероксикислоти      |      |         |         |
              |та їх похідні:      |      |         |         |
2916 31 00 00 |- - бензойна        |      |   0     |   5     | -
              |кислота, її солі    |      |         |         |
              |та складні ефіри    |      |         |         |
2916 32       |- - пероксид        |      |         |         |
              |бензоїлу та         |      |         |         |
              |хлористий бензоїл:  |      |         |         |
2916 32 10 00 |- - - пероксид      |      |   1     |   5     | -
              |бензоїлу            |      |         |         |
2916 32 90 00 |- - - хлористий     |      |  10     |  20     | -
              |бензоїл             |      |         |         |
2916 34 00    |- - фенілоцтова     |      |         |         |
              |кислота та її солі: |      |         |         |
2916 34 00 10 |- - - фенілсаліцилат|      |   2     |   5     | -
2916 34 00 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2916 35 00 00 |- - складні ефіри   |      |  10     |  20     | -
              |фенілоцтової кислоти|      |         |         |
2916 39 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     |
2917          |Кислоти             |      |         |         |
              |полікарбонові, їх   |      |         |         |
              |ангідриди,          |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди та        |      |         |         |
              |пероксикислоти;     |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
              |- кислоти ациклічні |      |         |         |
              |полікарбонові, їх   |      |         |         |
              |ангідриди,          |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди,          |      |         |         |
              |пероксикислоти      |      |         |         |
              |та їх похідні:      |      |         |         |
2917 11 00 00 |- - щавлева кислота,|      |  10     |  20     | -
              |її солі та складні  |      |         |         |
              |ефіри               |      |         |         |
2917 12       |- - адипінова       |      |         |         |
              |кислота, її солі та |      |         |         |
              |складні ефіри:      |      |         |         |
2917 12 10 00 |- - - адипінова     |      |  10     |  20     | -
              |кислота та її солі  |      |         |         |
2917 12 90 00 |- - - складні ефіри |      |  10     |  20     | -
              |адипінової кислоти  |      |         |         |
2917 13       |- - азелаїнова      |      |         |         |
              |кислота, себацинова |      |         |         |
              |кислота, їх солі та |      |         |         |
              |складні ефіри:      |      |         |         |
2917 13 10 00 |- - - кислота       |      |  10     |  20     | -
              |себацинова          |      |         |         |
2917 13 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2917 14 00 00 |- - малеїновий      |      |  10     |  20     | -
              |ангідрид            |      |         |         |
2917 19       |- - інші:           |      |         |         |
2917 19 10 00 |- - - малонова      |      |  10     |  20     | -
              |кислота, її солі та |      |         |         |
              |складні ефіри       |      |         |         |
2917 19 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
2917 20 00 00 |- кислоти цикланові,|      |  10     |  20     | -
              |цикленові та        |      |         |         |
              |циклотерпенові,     |      |         |         |
              |полікарбонові,      |      |         |         |
              |їх ангідриди,       |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди,          |      |         |         |
              |пероксикислоти та їх|      |         |         |
              |похідні             |      |         |         |
              |- кислоти ароматичні|      |         |         |
              |полікарбонові,      |      |         |         |
              |їх ангідриди,       |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди,          |      |         |         |
              |пероксикислоти      |      |         |         |
              |та їх похідні:      |      |         |         |
2917 31 00 00 |- - дибутилорто-    |      |  10     |  20     | -
              |фталати             |      |         |         |
2917 32 00 00 |- - діоктилорто-    |      |   1     |   5     | -
              |фталати             |      |         |         |
2917 33 00 00 |- - динонілорто-    |      |  10     |  20     | -
              |фталати або         |      |         |         |
              |дидецилортофталати  |      |         |         |
2917 34 00 00 |- - інші складні    |      |  0      | 20      | -
              |ефіри ортофталевої  |      |         |         |
              |кислоти             |      |         |         |
2917 35 00 00 |- - фталевий        |      |  10     |  20     | -
              |ангідрид            |      |         |         |
2917 36 00 00 |- - терефталева     |      |  10     |  20     | -
              |кислота та її солі  |      |         |         |
2917 37 00 00 |- - диметил-        |      |  10     |  20     | -
              |терефталат          |      |         |         |
2917 39       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - бромовані     |      |         |         |
              |похідні:            |      |         |         |
2917 39 11 00 |- - - - складний    |      |  10     |  20     | -
              |ефір або ангідрид   |      |         |         |
              |тетрабромфталевої   |      |         |         |
              |кислоти             |      |         |         |
2917 39 19 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
2917 39 30 00 |- - - - кислота     |      |  10     |  20     | -
              |бензол-1,2,4-       |      |         |         |
              |трикарбоксилова        |      |         |         |
2917 39 40 00 |- - - - дихлорид    |      |  10     |  20     | -
              |ізофталоілу з       |      |         |         |
              |вмістом 0,8 мас. %  |      |         |         |
              |або менше           |      |         |         |
              |дихлориду           |      |         |         |
              |терефталоілу        |      |         |         |
2917 39 50 00 |- - - - кислота     |      |  10     |  20     | -
              |нафталін-1,4,5,8-   |      |         |         |
              |карбоксилова        |      |         |         |
2917 39 60 00 |- - - - ангідрид    |      |  10     |  20     | -
              |тетрахлорфталевий   |      |         |         |
2917 39 70 00 |- - - - сода 3,5-   |      |  10     |  20     | -
              |біс(метоксикарбоніл)|      |         |         |
              |бензолсульфонат     |      |         |         |
2917 39 80 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -

2918          |Кислоти карбонові з |      |         |         |
              |додатковими         |      |         |         |
              |функціональними     |      |         |         |
              |групами з вмістом   |      |         |         |
              |кисню та їх         |      |         |         |
              |ангідриди,          |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди,          |      |         |         |
              |пероксикислоти;     |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
              |- кислоти карбонові |      |         |         |
              |з вмістом спиртової |      |         |         |
              |групи, але без      |      |         |         |
              |вмісту інших        |      |         |         |
              |функціональних груп |      |         |         |
              |з вмістом кисню,    |      |         |         |
              |їх ангідриди,       |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди,          |      |         |         |
              |пероксикислоти      |      |         |         |
              |та їх похідні:      |      |         |         |
2918 11 00 00 |- - молочна         |      |  10     |  20     | -
              |кислота, її солі та |      |         |         |
              |складні ефіри       |      |         |         |
2918 12 00 00 |- - винна кислота   |      |  10     |  20     | -
2918 13 00 00 |- - солі та складні |      |  10     |  20     | -
              |ефіри винної кислоти|      |         |         |
2918 14 00 00 |- - лимонна кислота |      |  10     |  20     | -
2918 15 00    |- - солі та складні |      |         |         |
              |ефіри лимонної      |      |         |         |
              |кислоти:            |      |         |         |
2918 15 00 10 |- - - натрій цитрат |      |   2     |   5     | -
2918 15 00 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2918 16 00 00 |- - глюконова       |      |   0     |   5     | -
              |кислота, її солі та |      |         |         |
              |складні ефіри       |      |         |         |
2918 17 00 00 |- - фенілгліколева  |      |  10     |  20     | -
              |(мигдальна) кислота,|      |         |         |
              |її солі та складні  |      |         |         |
              |ефіри               |      |         |         |
2918 19       |- - інші:           |      |         |         |
2918 19 30 00 |- - - хольова       |      |  10     |  20     | -
              |кислота,            |      |         |         |
              |3-альфа, 12-альфа-  |      |         |         |
              |дигідрокси-5-бета-  |      |         |         |
              |холан-24-ова кислота|      |         |         |
              |(дезоксихольова     |      |         |         |
              |кислота), їх солі та|      |         |         |
              |складні ефіри       |      |         |         |
2918 19 40 00 |- - - кислота 2,2-  |      |  10     |  20     | -
              |біс (гідроксиметил) |      |         |         |
              |пропіонова          |      |         |         |
2918 19 99    |- - - інші:         |      |         |         |
2918 19 99 10 |- - - - ібупрофен   |      |   2     |   5     | -
2918 19 99 30 |- - - - бромпропілат|      |   0,1   |   5     | -
              |95 %                |      |         |         |
2918 19 99 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
              |- кислоти карбонові |      |         |         |
              |з вмістом           |      |         |         |
              |функціональної      |      |         |         |
              |фенольної групи, але|      |         |         |
              |без вмісту інших    |      |         |         |
              |функціональних груп |      |         |         |
              |з вмістом кисню,    |      |         |         |
              |їх ангідриди,       |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди,          |      |         |         |
              |пероксикислоти та їх|      |         |         |
              |похідні:            |      |         |         |
2918 21 00 00 |- - саліцилова      |      |   2     |   5     | -
              |кислота та її солі  |      |         |         |
2918 22 00 00 |- - о-ацетилсаліци- |      |   0     |   5     | -
              |лова кислота, її    |      |         |         |
              |солі та складні     |      |         |         |
              |ефіри               |      |         |         |
2918 23       |- - інші складні    |      |         |         |
              |ефіри саліцилової   |      |         |         |
              |кислоти та їх солі: |      |         |         |
2918 23 10 00 |- - - метилсаліцилат|      |  10     |  20     | -
              |і фенілсаліцилат    |      |         |         |
              |(салол)             |      |         |         |
2918 23 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2918 29       |- - інші:           |      |         |         |
2918 29 10    |- - - сульфо-       |      |         |         |
              |саліцилові кислоти, |      |         |         |
              |гідроксинафтойні    |      |         |         |
              |кислоти, їх солі та |      |         |         |
              |складні ефіри:      |      |         |         |
2918 29 10 10 |- - - - Г-сіль,     |      |   1     |   5     | -
              |Р-сіль              |      |         |         |
2918 29 10 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
2918 29 30    |- - - 4-гідро-      |      |         |         |
              |ксибензойна         |      |         |         |
              |кислота, її солі та |      |         |         |
              |складні ефіри:      |      |         |         |
2918 29 30 10 |- - - - ніпагін     |      |   0     |   5     | -
2918 29 30 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
2918 29 50    |- - - галова кислота|      |         |         |
              |(3,4,5-тригідрокси- |      |         |         |
              |бензойна кислота),  |      |         |         |
              |її солі та складні  |      |         |         |
              |ефіри:              |      |         |         |
2918 29 50 10 |- - - - дерматол    |      |    0    |    5    |
2918 29 50 30 |- - - - вісмуту     |      |    0    |    5    |
              |галати              |      |         |         |
2918 29 50 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
2918 29 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
2918 30 00 00 |- кислоти карбонові |      |   10    |  20     |-
              |з альдегідною або   |      |         |         |
              |кетоновою групою,   |      |         |         |
              |але без інших       |      |         |         |
              |функціональних груп |      |         |         |
              |з вмістом кисню, їх |      |         |         |
              |ангідриди,          |      |         |         |
              |галогенангідриди,   |      |         |         |
              |пероксиди, перо-    |      |         |         |
              |ксикислоти та їх    |      |         |         |
              |похідні             |      |         |         |
2918 90       |- інші:             |      |         |         |
2918 90 10 00 |- - кислота 2,6-ди- |      |  10     |  20     | -
              |метоксибензолова    |      |         |         |
2918 90 20 00 |- - дикамба         |      |   0     |   5     |
2918 90 30 00 |- - феноксіацетат   |      |  10     |  20     | -
              |натрію              |      |         |         |
2918 90 90    |- - інші:           |      |         |         |
2918 90 90 10 |- - - напроксен     |      |    0    |    5    |
2918 90 90 20 |- - - дикамби       |      |    0,1  |    5    |
              |амонієва сіль       |      |         |         |
2918 90 90 30 |- - - гемфіброзил   |      |    0    |    5    |
2918 90 90 40 |- - - 2,4-Д кислота |      |    0    |    5    |
2918 90 90 90 |- - - інші          |      |   10    |   20    |
              |                    |      |         |         |
              |VIII. ЕФІРИ         |      |         |         |
              |НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ |      |         |         |
              |СКЛАДНІ, ЇХ СОЛІ ТА |      |         |         |
              |ГАЛОГЕНОВАНІ,       |      |         |         |
              |СУЛЬФОВАНІ,         |      |         |         |
              |НІТРОВАНІ АБО       |      |         |         |
              |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2919 00       |Ефіри фосфорної     |      |         |         |
              |кислоти складні та  |      |         |         |
              |їх солі, включаючи  |      |         |         |
              |лактофосфати; їх    |      |         |         |
              |галогеновані,       |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
2919 00 10    |- трибутилфосфати,  |      |         |         |
              |трифенілфосфати,    |      |         |         |
              |тритолілфосфати,    |      |         |         |
              |триксилілфосфати,   |      |         |         |
              |трис(2-хлоретил)-   |      |         |         |
              |фосфат:             |      |         |         |
2919 00 10 10 |- - трибутилфосфати,|      |  10     |  20     | -
              |трифенілфосфати,    |      |         |         |
              |триксилілфосфати,   |      |         |         |
              |трис (2-хлоретил)-  |      |         |         |
              |фосфат              |      |         |         |
2919 00 10 9  |- - тритолілфосфати:|      |         |         |
2919 00 10 91 |- - - фітин         |      |   0     |   5     |
2919 00 10 99 |- - - інші          |      |  10     |  20     |
2919 00 90    |- інші:             |      |         |         |
2919 00 90 10 |- - три (2-хлорізо- |      |   2     |   5     | -
              |пропіл)фосфат       |      |         |         |
2919 00 90 90 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2920          |Складні ефіри інших |      |         |         |
              |неорганічних кислот |      |         |         |
              |(за винятком        |      |         |         |
              |складних ефірів     |      |         |         |
              |галоїдних сполук    |      |         |         |
              |водню) та їх солі;  |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані         |      |         |         |
              |похідні:            |      |         |         |
2920 10 00 00 |- тіофосфорні       |      |  10     |  20     | -
              |складні ефіри та їх |      |         |         |
              |солі; їх            |      |         |         |
              |галогеновані,       |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
2920 90       |- інші:             |      |         |         |
2920 90 10 00 |- - ефіри сірчаної  |      |  10     |  20     | -
              |та вуглекислоти, їх |      |         |         |
              |солі та             |      |         |         |
              |галогеновані,       |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
2920 90 20 00 |- - диметилфосфонат |      |  10     |  20     | -
              |(диметилфосфіт)     |      |         |         |
2920 90 30 00 |- - триметилфосфіт  |      |  10     |  20     | -
              |(триметоксифосфін)  |      |         |         |
2920 90 40 00 |- - триетилфосфіт   |      |  10     |  20     | -
2920 90 50 00 |- - діетилфосфонат  |      |  10     |  20     | -
              |(діетилгідро-       |      |         |         |
              |генфосфіт)          |      |         |         |
              |(діетилфосфіт)      |      |         |         |
2920 90 85 00 |- - інші сполуки    |      |  10     |  20     | -
              |                    |      |         |         |
              |IX. СПОЛУКИ З       |      |         |         |
              |ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ      |      |         |         |
              |ГРУПОЮ З ВМІСТОМ    |      |         |         |
              |АЗОТУ               |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2921          |Сполуки з амінною   |      |         |         |
              |функціональною      |      |         |         |
              |групою:             |      |         |         |
              |- моноаміни         |      |         |         |
              |ациклічні та їх     |      |         |         |
              |похідні; солі цих   |      |         |         |
              |сполук:             |      |         |         |
2921 11       |- - моно-, ди- або  |      |         |         |
              |триметиламін та їх  |      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2921 11 10    |- - - метиламін-,   |      |         |         |
              |ди- або             |      |         |         |
              |триметиламін:       |      |         |         |
2921 11 10 10 |- - - - диметиламін |      |   0,1   |   5     | -
2921 11 10 90 |- -  -  - інші      |      |  10     |  20     | -
2921 11 90 00 |- - - солі          |      |  10     |  20     | -
2921 12 00 00 |- - діетиламін та   |      |   0     |   5     | -
              |його солі           |      |         |         |
2921 19       |- - інші:           |      |         |         |
2921 19 10 00 |- - - триетиламін та|      |  10     |  20     | -
              |його солі           |      |         |         |
2921 19 30 00 |- - - ізопропіламін |      |   0     |   5     | -
              |та його солі        |      |         |         |
2921 19 40 00 |- - - 1,1,3,3-тетра-|      |  10     |  20     | -
              |метилбутиламін      |      |         |         |
2921 19 80 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
              |- поліаміни         |      |         |         |
              |ациклічні та їх     |      |         |         |
              |похідні; солі цих   |      |         |         |
              |сполук:             |      |         |         |
2921 21 00 00 |- - етилендіамін та |      |   0     |   5     | -
              |його солі           |      |         |         |
2921 22 00 00 |- - гексаметилен-   |      |   2     |   5     | -
              |діамін та його солі |      |         |         |
2921 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
2921 30       |- моно- та поліаміни|      |         |         |
              |цикланові, цикленові|      |         |         |
              |та циклотерпенові   |      |         |         |
              |моноаміни або їх    |      |         |         |
              |похідні; солі цих   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
2921 30 10 00 |- - циклогексиламін,|      |   1     |   5     | -
              |циклогексил-        |      |         |         |
              |диметиламін та їх   |      |         |         |
              |солі                |      |         |         |
2921 30 91 00 |- - циклогекс-1,3-  |      |  10     |  20     | -
              |іленедіамін         |      |         |         |
              |(1,3-діаміно-       |      |         |         |
              |циклогексан)        |      |         |         |
2921 30 99    |- - інші:           |      |         |         |
2921 30 99 10 |- - - трамадолу     |      |   0     |   5     | -
              |гідрохлорид         |      |         |         |
2921 30 99 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
              |- моноаміни         |      |         |         |
              |ароматичні та їх    |      |         |         |
              |похідні; солі цих   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
2921 41 00 00 |- - анілін та його  |      |   2     |   5     | -
              |солі                |      |         |         |
2921 42       |- - похідні аніліну |      |         |         |
              |та їх солі:         |      |         |         |
2921 42 10    |- - - галогеновані, |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані,          |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
              |та їх солі:         |      |         |         |
2921 42 10 10 |- - - - пен-        |      |   0,1   |   5     | -
              |диметалін,          |      |         |         |
              |метолахлор          |      |         |         |
2921 42 10 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
2921 42 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
2921 43       |- - толуїдини та їх |      |         |         |
              |похідні; солі цих   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
2921 43 10 00 |- - - толуїдини     |      |  10     |  20     | -
              |та їх солі          |      |         |         |
2921 43 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2921 44 00 00 |- - дифеніламін та  |      |   2     |   5     | -
              |його похідні; солі  |      |         |         |
              |цих речовин         |      |         |         |
2921 45 00 00 |- - 1-нафтиламін    |      |  10     |  20     | -
              |(альфа-нафтиламін), |      |         |         |
              |2-нафтиламін (бета- |      |         |         |
              |нафтиламін) та їх   |      |         |         |
              |похідні; солі цих   |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
2921 49       |- - інші:           |      |         |         |
2921 49 10 00 |- - - ксилідини     |      |  10     |  20     | -
              |та їх похідні; солі |      |         |         |
              |цих речовин         |      |         |         |
2921 49 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
              |- поліаміни         |      |         |         |
              |ароматичні та їх    |      |         |         |
              |похідні; солі цих   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
2921 51       |- - о-, м-, п-фені- |      |         |         |
              |лендіамін, діаміно- |      |         |         |
              |толуоли та їх       |      |         |         |
              |похідні; солі цих   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
              |- - - о-,м-,п-      |      |         |         |
              |фенілендіамін,      |      |         |         |
              |діамінтолуоли та    |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані,          |      |         |         |
              |нітрозовані похідні;|      |         |         |
              |солі цих речовин:   |      |         |         |
2921 51 11 00 |- - - - м-фенілен-  |      |   0     |   5     | -
              |діамін з чистотою   |      |         |         |
              |99 мас.% або більше |      |         |         |
              |і містить:          |      |         |         |
              |а) 1 мас.% або      |      |         |         |
              |менше води;         |      |         |         |
              |б) 200 мг/кг або    |      |         |         |
              |менше               |      |         |         |
              |о-фенілендіаміну;   |      |         |         |
              |в) 450 мг/кг або    |      |         |         |
              |менше               |      |         |         |
              |п-фенілендіаміну    |      |         |         |
2921 51 19 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
2921 51 90    |- - - інші:         |      |         |         |
2921 51 90 10 |- - - - аміно-феніл-|      |   0     |   5     | -
              |парамінова кислота  |      |         |         |
2921 51 90 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
2921 59       |- - інші:           |      |         |         |
2921 59 10 00 |- - - м-феніленбіс  |      |  10     |  20     | -
              |(метиламін)         |      |         |         |
2921 59 20 00 |- - - 2,2'-дихлор-  |      |  10     |  20     | -
              |4,4'-метилендіамін  |      |         |         |
2921 59 30 00 |- - - 4,4'-бі-о-то- |      |  10     |  20     | -
              |луїдин              |      |         |         |
2921 59 40 00 |- - - 1,8-нафтилен- |      |  10     |  20     | -
              |діамін              |      |         |         |
2921 59 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2922          |Аміносполуки, що    |      |         |         |
              |містять функціо-    |      |         |         |
              |нальну групу з      |      |         |         |
              |вмістом кисню:      |      |         |         |
              |- аміноспирти, їх   |      |         |         |
              |прості та складні   |      |         |         |
              |ефіри, крім сполук, |      |         |         |
              |що містять більше   |      |         |         |
              |одного типу         |      |         |         |
              |функціональних груп |      |         |         |
              |з вмістом кисню;    |      |         |         |
              |солі цих речовин:   |      |         |         |
2922 11 00 00 |- - моноетаноламін  |      |   0     |   5     | -
              |та його солі        |      |         |         |
2922 12 00 00 |- - діетаноламін та |      |   2     |   5     | -
              |його солі           |      |         |         |
2922 13       |- - триетаноламін та|      |         |         |
              |його солі:          |      |         |         |
2922 13 10 00 |- - - триетаноламін |      |  10     |  20     | -
2922 13 90 00 |- - - солі          |      |  10     |  20     | -
              |триетаноламіну      |      |         |         |
2922 19       |- - інші:           |      |         |         |
2922 19 10 00 |- - - N-етил-       |      |   0     |   5     | -
              |діетаноламін        |      |         |         |
2922 19 20 00 |- - -2,2-мети-      |      |   0     |   5     | -
              |лімінодіетанол      |      |         |         |
              |(N -метиліміно-     |      |         |         |
              |діетанол)           |      |         |         |
2922 19 90 00  - - - інші                     0         5       -
              |- амінонафтоли та   |      |         |         |
              |інші амінофеноли,   |      |         |         |
              |їх прості і складні |      |         |         |
              |ефіри, крім сполук, |      |         |         |
              |що містять більше   |      |         |         |
              |одного типу         |      |         |         |
              |функціональних груп |      |         |         |
              |з вмістом кисню;    |      |         |         |
              |солі цих речовин:   |      |         |         |
2922 21 00 00 |- - амінонафтол-    |      |   0     |   5     | -
              |сірчані кислоти та  |      |         |         |
              |їх солі             |      |         |         |
2922 22 00 00 |- - анізидини,      |      |  10     |  20     | -
              |діанізидини,        |      |         |         |
              |фенетидини та їх    |      |         |         |
              |солі                |      |         |         |
2922 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
2922 30 00 00 |- аміноальдегіди,   |      |  10     |  20     | -
              |амінокетони та      |      |         |         |
              |амінохінони, крім   |      |         |         |
              |тих, що містять     |      |         |         |
              |різні функціональні |      |         |         |
              |групи з вмістом     |      |         |         |
              |кисню; солі цих     |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
              |- амінокислоти та їх|      |         |         |
              |складні ефіри, крім |      |         |         |
              |сполук, що містять  |      |         |         |
              |більше одного типу  |      |         |         |
              |функціональних груп |      |         |         |
              |з вмістом кисню;    |      |         |         |
              |солі цих речовин:   |      |         |         |
2922 41 00 00 |- - лізин та його   |      |  10     |  20     | -
              |складні ефіри;      |      |         |         |
              |солі цих речовин    |      |         |         |
2922 42       |- - глутамінова     |      |         |         |
              |кислота та її солі: |      |         |         |
2922 42 10 00 |- - - гідро-        |      |  10     |  20     | -
              |геноглутамат натрію |      |         |         |
              |(глутамат натрію)   |      |         |         |
2922 42 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2922 43 00 00 |- - антранілова     |      |  10     |  20     | -
              |кислота та її солі  |      |         |         |
2922 49       |- - інші:           |      |         |         |
2922 49 10 00 |- - - гліцин        |      |  10     |  20     | -
2922 49 20    |- - - бета-аланін:  |      |         |         |
2922 49 20 10 |- - - - новокаїн-   |      |   0     |   5     | -
              |основа              |      |         |         |
2922 49 20 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
2922 49 70    |- - - інші:         |      |         |         |
2922 49 70 10 |- - - - мефеномінова|      |   0     |   5     | -
              |кислота             |      |         |         |
2922 49 70 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
2922 50 00    |- аміноспирти       |      |         |         |
              |фенольні, фенольні  |      |         |         |
              |амінокислоти та інші|      |         |         |
              |аміносполуки, що    |      |         |         |
              |містять функціо-    |      |         |         |
              |нальні групи з      |      |         |         |
              |вмістом кисню:      |      |         |         |
2922 50 00 10 |- - фенілеприну     |      |   0     |   5     | -
              |гідрохлорид,        |      |         |         |
              |5-аміносаліцилова   |      |         |         |
              |кислота, тауфон-    |      |         |         |
              |taurin              |      |         |         |
2922 50 00 90 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2923          |Солі та гідроксиди  |      |         |         |
              |амонію четвертинні; |      |         |         |
              |лецитини та інші    |      |         |         |
              |фосфоаміноліпіди:   |      |         |         |
2923 10 00    |- холін та його     |      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2923 10 00 10 |- - хлорид холіну   |      |   0     |   5     | -
2923 10 00 90 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2923 20 00    |- лецитини та інші  |      |         |         |
              |фосфоаміноліпіди:   |      |         |         |
2923 20 00 10 |- - лецитин         |      |  20     |  35     | -
              |стандарт,           |      |         |         |
              |кардіоліпін стандарт|      |         |         |
2923 20 00 90 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2923 90 00    |- інші:             |      |         |         |
2923 90 00 10 |- - безалконію      |      |   0     |   5     |
              |хлорид              |      |         |         | 
2923 90 00 90 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2924          |Сполуки, що містять |      |         |         |
              |функціональну       |      |         |         |
              |карбоксамідну       |      |         |         |
              |групу; сполуки      |      |         |         |
              |вуглекислоти, що    |      |         |         |
              |містять функціо-    |      |         |         |
              |нальну амідну групу:|      |         |         |
2924 10 00 00 |- аміди ациклічні   |      |   0     |   5     | -
              |(включаючи          |      |         |         |
              |карбамати) та їх    |      |         |         |
              |похідні; солі цих   |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
              |- аміди циклічні    |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |карбамати) та       |      |         |         |
              |їх похідні:         |      |         |         |
2924 21       |- - уреїди та їх    |      |         |         |
              |похідні; солі цих   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
2924 21 10 00 |- - - ізопротурон   |      |   0     |   5     | -
2924 21 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
2924 22 00 00 |- - 2-ацетамідо-    |      |   0     |   5     | -
              |бензойна кислота    |      |         |         |
2924 29       |- - інші:           |      |         |         |
2924 29 10 00 |- - - лідокаїн      |      |   0     |   5     | -
2924 29 30 00 |- - - парацетамол   |      |   0     |   5     | -
2924 29 90    |- - - інші:         |      |         |         |
2924 29 90 10 |- - - - ацетохлор   |      |   0     |   5     |
2924 29 90 90 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |
2925          |Сполуки, що містять |      |         |         |
              |функціональну       |      |         |         |
              |карбоксімідну групу |      |         |         |
              |(включаючи сахарин  |      |         |         |
              |та його солі) або   |      |         |         |
              |функціональну імінну|      |         |         |
              |групу:              |      |         |         |
              |- іміди та їх       |      |         |         |
              |похідні;            |      |         |         |
              |солі цих речовин:   |      |         |         |
2925 11 00 00 |- - сахарин та його |      |   0     |   5     | -
              |солі                |      |         |         |
2925 19       |- - інші:           |      |         |         |
2925 19 10 00 |- - - 3,3',4,4',    |      |   7     |  15     | -
              |5,5',6,6'-окта-     |      |         |         |
              |бром-N,N'-етилен-   |      |         |         |
              |дифталімід          |      |         |         |
2925 19 30 00 |- - - N,N'-етиленбіс|      |   7     |  15     | -
              |(4,5-дибромгекса-   |      |         |         |
              |гідро-3,6-метанфта- |      |         |         |
              |лімід)              |      |         |         |
2925 19 80 00 |- - - інші          |      |   7     |  15     | -
2925 20 00 00 |- іміни та їх       |      |  10     |  20     | -
              |похідні; солі цих   |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
2926          |Сполуки, що містять |      |         |         |
              |функціональну       |      |         |         |
              |нітрильну групу:    |      |         |         |
2926 10 00    |- акрилонітрил:     |      |         |         |
2926 10 00 10 |- - нітрилакрилова  |      |   0     |   5     | -
              |кислота             |      |         |         |
2926 10 00 90 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2926 20 00 00 |- 1-ціаногуанідин   |      |  10     |  20     | -
              |(диціандіамід)      |      |         |         |
2926 90       |- інші:             |      |         |         |
2926 90 20 00 |- - ізофталонітрил  |      |  10     |  20     | -
2926 90 99    |- - інші:           |      |         |         |
2926 90 99 10 |- - - верапаміл     |      |   2     |  15     |
2926 90 99 20 |- - - циперметрин та|      |   0     |   5     |
              |його ізомери        |      |         |         |
2926 90 99 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     |
2927 00 00 00 |Діазо-, азо- або    |      |  10     |  20     | -
              |азоксисполуки       |      |         |         |
2928 00       |Органічні похідні   |      |         |         |
              |гідразину або       |      |         |         |
              |гідроксиламіну:     |      |         |         |
2928 00 10 00 |- N,N-біс(2-метокси-|      |  10     |  20     | -
              |етил) гідроксиламін |      |         |         |
2928 00 20    |- інші:             |      |         |         |
2928 00 20 10 |- - фенілгідразин   |      |   0,1   |   5     | -
2928 00 20 90 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2929          |Сполуки, що містять |      |         |         |
              |інші функціональні  |      |         |         |
              |групи з вмістом     |      |         |         |
              |азоту:              |      |         |         |
2929 10       |- ізоціанати:       |      |         |         |
2929 10 10 00 |- - метилфенілен-   |      |   1     |   5     | -
              |діізоціанати        |      |         |         |
              |(толуолдіізоціанати)|      |         |         |
2929 10 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2929 90 00 00 |- інші              |      |  10     |  20     | -
              |                    |      |         |         |
              |X. ЕЛЕМЕНТО-        |      |         |         |
              |ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ,  |      |         |         |
              |ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ      |      |         |         |
              |СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВІ |      |         |         |
              |КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛІ, |      |         |         |
              |СУЛЬФОНАМІДИ        |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2930          |Сполуки             |      |         |         |
              |сіркоорганічні:     |      |         |         |
2930 10 00 00 |- дитіокарбонати    |      | 10      | 20      | -
              |(ксантати,          |      |         |         |
              |ксантогенати)       |      |         |         |
2930 20 00    |- тіокарбамати та   |      |         |         |
              |дитіокарбамати:     |      |         |         |
2930 20 00 10 |- - етилпропіл-     |      |   0,1   |   5     | -
              |тіокарбамат         |      |         |         |
              |(s-етил-NN-ді-н-    |      |         |         |
              |- пропілтіокарбамат)|      |         |         |
2930 20 00 90 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2930 30 00 00 |- тіурам моно-, ди- |      |   0     |   5     |
              |або тетрасульфіди   |      |         |         |
2930 40       |- метіонін:         |      |         |         | -
2930 40 10 00 |- - метіонін        |      |   0     |   5     | -
              |(INN-MHC)           |      |         |         |
2930 40 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
2930 90       |- інші:             |      |         |         |
2930 90 12 00 |- - цистеїн         |      |  10     |  20     | -
2930 90 14 00 |- - цистин          |      |  10     |  20     | -
2930 90 16 00 |- - похідні         |      |  10     |  20     | -
              |цистеїну або        |      |         |         |
              |цистину             |      |         |         |
2930 90 20 00 |- - тіодигліколь    |      |  10     |  20     | -
              |(2,2'-тіодіетанол)  |      |         |         |
2930 90 30 00 |- - DL-2-гідрокси-4-|      |  10     |  20     | -
              |(метилтіо)масляна   |      |         |         |
              |кислота             |      |         |         |
2930 90 40 00 |- - 2,2' -          |      |  10     |  20     | -
              |тіодіетилбіс[3-(3,5-|      |         |         |
              |ди-трет-бутил-4-    |      |         |         |
              |гідроксифеніл)      |      |         |         |
              |пропіонат]          |      |         |         |
2930 90 50 00 |- - суміш ізомерів, |      |  10     |  20     | -
              |що містить 4-метил- |      |         |         |
              |2,6-біс (метилтіо)- |      |         |         |
              |м-фенілендіамін та  |      |         |         |
              |2-метил-4,6-        |      |         |         |
              |біс(метилтіо)-м-    |      |         |         |
              |фенілендіамін       |      |         |         |
2930 90 70    |- - інші:           |      |         |         |
2930 90 70 10 |- - -  тетурам,     |      |   0     |   5     |
              |ліпоєва кислота     |      |         |         |
2930 90 70 20 |- - - диметоат      |      |   0     |   5     |
2930 90 70 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     |
2931 00       |Інші елементо-      |      |         |         |
              |органічні сполуки:  |      |         |         |
2931 00 10 00 |-диметил-           |      |  10     |  20     | -
              |метилфосфонат       |      |         |         |
2931 00 20 00 |- метилфосфоноїл    |      |  10     |  20     | -
              |дифторид            |      |         |         |
              |(метилфосфонової    |      |         |         |
              |кислоти дифторан-   |      |         |         |
              |гідрид)             |      |         |         |
2931 00 30 00 |- метилфосфоноїл    |      |  10     |  20     | -
              |дихлорид            |      |         |         |
              |(метилфосфонової    |      |         |         |
              |кислоти             |      |         |         |
              |дихлорангідрид)     |      |         |         |
2931 00 95    |- інші:             |      |         |         |
2931 00 95 10 |- - дилауринат      |      |   0     |   5     |
              |дибутил олова       |      |         |         |
              |(dibutyltin         |      |         |         |
              |dilaurate)          |      |         |         |
2931 00 95 30 |- - триетилалюміній |      |   5     |  10     |
2931 00 95 40 |- - гліфосат        |      |   0     |   5     |
2931 00 95 90 |- - інші            |      |  10     |  20     |
2932          |Сполуки             |      |         |         |
              |гетероциклічні лише |      |         |         |
              |з гетероатомом(ами) |      |         |         |
              |кисню:              |      |         |         |
              |- сполуки, що       |      |         |         |
              |містять у структурі |      |         |         |
              |неконденсоване      |      |         |         |
              |фуранове кільце     |      |         |         |
              |(гідроване або      |      |         |         |
              |негідроване):       |      |         |         |
2932 11 00 00 |- - тетрагідрофуран |      |  10     |  20     | -
2932 12 00 00 |- - 2-фуральдегід   |      |  10     |  20     | -
             |(фурфурол)          |      |         |         |
2932 13 00 00 |- - спирти          |      |  10     |  20     | -
              |фурфуриловий та     |      |         |         |
              |тетрагідрофуриловий |      |         |         |
2932 19 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- лактони:          |      |         |         |
2932 21 00 00 |- - кумарин,        |      |   0     |   5     | -
              |метилкумарини та    |      |         |         |
              |етилкумарини        |      |         |         |
2932 29       |- - інші лактони:   |      |         |         |
2932 29 10 00 |- - - фенолфталеїн  |      |  10     |  20     | -
2932 29 20 00 |- - - 1-гідрокси-4- |      |  10     |  20     | -
              |[1-(4-гідрокси-3-   |      |         |         |
              |метоксикарбоніл-1-  |      |         |         |
              |нафтил)-3-оксо-1Н,  |      |         |         |
              |3Н-бензо[ди]-       |      |         |         |
              |ізохромен-1-іл]-6-  |      |         |         |
              |окта-децилокси-2-   |      |         |         |
              |нафтенова кислота   |      |         |         |
2932 29 30 00 |- - - 3'-хлор-6'-   |      |  10     |  20     | -
              |циклогексиламіно-   |      |         |         |
              |спіро [ізобензо-    |      |         |         |
              |фуран-1(ЗН), 9'-    |      |         |         |
              |ксантен]-3-он       |      |         |         |
2932 29 40 00 |- - - 6'-(N-етил-р- |      |  10     |  20     | -
              |толуїдин)-2,-       |      |         |         |
              |метиловий спирт[ізо-|      |         |         |
              |бензофуран-1(3Н),   |      |         |         |
              |9'-ксантен]-3-он    |      |         |         |
2932 29 50 00 |- - - метил-6-      |      |  10     |  20     | -
              |докосилокси-1-      |      |         |         |
              |гідрокси-4-[1-(4-   |      |         |         |
              |гідрокси-3-метил-1- |      |         |         |
              |фенантрил)-3-       |      |         |         |
              |оксо-1Н, 3Н-        |      |         |         |
              |нафто[1,8-цд]піран- |      |         |         |
              |1-іл]нафтолен-2-    |      |         |         |
              |карбоксилат         |      |         |         |
2932 29 80    |- - - інші:         |      |         |         |
2932 29 80 10 |- - - - гама        |      |   0,1   |   5     | -
              |бутиролактон,       |      |         |         |
              |ловастатин          |      |         |         |
              |(lovastatin)        |      |         |         |
2932 29 80 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
              |- інші:             |      |         |         |
2932 91 00 00 |- - ізосафрол       |      |  10     |  20     | -
2932 92 00 00 |- - 1-(1,3-бензо-   |      |  10     |  20     | -
              |діоксол-5-ил)пропан-|      |         |         |
              |2-он                |      |         |         |
2932 93 00 00 |- - піперональ      |      |  10     |  20     | -
2932 94 00 00 |- - сафрол          |      |  10     |  20     | -
2932 99       |- - інші:           |      |         |         |
2932 99 10 00 |- - - бензофуран    |      |  10     |  20     | -
              |(кумарон)           |      |         |         |
2932 99 30 00 |- - - внутрішні     |      |  10     |  20     | -
              |ефіри прості        |      |         |         |
2932 99 50 00 |- - - епоксиди з    |      |  10     |  20     | -
              |чотиричленним циклом|      |         |         |
2932 99 70 00 |- - - інші циклічні |      |  10     |  20     | -
              |ацеталі та          |      |         |         |
              |напівацеталі, що    |      |         |         |
              |містять або не      |      |         |         |
              |містять інші        |      |         |         |
              |функціональні групи |      |         |         |
              |з вмістом кисню, та |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
2932 99 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2933          |Сполуки             |      |         |         |
              |гетероциклічні лише |      |         |         |
              |з гетероатомом(ами) |      |         |         |
              |азоту:              |      |         |         |
              |- сполуки, що       |      |         |         |
              |містять у структурі |      |         |         |
              |неконденсоване      |      |         |         |
              |піразольне кільце   |      |         |         |
              |(гідроване або      |      |         |         |
              |негідроване):       |      |         |         |
2933 11       |- - феназон         |      |         |         |
              |(антипірин) та      |      |         |         |
              |його похідні:       |      |         |         |
2933 11 10 00 |- - - пропіфеназон  |      |  10     |  20     | -
2933 11 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
2933 19       |- - інші:           |      |         |         |
2933 19 10 00 |- - - фенілбутазон  |      |   0     |   5     | -
2933 19 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
              |- сполуки, що       |      |         |         |
              |містять у структурі |      |         |         |
              |неконденсоване      |      |         |         |
              |імідазольне кільце  |      |         |         |
              |(гідроване або      |      |         |         |
              |негідроване):       |      |         |         |
2933 21 00 00 |- - гідантоїн та    |      |  10     |  20     | -
              |його похідні        |      |         |         |
2933 29       |- - інші:           |      |         |         |
2933 29 10 00 |- - - хлоргідрат    |      |  10     |  20     | -
              |нафазоліну та нітрат|      |         |         |
              |нафазоліну;         |      |         |         |
              |фентоламін;         |      |         |         |
              |хлоргідрат          |      |         |         |
              |толазоліну          |      |         |         |
2933 29 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
              |- сполуки, що       |      |         |         |
              |містять у структурі |      |         |         |
              |неконденсоване      |      |         |         |
              |піридинове кільце   |      |         |         |
              |(гідроване або      |      |         |         |
              |негідроване):       |      |         |         |
2933 31 00 00 |- - піридин та його |      |   0     |   5     | -
              |солі                |      |         |         |
2933 32 00 00 |- - піперидин та    |      |  10     |  20     | -
              |його солі           |      |         |         |
2933 39       |- - інші:           |      |         |         |
2933 39 10 00 |- - - іпроніазид;   |      |  10     |  20     | -
              |хлоргідрат          |      |         |         |
              |кетобемідону;       |      |         |         |
              |бромід              |      |         |         |
              |піридостигміну      |      |         |         |
2933 39 20 00 |- - - 2,3,5,6-тетра-|      |   0     |   5     | -
              |хлоропіридин        |      |         |         |
2933 39 25 00 |- - - 3,6-дихлоро-  |      |   0     |   5     | -
              |піридин-2-карбокси- |      |         |         |
              |лова кислота        |      |         |         |
2933 39 35 00 |- - - 3,6-дихлоро-  |      |   0     |   5     | -
              |піридин-2-карбокси- |      |         |         |
              |лат, 2-гідрокси-    |      |         |         |
              |етиламоніму         |      |         |         |
2933 39 40 00 |- - - 3,5,6-(три-   |      |   0     |   5     | -
              |хлор-2-піридилоксі  |      |         |         |
              |ацетат),            |      |         |         |
              |2-бутоксиетил       |      |         |         |
2933 39 45 00 |- - - 3,5-дихлор-   |      |   0     |   5     | -
              |2,4,6-трифторо-     |      |         |         |
              |піридин             |      |         |         |
2933 39 50 00 |- - - складний ефір |      |   0     |   5     | -
              |метилфтороксипиру   |      |         |         |
2933 39 55 00 |- - - 4-метилпіридин|      |   0     |   5     | -
2933 39 95    |- - - інші:         |      |         |         |
2933 39 95 10 |- - - - флуазіфоп-  |      |   0     |   5     |
              |п-бутил             |      |         |         |
2933 39 95 90 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |
2933 40       |- сполуки, що       |      |         |         |
              |містять у структурі |      |         |         |
              |хінолінові або      |      |         |         |
              |ізохінолінові       |      |         |         |
              |цикли (гідровані або|      |         |         |
              |негідровані) без    |      |         |         |
              |наступної           |      |         |         |
              |конденсації:        |      |         |         |
2933 40 10 00 |- - галогеновані    |      |  10     |  20     | -
              |похідні хіноліну;   |      |         |         |
              |похідні             |      |         |         |
              |хінолінкарбонових   |      |         |         |
              |кислот              |      |         |         |
2933 40 30 00 |- - декстрометорфан |      |  10     |  20     | -
              |і його солі         |      |         |         |
2933 40 90    |- - інші:           |      |         |         |
2933 40 90 10 |- - - хлор-         |      |   0     |   5     | -
              |хінальдол,          |      |         |         |
              |діоксидин,          |      |         |         |
              |дротоверину         |      |         |         |
              |гідрохлорид,        |      |         |         |
              |лоратадин           |      |         |         |
2933 40 90 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
              |- сполуки, що       |      |         |         |
              |містять у           |      |         |         |
              |структурі           |      |         |         |
              |піримідинове кільце |      |         |         |
              |(гідроване або      |      |         |         |
              |негідроване):       |      |         |         |
2933 51       |- - малонілсечовина |      |         |         |
              |(барбітурова        |      |         |         |
              |кислота) та її      |      |         |         |
              |похідні; солі цих   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
2933 51 20 00 |- - - фенобарбітал, |      |   0     |   5     | -
              |барбітал та їх солі |      |         |         |
2933 51 90    |- - - інші:         |      |         |         |
2933 51 90 00 |- - - - піперилен   |      |   0     |   5     | -
2933 51 90 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
2933 59       |- - інші:           |      |         |         |
2933 59 10 00 |- - - діазинон      |      |   0     |   5     | -
2933 59 20 00 |- - - 1,4-діазабі-  |      |   0     |   5     | -
              |цикло[2.2.2]октан-  |      |         |         |
              |триетилендіамін     |      |         |         |
2933 59 70 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
              |- сполуки, що       |      |         |         |
              |містять у структурі |      |         |         |
              |неконденсоване      |      |         |         |
              |триазинове кільце   |      |         |         |
              |(гідроване або      |      |         |         |
              |негідроване):       |      |         |         |
2933 61 00 00 |- - меламін         |      |   0     |   5     | -
2933 69       |- - інші:           |      |         |         |
2933 69 10 00 |- - - атразин;      |      |   0     |   5     | -
              |пропазин; симазин;  |      |         |         |
              |гексагідро-1,3,5-   |      |         |         |
              |тринітро-1,3,5-     |      |         |         |
              |триазин(гексоген,   |      |         |         |
              |триметилен-         |      |         |         |
              |тринітроамін)       |      |         |         |
2933 69 20 00 |- - - метенамін     |      |  10     |  20     | -
              |(гексаметилен-      |      |         |         |
              |тетрамін)           |      |         |         |
2933 69 30 00 |- - - 2,6-ди-трет-  |      |  10     |  20     | -
              |бутил- 4-[4,6-біс-  |      |         |         |
              |(октилтіо)-1,3,5-   |      |         |         |
              |триазин-2-іламін]-  |      |         |         |
              |фенол               |      |         |         |
2933 69 80 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
              |- лактами:          |      |         |         |
2933 71 00 00 |- - 6-гексанлактам  |      |   0     |   5     | -
              |(епсилон-           |      |         |         |
              |капролактам)        |      |         |         |
2933 79 00 00 |- - інші лактами    |      |   0     |   5     | -
2933 90       |- інші:             |      |         |         |
2933 90 20    |- - бензимідазол-2- |      |         |         | -
              |тіол (меркапто-     |      |         |         |
              |бензимідазол):      |      |         |         |
2933 90 20 10 |- - - дибазол       |      |   0     |   5     | -
2933 90 20 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2933 90 40 00 |- - індол, 3-       |      |  10     |  20     | -
              |метиліндол (скатол),|      |         |         |
              |6-аліл-6,7-дигідро- |      |         |         |
              |5Н-дибенз[с,е]      |      |         |         |
              |азепин (азапетин),  |      |         |         |
              |хлордіазепоксид,    |      |         |         |
              |феніндамін та їх    |      |         |         |
              |солі; хлоргідрат    |      |         |         |
              |іміпраміну          |      |         |         |
2933 90 50 00 |- - моноазепіни     |      |  10     |  20     | -
2933 90 60 00 |- - діазепіни       |      |   2     |  14     | -
2933 90 65 00 |- - 2,4-ди-трет-    |      |  10     |  20     | -
              |бутил-6-(5-хлоро-   |      |         |         |
              |бензотіазол-2-іл)   |      |         |         |
              |фенол               |      |         |         |
2933 90 95    |- - інші:           |      |         |         |
2933 90 95 10 |- - - карбендазим   |      |   0     |   5     |
2933 90 95 90 |- - - інші          |      |   0     |  20     |
2934          |Нуклеїнові кислоти  |      |         |         |
              |та їх солі; інші    |      |         |         |
              |гетероциклічні      |      |         |         |
              |сполуки:            |      |         |         |
2934 10 00 00 |- сполуки, що       |    10|      20 |    -    |
              |містять у структурі |      |         |         |
              |тіазоловий цикл     |      |         |         |
              |(гідрований або     |      |         |         |
              |негідрований) без   |      |         |         |
              |наступної           |      |         |         |
              |конденсації         |      |         |         |

2934 20       |- сполуки, що       |      |         |         |
              |містять у структурі |      |         |         |
              |бензотіазолові      |      |         |         |
              |цикли (гідровані    |      |         |         |
              |або негідровані)    |      |         |         |
              |без наступної       |      |         |         |
              |конденсації:        |      |         |         |
2934 20 20 00 |- - ди(бензотіазол- |      |   5     |  10     | -
              |2-іл) дисульфід;    |      |         |         |
              |бензотіазол-2-тіол  |      |         |         |
              |(меркаптобензо-     |      |         |         |
              |тіазол) і його солі |      |         |         |
2934 20 80 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
2934 30       |- сполуки, що       |      |         |         |
              |містять у структурі |      |         |         |
              |фенотіазинові цикли |      |         |         |
              |(гідровані або      |      |         |         |
              |негідровані) без    |      |         |         |
              |наступної           |      |         |         |
              |конденсації:        |      |         |         |
2934 30 10 00 |- - тіетилперазин;  |      |  10     |  20     | -
              |тіоридазин і його   |      |         |         |
              |солі                |      |         |         |
2934 30 90 00 |- - інші            |      |   0     |  20     | -
2934 90       |- інші:             |      |         |         |
2934 90 10 00 |- - тіофен          |      |  10     |  20     | -
2934 90 30 00 |- - хлорпротиксен;  |      |  10     |  20     | -
              |теналідин і його    |      |         |         |
              |тартрати та малеати |      |         |         |
2934 90 40 00 |- - фуразолідон     |      |   0     |   5     | -
2934 90 50 00 |- - монотіамоно-    |      |  10     |  20     | -
              |азепіни гідровані   |      |         |         |
              |або негідровані     |      |         |         |
2934 90 60 00 |- - монотіоли,      |      |  10     |  20     | -
              |гідровані або       |      |         |         |
              |негідровані         |      |         |         |
2934 90 70 00 |- - монооксамоно-   |      |  10     |  20     | -
              |азини гідровані або |      |         |         |
              |негідровані         |      |         |         |
2934 90 80 00 |- - монотіїни       |      |  10     |  20     | -
2934 90 85 00 |- - 7-аміноце-      |      |  10     |  20     | -
              |фалоспоранова       |      |         |         |
              |кислота             |      |         |         |
2934 90 89 00 |- - нуклеїнові      |      |   0     |   5     | -
              |кислоти та їх солі  |      |         |         |
2934 90 91 00 |- - солі та складні |      |  10     |  20     | -
              |ефіри (6R, 7R)-3-   |      |         |         |
              |ацетоксиметил-7-    |      |         |         |
              |[(R)-2-формілокси-  |      |         |         |
              |2-фенілацетамідо]-8-|      |         |         |
              |окси-5-тіа-1-аза-   |      |         |         |
              |цицикло[4.2.0]окт-2-|      |         |         |
              |ен-2-карбоксилові   |      |         |         |
              |кислоти             |      |         |         |
2934 90 93 00 |- - 1-[2-(1,3-діо-  |      |  10     |  20     | -
              |ксан-2-іл)етил]-2-  |      |         |         |
              |метил-піридиній     |      |         |         |
              |бромід              |      |         |         |
2934 90 97    |- - інші:           |      |         |         |
2934 90 97 10 |- - - піроксикам    |      |    0    |    5    |
2934 90 97 20 |- - - циклофосфан-  |      |    0    |    5    |
              |cyclophosphamide    |      |         |         |
2934 90 97 30 |- - - левамізол     |      |    0    |    5    |
2934 90 97 40 |- - - аденозинтри-  |      |    0    |    5    |
              |фосфорна кислота    |      |         |         |
2934 90 97 50 |- - - пропіконазол  |      |    0    |    5    |
2934 90 97 90 |- - - інші          |      |   10    |   20    |
2935 00       |Сульфонаміди:       |      |         |         |
2935 00 10 00 |- 3-{1-[7-(гексаде- |      |   0     |   5     | -
              |цилсульфоніламін)-1-|      |         |         |
              |Н-індол-3-іл]-3-    |      |         |         |
              |оксо-1Н, 3Н-нафтол- |      |         |         |
              |[1,8-цд]піран-1-іл} |      |         |         |
              |-N,N-диметил-1Н-    |      |         |         |
              |індол-7 сульфонамід |      |         |         |
2935 00 20 00 |- метосулам         |      |   0     |   5     | -
2935 00 90 00 |- інші              |      |   0     |   5     | -
              |                    |      |         |         |
              |XI. ПРОВІТАМІНИ,    |      |         |         |
              |ВІТАМІНИ ТА ГОРМОНИ |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2936          |Провітаміни та      |      |         |         |
              |вітаміни природні   |      |         |         |
              |або отримані в      |      |         |         |
              |результаті синтезу  |      |         |         |
              |(включаючи природні |      |         |         |
              |концентрати), їх    |      |         |         |
              |похідні, що         |      |         |         |
              |використовуються    |      |         |         |
              |головним чином як   |      |         |         |
              |вітаміни, суміші цих|      |         |         |
              |речовин, у тому     |      |         |         |
              |числі розчинені або |      |         |         |
              |не розчинені у будь-|      |         |         |
              |якому розчиннику:   |      |         |         |
2936 10 00 00 |- провітаміни,      |      |   0     |   0     | -
              |незмішані           |      |         |         |
              |- вітаміни та їх    |      |         |         |
              |похідні, незмішані: |      |         |         |
2936 21 00 00 |- - вітамін A та    |      |   0     |   0     | -
              |його похідні        |      |         |         |
2936 22 00 00 |- - вітамін B1 та   |      |   0     |   0     | -
              |його похідні        |      |         |         |
2936 23 00 00 |- - вітамін B2 та   |      |   0     |   0     | -
              |його похідні        |      |         |         |
2936 24 00 00 |- - кислота D- або  |      |   0     |   0     | -
              |DL-пантотенова      |      |         |         |
              |(вітамін B3 або     |      |         |         |
              |вітамін B5) та їх   |      |         |         |
              |похідні             |      |         |         |
2936 25 00 00 |- - вітамін B6 та   |      |   0     |   0     | -
              |його похідні        |      |         |         |
2936 26 00 00 |- - вітамін B12 та  |      |   0     |   0     | -
              |його похідні        |      |         |         |
2936 27 00 00 |- - вітамін C та    |      |   0     |   0     | -
              |його похідні        |      |         |         |
2936 28 00 00 |- - вітамін E та    |      |   0     |   0     | -
              |його похідні        |      |         |         |
2936 29       |- - інші вітаміни та|      |         |         |
              |їх похідні:         |      |         |         |
2936 29 10 00 |- - - вітамін B9 та |      |   0     |   0     | -
              |його похідні        |      |         |         |
2936 29 30 00 |- - - вітамін H та  |      |   0     |   0     | -
              |його похідні        |      |         |         |
2936 29 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | -
2936 90       |- інші, включаючи   |      |         |         |
              |природні            |      |         |         |
              |концентрати:        |      |         |         |
              |- - природні        |      |         |         |
              |концентрати         |      |         |         |
              |вітамінів:          |      |         |         |
2936 90 11 00 |- - - природні      |      |   0     |   0     | -
              |концентрати         |      |         |         |
              |вітамінів A+D       |      |         |         |
2936 90 19 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | -
2936 90 90 00 |- - суміші          |      |   0     |   0     | -
              |вітамінів, у тому   |      |         |         |
              |числі в будь-якому  |      |         |         |
              |розчиннику          |      |         |         |
2937          |Гормони природні або|      |         |         |
              |отримані в          |      |         |         |
              |результаті синтезу; |      |         |         |
              |їх похідні, що      |      |         |         |
              |використовуються    |      |         |         |
              |головним чином  як  |      |         |         |
              |гормони; інші       |      |         |         |
              |стероїди, що        |      |         |         |
              |використовуються    |      |         |         |
              |головним чином  як  |      |         |         |
              |гормони:            |      |         |         |
2937 10       |- гормони передньої |      |         |         |
              |частки гіпофізу або |      |         |         |
              |аналогічні гормони, |      |         |         |
              |їх похідні:         |      |         |         |
2937 10 00 10 |- - гормони гіпофізу|      |   0     |   0     | г
2937 10 00 90 |- - інші            |      |   0     |   0     | г
              |- гормони кори      |      |         |         |
              |надниркової залози  |      |         |         |
              |та їх похідні:      |      |         |         |
2937 21 00 00 |- - кортизон,       |      |   0     |   0     | г
              |гідрокортизон,      |      |         |         |
              |преднізон           |      |         |         |
              |(дегідрокортизон) та|      |         |         |
              |преднізолон         |      |         |         |
              |(дегідрогідро-      |      |         |         |
              |кортизон)           |      |         |         |
2937 22 00 00 |- - галогеновані    |      |   0     |   0     | г
              |похідні гормонів    |      |         |         |
              |кори надниркової    |      |         |         |
              |залози              |      |         |         |
2937 29       |- - інші:           |      |         |         |
2937 29 00 10 |- - - ацетати       |      |   0     |   0     | г
              |кортизону або       |      |         |         |
              |гідрокортизону      |      |         |         |
2937 29 00 90 |- - - інші          |      |   0     |   0     | г
              |- інші гормони та   |      |         |         |
              |їх похідні; інші    |      |         |         |
              |стероїди, що        |      |         |         |
              |використовуються    |      |         |         |
              |головним чином      |      |         |         |
              |як гормони:         |      |         |         |
2937 91 00 00 |- - інсулін та його |      |   0     |   0     | г
              |солі                |      |         |         |
2937 92 00 00 |- - естрогени та    |      |   0     |   0     | г
              |прогестини          |      |         |         |
              |(гестагени)         |      |         |         |
2937 99 00 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | г
              |                    |      |         |         |
              |XII. ГЛІКОЗИДИ ТА   |      |         |         |
              |АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО|      |         |         |
              |ПОХОДЖЕННЯ, ПРИРОДНІ|      |         |         |
              |АБО СИНТЕЗОВАНІ, ЇХ |      |         |         |
              |СОЛІ, ПРОСТІ І      |      |         |         |
              |СКЛАДНІ ЕФІРИ ТА    |      |         |         |
              |ІНШІ ПОХІДНІ        |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2938          |Глікозиди, природні |      |         |         |
              |або отримані шляхом |      |         |         |
              |синтезу, їх солі,   |      |         |         |
              |прості і складні    |      |         |         |
              |ефіри та інші       |      |         |         |
              |похідні:            |      |         |         |
2938 10 00 00 |- рутозид (рутин) та|      |   0     |   5     | -
              |його похідні        |      |         |         |
2938 90       |- інші:             |      |         |         |
2938 90 10 00 |- - глікозиди       |      |   0     |   5     | -
              |наперстянки         |      |         |         |
2938 90 30 00 |- - гліциризинова   |      |   0     |   5     | -
              |кислота і           |      |         |         |
              |гліциризинати       |      |         |         |
2938 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
2939          |Алкалоїди рослинного|      |         |         |
              |походження, природні|      |         |         |
              |або синтезовані, їх |      |         |         |
              |солі, прості і      |      |         |         |
              |складні ефіри та    |      |         |         |
              |інші похідні:       |      |         |         |
2939 10 00 00 |- алкалоїди опіуму  |      |   0     |  14     | г
              |та їх похідні; солі |      |         |         |
              |цих сполук          |      |         |         |
              |- алкалоїди хініну  |      |         |         |
              |та їх похідні; солі |      |         |         |
              |цих сполук:         |      |         |         |
2939 21       |- - хінін та його   |      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2939 21 10 00 |- - - хінін і       |      |   0     |   5     | -
              |сульфат хініну      |      |         |         |
2939 21 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
2939 29 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2939 30 00 00 |- кофеїн та його    |      |   0     |   5     | -
              |солі                |      |         |         |
              |- ефедрини та їх    |      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2939 41 00 00 |- - ефедрин та його |      |   0     |   5     | -
              |солі                |      |         |         |
2939 42 00 00 |- - псевдоефедрин та|      |   0     |   5     | -
              |його солі           |      |         |         |
2939 49 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
2939 50       |- теофілін та       |      |         |         |
              |амінофілін (тео-    |      |         |         |
              |філінетилендіамін)  |      |         |         |
              |та їх похідні;      |      |         |         |
              |солі цих речовин:   |      |         |         |
2939 50 10 00 |- - теофілін та     |      |   0     |   5     | -
              |амінофілін; солі    |      |         |         |
              |цих речовин         |      |         |         |
2939 50 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- алкалоїди ріжків  |      |         |         |
              |жита та їх похідні; |      |         |         |
              |солі цих речовин:   |      |         |         |
2939 61 00 00 |- - ергометрин та   |      |   0     |   5     | -
              |його солі           |      |         |         |
2939 62 00 00 |- - ерготамін та    |      |  10     |  20     | -
              |його солі           |      |         |         |
2939 63 00 00 |- - лізергінова     |      |  10     |  20     | -
              |кислота та її солі  |      |         |         |
2939 69 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
2939 70 00 00 |- нікотин та його   |      |   0     |   5     | -
              |солі                |      |         |         |
2939 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - кокаїн та його  |      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2939 90 11 00 |- - - неочищений    |      |  10     |  20     | г
              |кокаїн              |      |         |         |
2939 90 19 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | г
2939 90 30 00 |- - еметин та його  |      |  10     |  20     | -
              |солі                |      |         |         |
2939 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |                    |      |         |         |
              |XIII. ІНШІ ОРГАНІЧНІ|      |         |         |
              |СПОЛУКИ             |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2940 00       |Хімічно чисті цукри,|      |         |         |
              |за винятком         |      |         |         |
              |сахарози, лактози,  |      |         |         |
              |мальтози, глюкози та|      |         |         |
              |фруктози (левулози);|      |         |         |
              |прості та складні   |      |         |         |
              |ефіри цукрів та їх  |      |         |         |
              |солі, крім речовин  |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |2937, 2938 або 2939:|      |         |         |
2940 00 10 00 |- рамноза, рафіноза |      |  10     |  20     | -
              |та маноза           |      |         |         |
2940 00 90 00 |- інші              |      |  10     |  20     | -
2941          |Антибіотики:        |      |         |         |
2941 10       |- пеніциліни та їх  |      |         |         |
              |похідні, що мають   |      |         |         |
              |структуру           |      |         |         |
              |пеніциланової       |      |         |         |
              |кислоти; солі цих   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
2941 10 10 00 |- - амоксицилін та  |      |   0     |   0     | -
              |його солі           |      |         |         |
2941 10 20 00 |- - ампіцилін       |      |   0     |   0     | -
2941 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
2941 20       |- стрептоміцини та  |      |         |         |
              |їх похідні; солі цих|      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
2941 20 30 00 |- - дигідро-        |      |   0     |   0     | -
              |стрептоміцин; солі, |      |         |         |
              |складні ефіри і     |      |         |         |
              |гідрати             |      |         |         |
              |дигідрострептоміцину|      |         |         |
2941 20 80 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
2941 30 00 00 |- тетрацикліни та   |      |   0     |   0     | -
              |їх похідні; солі цих|      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
2941 40 00 00 |- хлорамфенікол та  |      |   0     |   0     | -
              |його похідні; солі  |      |         |         |
              |цих речовин         |      |         |         |
2941 50 00 00 |- еритроміцин та    |      |   0     |   0     | -
              |його похідні; солі  |      |         |         |
              |цих речовин         |      |         |         |
2941 90 00 00 |- інші              |      |   0     |   0     | -
2942 00 00 00 |Інші органічні      |      |   0     |   5     | -
              |сполуки             |      |         |         |