Група 28


       Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або
     органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів,
               радіоактивних елементів або ізотопів

     Примітки:

     1. Якщо  у  контексті  не  обумовлено   інше,   до   товарних
позицій цієї групи включаються лише:

     а) окремі   хімічні  елементи  і  сполуки  певного  хімічного
складу, які містять або не містять домішок;

     б) водні розчини продуктів, зазначені у пункті а);

     в) продукти,  зазначені  у  пункті  а),  розчинені  в   інших
розчинниках  за  умови,  що  розчинення  є  звичайним і необхідним
способом їх збереження або транспортування, при цьому зберігаються
властивості  певних  продуктів,  що  не допускає їх використання в
інших цілях, відмінних від традиційних;

     г) продукти,  зазначені у пунктах а),  б) або в),  з доданням
стабілізуючих    речовин   (включаючи   агенти,   що   запобігають
злежуванню), необхідних для їх збереження або транспортування;

     ґ) продукти,  зазначені у пунктах а),  б) або г),  з доданням
протипилових  засобів  або  барвників для полегшення ідентифікації
або з міркувань безпеки за умови, що ці добавки не роблять продукт
придатним для нетрадиційного використання.

     2. Крім    дитіонітів    і   сульфоксилатів,   стабілізованих
органічними  речовинами  (товарна  позиція  2831),  карбонатів   і
пероксокарбонатів   неорганічних  основ  (товарна  позиція  2836),
ціанідів, ціанідоксидів і комплексних ціанідів неорганічних  основ
(товарна  позиція  2  837),  фульмінатів,  ціанатів  і тіоціанатів
неорганічних основ (товарна позиція 2838),  органічних  продуктів,
зазначених  у  товарних  позиціях  2843-2846,  і карбідів (товарна
позиція  2849),  до  цієї  групи  включаються  тільки такі сполуки
вуглецю:

     а) оксиди  вуглецю,  ціанистий водень,  гримуча,  ізоціанова,
тіоціанова кислоти та інші  прості  або  складні  ціанові  кислоти
(товарна позиція 2811);

     б) галогенідоксиди вуглецю (товарна позиція 2812);

     в) дисульфід вуглецю (товарна позиція 2813);

     г) тіокарбонати,     селенокарбонати    і    телурокарбонати,
селеноціанати   і   телуроціанати,   тетратіоціанатодіамінохромати
(рейнекати)  та  інші  комплексні неорганічні ціанати неорганічних
основ (товарна позиція 2842);

     ґ) пероксид водню, ствердлий сечовиною (товарна позиція 2847)
оксисульфід вуглецю,  тіокарбонілгалогеніди, ціан, ціангалогеніди,
ціанамід  та їх металопохідні (товарна позиція 2851),  за винятком
ціанаміду кальцію,  як  у  чистому  вигляді,  так  і  з  домішками
(група 31).

     3. Відповідно до положень примітки 1 до розділу VI,  ця група
не включає:

     а) хлорид  натрію та оксид магнію,  чисті або з домішками,  а
також інші продукти розділу V;

     б) органо-неорганічні сполуки,  крім зазначених у примітці  2
до цієї групи;

     в) продукти, зазначені у примітках 2, 3, 4 або 5 до групи 31;

     г) неорганічні  продукти,  що  використовуються як люмінофори
(товарна позиція 3206);

     ґ) штучний графіт (товарна позиція 3801); вогнегасні продукти
у  вигляді зарядів до вогнегасників чи вогнегасних гранат (товарна
позиція 3813);  засоби для виведення чорнильних плям,  розфасовані
для  роздрібної  торгівлі (товарна позиція 3824),  штучно вирощені
кристали  (крім   оптичних   елементів)   галогенідів   лужних   і
лужноземельних  металів  кожний  масою  не  менш як 2,5 г товарної
позиції 3824;

     д) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (природне,  штучне
або   синтетичне),   порошки   і  пил  природного  і  синтетичного
дорогоцінного каміння (товарних позицій 7102-7105) або дорогоцінні
метали та їх сплави групи 71;

     е) метали,   чисті  або  з  домішками,  металеві  сплави  або
металокераміка,  включаючи  карбіди   металів   спечені   (карбіди
металів, спечені з металом), розділу XV;

     є) оптичні   елементи,   наприклад,   галогеніди  лужних  або
лужноземельних металів (товарна позиція 9001).

     4. Комплексні   кислоти   певного   хімічного   складу,    що
складаються з кислоти, яка містить неметал підгрупи II, і кислоти,
яка містить метал  підгрупи  IV,  слід  класифікувати  у  товарній
позиції 2811.

     5. Товарні   позиції   2826-2842   включають   лише  солі  та
пероксосолі металів і амонію. Якщо у контексті не обумовлене інше,
подвійні  або  комплексні  солі  слід включати до товарної позиції
2842.

     6. До товарної позиції 2844 включаються лише:

     а) технецій (порядковий номер 43), прометій (порядковий номер
61),  полоній  (порядковий  номер 84) і всі елементи з порядковими
номерами більше 84;

     б) радіоактивні  ізотопи  природні  або   штучні   (включаючи
ізотопи  дорогоцінних  або  недорогоцінних  металів розділів XIV і
XV), змішані або незмішані;

     в) органічні  або  неорганічні  сполуки  цих  елементів   або
ізотопів,  певного або невизначеного хімічного складу, змішані або
незмішані;

     г)  сплави,  дисперсії  (включаючи металокераміку), керамічні
продукти  і  суміші,  які  містять  ці  елементи або їх ізотопи, а
також  органічні  або неорганічні сполуки зазначених елементів або
ізотопів з питомою радіоактивністю понад 74 Бк/г (0,002 мкКі/г);

     ґ) відпрацьовані паливні елементи (твели) ядерних реакторів;

     д) радіоактивні  залишки,  придатні  або  не   придатні   для
використання.

     У цій  примітці,  а  також  у  товарних  позиціях 2844 і 2845
термін "ізотопи" означає:

     окремі нукліди, за винятком нуклідів, які існують у природі в
моноізотопному стані;

     суміші ізотопів одного елемента, збагачені одним або кількома
ізотопами,  зазначеними вище,  тобто елементи,  в яких було штучно
змінено природний ізотопний склад.

     7. До  товарної  позиції  2848 включається фосфід міді,  який
містить понад 15 мас.% фосфору.

     8. Такі хімічні елементи,  як,  наприклад,  кремній і  селен,
використовувані в електроніці, включаються до цієї групи за умови,
що в необробленому  вигляді  вони  мають  продовгувату  форму  без
подальшої обробки,  форму циліндрів або стержнів.  Якщо вони мають
форму дисків,  пластин  або  подібні  форми,  то  включаються   до
товарної позиції 3818.

     Додаткова примітка:

     1. Якщо в контексті не обумовлене інше,  то солі, зазначені у
підпозиціях, включають кислі солі та основні солі.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
              |I. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2801          |Фтор, хлор, бром і  |      |         |         |
              |йод:                |      |         |         |
2801 10 00 00 |- хлор              |      |   2     |  10     | -
2801 20 00 00 |- йод               |      |   0     |  10     | -
2801 30       |- фтор; бром:       |      |         |         |
2801 30 10 00 |- - фтор            |      |   5     |  10     | -
2801 30 90 00 |- - бром            |      |   5     |  10     | -
2802 00 00 00 |Сірка сублімована   |      |   5     |  10     | -
              |або осаджена; сірка |      |         |         |
              |колоїдна            |      |         |         |
2803 00       |Вуглець (сажи та    |      |         |         |
              |інші форми вуглецю, |      |         |         |
              |не включені до інших|      |         |         |
              |угруповань):        |      |         |         |
2803 00 10 00 |- метанова сажа     |      |   2     |  10     | -
2803 00 80 00 |- інший             |      |   2     |  10     | -
2804          |Водень,  інертні    |      |         |         |
              |гази та інші        |      |         |         |
              |неметали:           |      |         |         |
2804 10 00 00 |- водень            |      |   2     |  10     | куб.м
              |- інертні гази:     |      |         |         |
2804 21 00 00 |- - аргон           |      |   2     |  10     | куб.м
2804 29       |- - інші:           |      |         |         |
2804 29 10 00 |- - - гелій         |      |   0     |  10     | куб.м
2804 29 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | куб.м
2804 30 00 00 |- азот              |      |   5     |  10     | куб.м
2804 40 00 00 |- кисень            |      |   5     |  10     | куб.м
2804 50       |- бор; телур:       |      |         |         |
2804 50 10 00 |- - бор             |      |   5     |  10     | -
2804 50 90 00 |- - телур           |      |   5     |  10     | -
              |- кремній:          |      |         |         |
2804 61 00 00 |- - з вмістом не    |      |   5     |  10     | -
              |менш як 99,99 мас.% |      |         |         |
              |кремнію             |      |         |         |
2804 69 00 00 |- - інший           |      |   5     |  10     | -
2804 70 00 00 |- фосфор            |      |   5     |  10     | -
2804 80 00 00 |- миш'як            |      |   5     |  10     | -
2804 90 00 00 |- селен             |      |   5     |  10     | -
2805          |Лужні або           |      |         |         |
              |лужноземельні       |      |         |         |
              |метали;             |      |         |         |
              |рідкісноземельні    |      |         |         |
              |метали, скандій та  |      |         |         |
              |ітрій, у чистому    |      |         |         |
              |вигляді, у сумішах  |      |         |         |
              |або сплавах; ртуть: |      |         |         |
              |-  лужні метали:    |      |         |         |
2805 11 00 00 |- - натрій          |      |   5     |  10     | -
2805 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
              |- лужноземельні     |      |         |         |
              |метали:             |      |         |         |
2805 21 00 00 |- - кальцій         |      |   5     |  10     | -
2805 22 00 00 |- - стронцій та     |      |   5     |  10     | -
              |барій               |      |         |         |
2805 30       |-  рідкісноземельні |      |         |         |
              |метали, скандій та  |      |         |         |
              |ітрій у чистому     |      |         |         |
              |вигляді, у сумішах  |      |         |         |
              |або сплавах:        |      |         |         |
2805 30 10 00 |- - суміші або      |      |   5     |  10     | -
              |сплави              |      |         |         |
2805 30 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2805 40       |- ртуть:            |      |         |         |
2805 40 10 00 |- - у флягах масою  |      |  25     |  40     | -
              |нетто 34,5 кг       |      |         |         |
              |(стандартна маса) і |      |         |         |
              |вартістю на умовах  |      |         |         |
              |ФОБ, за флягу не    |      |         |         |
              |більш як 224 євро   |      |         |         |
2805 40 90 00 |- - інша            |      |   5     |  10     | -
              |                    |      |         |         |
              |II. КИСЛОТИ         |      |         |         |
              |НЕОРГАНІЧНІ ТА      |      |         |         |
              |НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ |      |         |         |
              |КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ  |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2806          |Водень хлористий    |      |         |         |
              |(соляна кислота);   |      |         |         |
              |хлорсульфонова      |      |         |         |
              |кислота:            |      |         |         |
2806 10 00 00 |- водень хлористий  |      |  15     |  30     | -
              |(соляна кислота)    |      |         |         |
2806 20 00 00 |- хлорсульфонова    |      |   1     |  10     | -
              |кислота             |      |         |         |
2807 00       |Сірчана кислота;    |      |         |         |
              |олеум:              |      |         |         |
2807 00 10 00 |- сірчана кислота   |      |   2     |  10     | -
2807 00 90 00 |- олеум             |      |   2     |  10     | -
2808 00 00 00 |Азотна кислота;     |      |   2     |  10     | -
              |сульфоазотні        |      |         |         |
              |кислоти             |      |         |         |
2809          |Оксид фосфору (V);  |      |         |         |
              |фосфорна кислота та |      |         |         |
              |поліфосфорні        |      |         |         |
              |кислоти:            |      |         |         |
2809 10 00 00 |- оксид фосфору (V) |      |   5     |  10     | кг
              |                    |      |         |         |P(2)O(5)
2809 20 00 00 |- фосфорна кислота  |      |   0     |  10     | кг
              |та поліфосфорні     |      |         |         |P(2)O(5)
              |кислоти             |      |         |         |
2810 00       |Оксиди бору; борні  |      |         |         |
              |кислоти:            |      |         |         |
2810 00 10 00 |- оксид бору        |      |   0     |  10     | -
2810 00 90 00 |- інші              |      |   0     |  10     | -
2811          |Інші неорганічні    |      |         |         |
              |кислоти та інші     |      |         |         |
              |неорганічні         |      |         |         |
              |кисневмісні сполуки |      |         |         |
              |неметалів:          |      |         |         |
              |- інші неорганічні  |      |         |         |
              |кислоти:            |      |         |         |
2811 11 00 00 |- -  фтористий      |      |   0     |  10     | -
              |водень (плавикова   |      |         |         |
              |кислота)            |      |         |         |
2811 19       |- - інші:           |      |         |         |
2811 19 10 00 |- - -  бромистий    |      |   0     |  10     | -
              |водень (бромисто-   |      |         |         |
              |воднева кислота)    |      |         |         |
2811 19 20 00 |- - -  ціаністий    |      |   0     |  10     | -
              |водень              |      |         |         |
              |(ціаністоводнева    |      |         |         |
              |кислота)            |      |         |         |
2811 19 80 00 |- - - інші          |      |   0     |  10     | -
              |- інші неорганічні  |      |         |         |
              |кисневмісні сполуки |      |         |         |
              |неметалів:          |      |         |         |
2811 21 00 00 |- - діоксид вуглецю |      |   5     |  10     | -
2811 22 00 00 |- - діоксид кремнію |      |   5     |  10     | -
2811 23 00 00 |- - діоксид сірки   |      |   5     |  10     | -
2811 29       |- - інші:           |      |         |         |
2811 29 10 00 |- - - оксид         |      |   5     |  10     | -
              |сірки (VI) (сірчаний|      |         |         |
              |ангідрид); оксид    |      |         |         |
              |миш'яку (III)       |      |         |         |
2811 29 30 00 |- - - оксиди азоту  |      |   5     |  10     | -
2811 29 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
              |                    |      |         |         |
              |III. СПОЛУКИ        |      |         |         |
              |НЕМЕТАЛІВ З         |      |         |         |
              |ГАЛОГЕНАМИ АБО      |      |         |         |
              |СІРКОЮ              |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2812          |Галогеніди та       |      |         |         |
              |галогенідоксиди     |      |         |         |
              |неметалів:          |      |         |         |
2812 10       |- хлористі та       |      |         |         |
              |кисневохлористі     |      |         |         |
              |сполуки:            |      |         |         |
              |- - фосфору:        |      |         |         |
2812 10 11 00 |- - - окситрихлорид |      |   5     |  10     | -
              |фосфору  (хлорид    |      |         |         |
              |фосфорилу)          |      |         |         |
2812 10 15 00 |- - -  трихлорид    |      |   5     |  10     | -
              |фосфору             |      |         |         |
2812 10 16 00 |- - -  пентахлорид  |      |   5     |  10     | -
              |фосфору             |      |         |         |
2812 10 18 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
2812 10 91 00 |- - - дихлорид      |      |   5     |  10     | -
              |дисірки             |      |         |         |
2812 10 93 00 |- - - дихлорид сірки|      |   5     |  10     | -
2812 10 94 00 |- - - фосген        |      |   5     |  10     | -
              |(карбоніл хлориду)  |      |         |         |
2812 10 95 00 |- - - дихлорид      |      |   5     |  10     | -
              |тіонілу (хлорид     |      |         |         |
              |тіонілу)            |      |         |         |
2812 10 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
2812 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
2813          |Сульфіди неметалів; |      |         |         |
              |трисульфід фосфору  |      |         |         |
              |технічний:          |      |         |         |
2813 10 00 00 |- дисульфід вуглецю |      |   5     |  10     | -
2813 90       |- інші:             |      |         |         |
2813 90 10 00 |- - сульфіди фосфору,      |   5     |  10     | -
              |включаючи трисульфід|      |         |         |
              |фосфору технічний   |      |         |         |
2813 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
              |                    |      |         |         |
              |IV. НЕОРГАНІЧНІ     |      |         |         |
              |ОСНОВИ ТА ОКСИДИ,   |      |         |         |
              |ГІДРОКСИДИ І        |      |         |         |
              |ПЕРОКСИДИ МЕТАЛІВ   |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2814          |Аміак, безводний або|      |         |         |
              |у водному розчині   |      |         |         |
              |(нашатирний спирт): |      |         |         |
2814 10 00 00 |- аміак безводний   |      |   2     |  10     | -
2814 20 00 00 |- аміак у водному   |      |  10     |  10     | -
              |розчині (нашатирний |      |         |         |
              |спирт)              |      |         |         |
2815          |Гідроксид натрію    |      |         |         |
              |(каустична сода);   |      |         |         |
              |гідроксид калію     |      |         |         |
              |(каустичний поташ); |      |         |         |
              |пероксиди натрію чи |      |         |         |
              |калію:              |      |         |         |
              |- гідроксид натрію  |      |         |         |
              |(сода каустична):   |      |         |         |
2815 11 00 00 |- - твердий         |      |   0     |  10     | -
2815 12 00 00 |- - у водному       |      |  25     |  30     | кг NaOH
              |розчині  (луг       |      |         |         |
              |каустичної соди)    |      |         |         |
2815 20       |- гідроксид калію   |      |         |         |
              |(каустичний поташ): |      |         |         |
2815 20 10 00 |- - твердий         |      |   0     |  10     | -
2815 20 90 00 |- - у водному       |      |   0     |  10     | кг KOH
              |розчині (луг        |      |         |         |
              |каустичного поташу) |      |         |         |
2815 30 00 00 |- пероксиди натрію  |      |   0     |  10     | -
              |чи калію            |      |         |         |
2816          |Гідроксид та        |      |         |         |
              |пероксид магнію;    |      |         |         |
              |оксиди, гідроксиди  |      |         |         |
              |та пероксиди        |      |         |         |
              |стронцію або барію: |      |         |         |
2816 10 00 00 |- гідроксид і       |      |   0     |   0     | -
              |пероксид магнію     |      |         |         |
2816 20 00 00 |- оксид, гідроксид  |      |   5     |  10     | -
              |та пероксид стронцію|      |         |         |
2816 30 00 00 |- оксид, гідроксид  |      |   5     |  10     | -
              |та пероксид барію   |      |         |         |
2817 00 00 00 |Оксид цинку;        |      |   1     |  10     | -
              |пероксид цинку      |      |         |         |
2818          |Корунд штучний з    |      |         |         |
              |точно визначеним чи |      |         |         |
              |не визначеним       |      |         |         |
              |хімічним складом;   |      |         |         |
              |оксид алюмінію;     |      |         |         |
              |гідроксид алюмінію: |      |         |         |
2818 10       |- корунд штучний з  |      |         |         |
              |точно визначеним чи |      |         |         |
              |не визначеним       |      |         |         |
              |хімічним складом:   |      |         |         |
2818 10 10 00 |- - білий, рожевий  |      |   5     |  10     | -
              |або рубіново-       |      |         |         |
              |червоний            |      |         |         |
              |з вмістом оксиду    |      |         |         |
              |алюмінію понад      |      |         |         |
              |97,5 мас.%          |      |         |         |
2818 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2818 20 00 00 |- оксид алюмінію,   |      |   5     |  10     | -
              |крім штучного       |      |         |         |
              |корунду             |      |         |         |
2818 30 00 00 |- гідроксид алюмінію|      |   5     |  10     | -
2819          |Оксиди та гідроксиди|      |         |         |
              |хрому:              |      |         |         |
2819 10 00 00 |- триоксид хрому    |      |   5     |  10     | -
2819 90       |- інші:             |      |         |         |
2819 90 10 00 |- - діоксид хрому   |      |   5     |  10     | -
2819 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2820          |Оксиди марганцю:    |      |         |         |
2820 10 00 00 |- діоксид марганцю  |      |   5     |  10     | -
2820 90       |- інші:             |      |         |         |
2820 90 10 00 |- - оксид марганцю з|      |   5     |  10     | -
              |вмістом марганцю    |      |         |         |
              |77 мас.% або більше |      |         |         |
2820 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2821          |Оксиди та           |      |         |         |
              |гідроксиди заліза;  |      |         |         |
              |мінеральні барвники,|      |         |         |
              |що містять не менш  |      |         |         |
              |як 70 мас.% сполук  |      |         |         |
              |заліза у перерахунку|      |         |         |
              |на Fe(2)O(3):       |      |         |         |
2821 10 00 00 |- оксиди та         |      |   2     |  10     | -
              |гідроксиди заліза   |      |         |         |
2821 20 00 00 |- мінеральні        |      |   5     |  10     | -
              |барвники (фарби     |      |         |         |
              |земляні)            |      |         |         |
2822 00 00 00 |Оксиди та гідроксиди|      |   5     |  10     | -
              |кобальту; оксиди    |      |         |         |
              |кобальту технічні   |      |         |         |
2823 00 00 00 |Оксиди титану       |      |   0     |  10     | -
2824          |Оксиди свинцю;      |      |         |         |
              |свинцевий сурик     |      |         |         |
              |(червоний та        |      |         |         |
              |оранжевий):         |      |         |         |
2824 10 00 00 |- монооксид свинцю  |      |   5     |  10     | -
              |(II) (свинцевий     |      |         |         |
              |глет, масикот)      |      |         |         |
2824 20 00 00 |-  свинцевий сурик  |      |   0     |  10     | -
              |(червоний та        |      |         |         |
              |оранжевий)          |      |         |         |
2824 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
2825          |Гідразин і          |      |         |         |
              |гідроксиламін та їх |      |         |         |
              |неорганічні солі;   |      |         |         |
              |інші неорганічні    |      |         |         |
              |основи; інші оксиди,|      |         |         |
              |гідроксиди та       |      |         |         |
              |пероксиди металів:  |      |         |         |
2825 10 00 00 |- гідразин і        |      |   0     |  10     | -
              |гідроксиламін та їх |      |         |         |
              |неорганічні солі    |      |         |         |
2825 20 00 00 |- оксид та          |      |   0     |  10     | -
              |гідроксид літію     |      |         |         |
2825 30 00 00 |- оксиди та         |      |   0     |  10     | -
              |гідроксиди ванадію  |      |         |         |
2825 40 00 00 |- оксиди та         |      |   0     |  10     | -
              |гідроксиди нікелю   |      |         |         |
2825 50 00 00 |- оксиди та         |      |   0     |  10     | -
              |гідроксиди міді     |      |         |         |
2825 60 00 00 |- оксиди германію   |      |   0     |  10     | -
              |та діоксиди цирконію|      |         |         |
2825 70 00 00 |- оксиди та         |      |   0     |  10     | -
              |гідроксиди молібдену|      |         |         |
2825 80 00 00 |- оксиди стибію     |      |   0     |  10     | -
2825 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - оксид,          |      |         |         |
              |гідроксид і пероксид|      |         |         |
              |кальцію:            |      |         |         |
2825 90 11 00 |- - - гідроксид     |      |   0     |  10     | -
              |кальцію, чистотою   |      |         |         |
              |98 мас.% або більше |      |         |         |
              |у вигляді частинок, |      |         |         |
              |з яких: а) не більш |      |         |         |
              |як 1 мас.% мають    |      |         |         |
              |розмір понад 75     |      |         |         |
              |мікрон та           |      |         |         |
              |б) не більш як      |      |         |         |
              |4 мас.% мають розмір|      |         |         |
              |менш як 1,3 мікрон  |      |         |         |
2825 90 19 00 |- - - інші          |      |   0     |  10     | -
2825 90 20 00 |- - оксид і         |      |   0     |  10     | -
              |гідроксид берилію   |      |         |         |
2825 90 30 00 |- - оксиди олова    |      |   0     |  10     | -
2825 90 40 00 |- - оксиди і        |      |   0     |  10     | -
              |гідроксиди вольфраму|      |         |         |
2825 90 50 00 |- - оксиди ртуті    |      |   0     |  10     | -
2825 90 60 00 |- - оксид кадмію    |      |   0     |  10     | -
2825 90 80 00 |- - інші            |      |   0     |  10     | -
              |                    |      |         |         |
              |V. СОЛІ ТА          |      |         |         |
              |ПЕРОКСОСОЛІ         |      |         |         |
              |НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ |      |         |         |
              |ТА МЕТАЛІВ          |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2826          |Фториди;            |      |         |         |
              |фторосилікати,      |      |         |         |
              |фтороалюмінати та   |      |         |         |
              |інші комплексні     |      |         |         |
              |солі фтору:         |      |         |         |
              |- фториди:          |      |         |         |
2826 11 00 00 |- - амонію або      |      |   5     |  10     | -
              |натрію              |      |         |         |
2826 12 00 00 |- - алюмінію        |      |   5     |  10     | -
2826 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2826 20 00 00 |- фторосилікати     |      |   5     |  10     | -
              |натрію або калію    |      |         |         |
2826 30 00 00 |- гексафтороалюмінат|      |   5     |  10     | -
              |натрію (синтетичний |      |         |         |
              |кріоліт)            |      |         |         |
2826 90       |- інші:             |      |         |         |
2826 90 10 00 |- - гексафторо-     |      |   5     |  10     | -
              |цирконат дикалію    |      |         |         |
2826 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2827          |Хлориди, оксихлориди|      |         |         |
              |та гідроксидхлориди;|      |         |         |
              |броміди та          |      |         |         |
              |оксиброміди; йодиди |      |         |         |
              |та йодидоксиди:     |      |         |         |
2827 10 00 00 |- хлорид амонію     |      |  15     |  30     | -
2827 20 00 00 |- хлорид кальцію    |      |   0,1   |  10     | -
              |-  інші хлориди:    |      |         |         |
2827 31 00 00 |- - магнію          |      |   5     |  10     | -
2827 32 00 00 |- - алюмінію        |      |   5     |  10     | -
2827 33 00 00 |- - заліза          |      |   5     |  10     | -
2827 34 00 00 |- - кобальту        |      |   2     |  10     | -
2827 35 00 00 |- - нікелю          |      |   5     |  10     | -
2827 36 00 00 |- - цинку           |      |   5     |  10     | -
2827 38 00 00 |- - барію           |      |   5     |  10     | -
2827 39       |- - інші:           |      |         |         |
2827 39 10 00 |- - - олова         |      |   5     |  10     | -
2827 39 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
              |- оксихлориди та    |      |         |         |
              |гідроксидхлориди:   |      |         |         |
2827 41 00 00 |- - міді            |      |   5     |  10     | -
2827 49       |- - інші:           |      |         |         |
2827 49 10 00 |- - - свинцю        |      |   5     |  10     | -
2827 49 90 00 |- - - інші          |      |   2     |  10     | -
              |- броміди та        |      |         |         |
              |оксидброміди:       |      |         |         |
2827 51 00 00 |- - броміди натрію  |      |   5     |  10     | -
              |або калію           |      |         |         |
2827 59 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2827 60 00 00 |- йодиди та         |      |   2     |  10     | -
              |йодидоксиди         |      |         |         |
2828          |Гіпохлорити;        |      |         |         |
              |гіпохлорит кальцію  |      |         |         |
              |технічний; хлорити; |      |         |         |
              |гіпоброміти:        |      |         |         |
2828 10 00 00 |гіпохлорит кальцію  |      |   15    |  20     | -
              |технічний та інші   |      |         |         |
              |гіпохлорити кальцію |      |         |         |
2828 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
2829          |Хлорати та          |      |         |         |
              |перхлорати; бромати |      |         |         |
              |та пербромати;      |      |         |         |
              |йодати та перйодати:|      |         |         |
              |- хлорати:          |      |         |         |
2829 11 00 00 |- - натрію          |      |   5     |  10     | -
2829 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2829 90       |- інші:             |      |         |         |
2829 90 10 00 |- - перхлорати      |      |   5     |  10     | -
2829 90 40 00 |- - бромат калію або|      |   5     |  10     | -
              |натрію              |      |         |         |
2829 90 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2830          |Сульфіди;           |      |         |         |
              |полісульфіди:       |      |         |         |
2830 10 00 00 |- сульфіди натрію   |      |   5     |  10     | -
2830 20 00 00 |- сульфід цинку     |      |   5     |  10     | -
2830 30 00 00 |- сульфід кадмію    |      |   5     |  10     | -
2830 90       |- інші:             |      |         |         |
2830 90 11 00 |- - сульфіди        |      |   5     |  10     | -
              |кальцію, стибію або |      |         |         |
              |заліза              |      |         |         |
2830 90 80 00 |- - інші            |      |   0     |  10     | -
2831          |Дитіоніти та        |      |         |         |
              |сульфоксилати:      |      |         |         |
2831 10 00 00 |- натрію            |      |   5     |  10     | -
2831 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
2832          |Сульфіти;           |      |         |         |
              |тіосульфати:        |      |         |         |
2832 10 00 00 |- сульфіти натрію   |      |   5     |  10     | -
2832 20 00 00 |- інші сульфіти     |      |   5     |  10     | -
2832 30 00 00 |- тіосульфати       |      |   5     |  10     | -
2833          |Сульфати; галуни;   |      |         |         |
              |пероксосульфати     |      |         |         |
              |(персульфати):      |      |         |         |
              |- сульфати натрію:  |      |         |         |
2833 11 00 00 |- - сульфат натрію  |      |   0     |  10     | -
2833 19 00 00 |- - інші            |      |   0     |  10     | -
              |-  інші сульфати:   |      |         |         |
2833 21 00 00 |- - магнію          |      |   0     |  10     | -
2833 22 00 00 |- - алюмінію        |      |   0     |  10     | -
2833 23 00 00 |- - хрому           |      |   0     |  10     | -
2833 24 00 00 |- - нікелю          |      |   0     |  10     | -
2833 25 00 00 |- - міді            |      |   0     |  10     | -
2833 26 00 00 |- - цинку           |      |   0     |  10     | -
2833 27 00 00 |- - барію           |      |   0     |  10     | -
2833 29       |- - інші:           |      |         |         |
2833 29 10 00 |- - - кадмію        |      |   0     |  10     | -
2833 29 30 00 |- - - кобальту,     |      |   0     |  10     | -
              |титану              |      |         |         |
2833 29 50 00 |- - - заліза        |      |   0     |  10     | -
2833 29 70 00 |- - - ртуті, свинцю |      |   0     |  10     | -
2833 29 90 00 |- - - інші          |      |   0     |  10     | -
2833 30       |- галуни:           |      |         |         |
2833 30 10 00 |- - алюмінію-амонію |      |   0     |  10     | -
              |біс (сульфат)       |      |         |         |
2833 30 90 00 |- - інші            |      |   0     |  10     | -
2833 40 00 00 |- пероксосульфати   |      |   0     |  10     | -
              |(персульфати)       |      |         |         |
2834          |Нітрити; нітрати:   |      |         |         |
2834 10 00 00 |- нітрити           |      |  10     |  10     | -
              |- нітрати:          |      |         |         |
2834 21 00 00 |- - калію           |      |   5     |  10     | -
2834 22 00 00 |- - вісмуту         |      |   2     |  10     | -
2834 29       |- - інші:           |      |         |         |
2834 29 10 00 |- - - барію;берилію;|      |   5     |  10     | -
              |кадмію; кобальту;   |      |         |         |
              |нікелю              |      |         |         |
2834 29 30 00 |- - - міді; ртуті   |      |   5     |  10     | -
2834 29 50 00 |- - - свинцю        |      |   5     |  10     | -
2834 29 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
2835          |Фосфінати           |      |         |         |
              |(гіпофосфіти),      |      |         |         |
              |фосфонати (фосфіти),|      |         |         |
              |фосфати та          |      |         |         |
              |поліфосфати:        |      |         |         |
2835 10 00 00 |- фосфінати         |      |   5     |  10     | -
              |(гіпофосфіти) та    |      |         |         |
              |фосфонати (фосфіти) |      |         |         |
              |- фосфати:          |      |         |         |
2835 22 00 00 |- - моно- чи        |      |   5     |  10     | -
              |динатрію            |      |         |         |
2835 23 00 00 |- - тринатрію       |      |   0     |  10     | -
2835 24 00 00 |- - калію           |      |   0,1   |  10     | -
2835 25       |- - гідрофосфат     |      |         |         |
              |кальцію             |      |         |         |
              |(дикальційфосфат):  |      |         |         |
2835 25 10 00 |- - - з вмістом     |      |   5     |  10     | -
              |фтору менше         |      |         |         |
              |0,005 мас.% у       |      |         |         |
              |перерахунку на сухий|      |         |         |
              |безводний продукт   |      |         |         |
2835 25 90 00 |- - - з вмістом     |      |   5     |  10     | -
              |фтору 0,005 мас.%   |      |         |         |
              |або більше, але     |      |         |         |
              |менше 0,2 мас.% у   |      |         |         |
              |перерахунку на сухий|      |         |         |
              |безводний продукт   |      |         |         |
2835 26       |- - інші фосфати    |      |         |         |
              |кальцію:            |      |         |         |
2835 26 10 00 |- - - з вмістом     |      |   5     |  10     | -
              |фтору менше         |      |         |         |
              |0,005 мас.% у       |      |         |         |
              |перерахунку на сухий|      |         |         |
              |безводний продукт   |      |         |         |
2835 26 90 00 |- - - з вмістом     |      |   5     |  10     | -
              |фтору не менш як    |      |         |         |
              |0,005 мас.% у       |      |         |         |
              |перерахунку на сухий|      |         |         |
              |безводний продукт   |      |         |         |
2835 29       |- - інші:           |      |         |         |
2835 29 10 00 |- - - триамонію     |      |   5     |  10     | -
2835 29 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
              |- поліфосфати:      |      |         |         |
2835 31 00 00 |- - трифосфат натрію|      |   0,1   |  10     | -
              |(триполіфосфат      |      |         |         |
              |натрію)             |      |         |         |
2835 39       |- - інші:           |      |         |         |
2835 39 10 00 |- - - амонію        |      |   5     |  10     | -
2835 39 30 00 |- - - натрію        |      |   5     |  10     | -
2835 39 70 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
2836          |Карбонати;          |      |         |         |
              |пероксокарбонати    |      |         |         |
              |(перкарбонати);     |      |         |         |
              |карбонат амонію     |      |         |         |
              |технічний, що       |      |         |         |
              |містить карбонат    |      |         |         |
              |амонію:             |      |         |         |
2836 10 00 00 |- карбонат амонію   |      |   5     |  10     | -
              |технічний та інші   |      |         |         |
              |карбонати амонію    |      |         |         |
2836 20 00 00 |- карбонат натрію   |      |  25     |  30     | -
2836 30 00 00 |- гідрокарбонат     |      |  25     |  30     | -
              |(бікарбонат) натрію |      |         |         |
2836 40 00 00 |- карбонати калію   |      |   0     |  10     | -
2836 50 00 00 |- карбонат кальцію  |      |   5     |  10     | -
2836 60 00 00 |- карбонат барію    |      |   5     |  10     | -
2836 70 00 00 |- карбонат свинцю   |      |   5     |  10     | -
              |- інші:             |      |         |         |
2836 91 00 00 |- - карбонати літію |      |   5     |  10     | -
2836 92 00 00 |- - карбонат        |      |   2     |  10     | -
              |стронцію            |      |         |         |
2836 99       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - карбонати:    |      |         |         |
2836 99 11 00 |- - - - магнію; міді|      |   5     |  10     | -
2836 99 18 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
2836 99 90 00 |- - - пероксо-      |      |   5     |  10     | -
              |карбонати           |      |         |         |
              |(перкарбонати)      |      |         |         |
2837          |Ціаніди, оксиди     |      |         |         |
              |ціанідів та         |      |         |         |
              |комплексні ціаніди: |      |         |         |
              |- ціаніди та оксиди |      |         |         |
              |ціанідів:           |      |         |         |
2837 11 00 00 |- - натрію          |      |   5     |  10     | -
2837 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2837 20 00 00 |- комплексні ціаніди|      |   5     |  10     | -
2838 00 00 00 |Фульмінати, ціанати |      |   5     |  10     | -
              |та тіоціанати       |      |         |         |
2839          |Силікати; силікати  |      |         |         |
              |лужних металів      |      |         |         |
              |технічні:           |      |         |         |
              |- натрію:           |      |         |         |
2839 11 00 00 |- - метасилікати    |      |   5     |  10     | -
2839 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2839 20 00 00 |- калію             |      |   5     |  10     | -
2839 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
2840          |Борати;             |      |         |         |
              |пероксоборати       |      |         |         |
              |(перборати):        |      |         |         |
              |- тетраборат натрію |      |         |         |
              |(очищена бура):     |      |         |         |
2840 11 00 00 |- - безводний       |      |   0     |  10     | -
2840 19        - - інший:
2840 19 10 00 |- - - тетраборат    |      |   5     |  10     | -
              |натрію пентагідрат  |      |         |         |
2840 19 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
2840 20       |- борати інші:      |      |         |         |
2840 20 10 00 |- - борати натрію   |      |   5     |  10     | -
              |безводні            |      |         |         |
2840 20 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2840 30 00 00 |- пероксоборати     |      |   5     |  10     | -
              |(перборати)         |      |         |         |
2841          |Солі оксометалевих  |      |         |         |
              |або пероксометалевих|      |         |         |
              |кислот:             |      |         |         |
2841 10 00 00 |- алюмінати         |      |   5     |  10     | -
2841 20 00 00 |- хромати цинку або |      |   5     |  10     | -
              |свинцю              |      |         |         |
2841 30 00 00 |- дихромат натрію   |      |   5     |  10     | -
2841 40 00 00 |- дихромат калію    |      |   5     |  10     | -
2841 50 00 00 |- хромати та        |      |   5     |  10     | -
              |дихромати інші;     |      |         |         |
              |пероксохромати      |      |         |         |
              |- манганіти,        |      |         |         |
              |манганати та        |      |         |         |
              |перманганати:       |      |         |         |
2841 61 00 00 |- - перманганат     |      |   0     |  10     | -
              |калію               |      |         |         |
2841 69 00 00 |- - інші            |      |   0     |  10     | -
2841 70 00 00 |- молібдати         |      |   5     |  10     | -
2841 80 00 00 |- вольфрамати       |      |   5     |  10     | -
2841 90       |- інші:             |      |         |         |
2841 90 10 00 |- - антимонати      |      |   5     |  10     | -
2841 90 30 00 |- - цинкати і       |      |   5     |  10     | -
              |ванадати            |      |         |         |
2841 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2842          |Інші солі           |      |         |         |
              |неорганічних кислот |      |         |         |
              |або пероксокислот,  |      |         |         |
              |за винятком азидів: |      |         |         |
2842 10 00 00 |- силікати подвійні |      |   0     |  10     | -
              |або комплексні      |      |         |         |
2842 90       |- інші:             |      |         |         |
2842 90 10 00 |- - солі прості,    |      |   5     |  10     | -
              |подвійні або        |      |         |         |
              |комплексні селенової|      |         |         |
              |або телурової кислот|      |         |         |
2842 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
              |                    |      |         |         |
              |VI. ІНШІ ПРОДУКТИ   |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2843          |Метали дорогоцінні у|      |         |         |
              |колоїдному стані;   |      |         |         |
              |органічні або       |      |         |         |
              |неорганічні сполуки |      |         |         |
              |дорогоцінних        |      |         |         |
              |металів, з точно    |      |         |         |
              |визначеним чи       |      |         |         |
              |не визначеним       |      |         |         |
              |хімічним складом;   |      |         |         |
              |амальгами           |      |         |         |
              |дорогоцінних металів|      |         |         |
2843 10       |- дорогоцінні метали|      |         |         |
              |у колоїдному стані: |      |         |         |
2843 10 10 00 |- - срібло          |      |   0     |  10     | -
2843 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |  10     | -
              |- сполуки срібла:   |      |         |         |
2843 21 00 00 |- - нітрат срібла   |      |   0     |  10     | -
2843 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |  10     | -
2843 30 00 00 |- сполуки золота    |      |   0     |  10     | г
2843 90       |-  інші сполуки;    |      |         |         |
              |амальгами:          |      |         |         |
2843 90 10 00 |- - амальгами       |      |   0     |  10     | -
2843 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |  10     | г
2844          |Хімічні радіоактивні|      |         |         |
              |елементи та         |      |         |         |
              |радіоактивні ізотопи|      |         |         |
              |(включаючи ті, що   |      |         |         |
              |розщеплюються і     |      |         |         |
              |утворюють хімічні   |      |         |         |
              |елементи та ізотопи)|      |         |         |
              |та їх сполуки;      |      |         |         |
              |суміші та залишки,  |      |         |         |
              |що містять ці       |      |         |         |
              |продукти:           |      |         |         |
2844 10       |- уран природний та |      |         |         |
              |його сполуки;       |      |         |         |
              |сплави, дисперсії   |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |металокераміку),    |      |         |         |
              |керамічні продукти  |      |         |         |
              |та суміші, що       |      |         |         |
              |містять природний   |      |         |         |
              |уран або сполуки    |      |         |         |
              |природного урану:   |      |         |         |
              |- - природний уран: |      |         |         |
2844 10 10 00 |- - - необроблений; |      |   5     |  10     | кг U
              |відходи та брухт    |      |         |         |
              |- - - оброблений:   |      |         |         |
2844 10 31 00 |- - - - бруски      |      |   5     |  10     | кг U
              |(прути), профілі,   |      |         |         |
              |дріт, стрічки та    |      |         |         |
              |листи               |      |         |         |
2844 10 39 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | кг U
2844 10 50 00 |- - фероуран        |      |   5     |  10     | кг U
2844 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | кг U
2844 20       |- уран, збагачений  |      |         |         |
              |ураном-235, та його |      |         |         |
              |сполуки; плутоній   |      |         |         |
              |та його сполуки;    |      |         |         |
              |сплави, дисперсії   |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |металокераміку),    |      |         |         |
              |керамічні продукти  |      |         |         |
              |та суміші, що       |      |         |         |
              |містять уран,       |      |         |         |
              |збагачений          |      |         |         |
              |ураном-235, плутоній|      |         |         |
              |або сполуки цих     |      |         |         |
              |продуктів:          |      |         |         |
              |- - уран, збагачений|      |         |         |
              |ураном-235, та його |      |         |         |
              |сполуки; сплави,    |      |         |         |
              |дисперсії (включаючи|      |         |         |
              |металокераміку),    |      |         |         |
              |керамічні продукти  |      |         |         |
              |та керамічні суміші,|      |         |         |
              |що містять уран,    |      |         |         |
              |збагачений          |      |         |         |
              |ураном-235, або     |      |         |         |
              |сполуки цих         |      |         |         |
              |продуктів:          |      |         |         |
              |- - - менше         |      |         |         |
              |20 мас.%:           |      |         |         |
2844 20 21 00 |- - - - фероуран    |      |   5     |  10     | г
              |                    |      |         |         |поділ.
              |                    |      |         |         |ізотоп
2844 20 29 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | г
              |                    |      |         |         |поділ.
              |                    |      |         |         |ізотоп
              |- - - 20 мас.% або  |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
2844 20 31 00 |- - - - фероуран    |      |   5     |  10     | г
              |                    |      |         |         |поділ.
              |                    |      |         |         |ізотоп
2844 20 39 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | г
              |                    |      |         |         |поділ.
              |                    |      |         |         |ізотоп
              |- - плутоній та     |      |         |         |
              |його сполуки;       |      |         |         |
              |сплави, дисперсії   |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |металокераміку),    |      |         |         |
              |керамічні продукти  |      |         |         |
              |та суміші, що       |      |         |         |
              |містять плутоній або|      |         |         |
              |сполуки цих         |      |         |         |
              |продуктів:          |      |         |         |
              |- - - суміші урану  |      |         |         |
              |та плутонію:        |      |         |         |
2844 20 51 00 |- - - - фероуран    |      |   5     |  10     | г
              |                    |      |         |         |поділ.
              |                    |      |         |         |ізотоп
2844 20 59 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | г
              |                    |      |         |         |поділ.
              |                    |      |         |         |ізотоп
              |- - - інші:         |      |         |         |
2844 20 81 00 |- - - - фероуран    |      |   5     |  10     | г
              |                    |      |         |         |поділ.
              |                    |      |         |         |ізотоп
2844 20 89 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | г
              |                    |      |         |         |поділ.
              |                    |      |         |         |ізотоп
2844 30       |- уран, збіднений   |      |         |         |
              |ураном-235, та його |      |         |         |
              |сполуки; торій та   |      |         |         |
              |його сполуки;       |      |         |         |
              |сплави, дисперсії   |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |металокераміку),    |      |         |         |
              |керамічні продукти  |      |         |         |
              |та суміші, що       |      |         |         |
              |містять уран,       |      |         |         |
              |збіднений           |      |         |         |
              |ураном-235, торій   |      |         |         |
              |або сполуки цих     |      |         |         |
              |продуктів:          |      |         |         |
              |- - уран, збіднений |      |         |         |
              |ураном-235; сплави, |      |         |         |
              |дисперсії           |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |металокераміку),    |      |         |         |
              |керамічні продукти  |      |         |         |
              |та суміші, що       |      |         |         |
              |містять уран,       |      |         |         |
              |збіднений           |      |         |         |
              |ураном-235, або     |      |         |         |
              |сполуки цього       |      |         |         |
              |продукту:           |      |         |         |
2844 30 11 00 |- - - металокераміка|      |   5     |  10     | -
2844 30 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
              |- - торій; сплави,  |      |         |         |
              |дисперсії (включаючи|      |         |         |
              |металокераміку),    |      |         |         |
              |керамічні продукти  |      |         |         |
              |та суміші, що       |      |         |         |
              |містять торій, або  |      |         |         |
              |сполуки цього       |      |         |         |
              |продукту:           |      |         |         |
2844 30 51 00 |- - - металокераміка|      |   5     |  10     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
2844 30 55 00 |- - - - необробле-  |      |   5     |  10     | -
              |ний; відходи та     |      |         |         |
              |брухт               |      |         |         |
              |- - - - оброблений: |      |         |         |
2844 30 61 00 |- - - - - бруски    |      |   5     |  10     | -
              |(прути), профілі,   |      |         |         |
              |дріт, листове       |      |         |         |
              |залізо, стрічки та  |      |         |         |
              |листи               |      |         |         |
2844 30 69 00 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | -
              |- - сполуки урану,  |      |         |         |
              |збідненого          |      |         |         |
              |ураном-235, або     |      |         |         |
              |торію, змішані      |      |         |         |
              |або не змішані      |      |         |         |
              |разом:              |      |         |         |
2844 30 91 00 |- - - сполуки торію |      |   5     |  10     | -
              |або урану,          |      |         |         |
              |збідненого          |      |         |         |
              |ураном-235, змішані |      |         |         |
              |або не змішані      |      |         |         |
              |разом, крім солей   |      |         |         |
              |торію               |      |         |         |
2844 30 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
2844 40       |- радіоактивні      |      |         |         |
              |елементи та ізотопи |      |         |         |
              |і сполуки, крім тих,|      |         |         |
              |що входять до       |      |         |         |
              |підпозицій          |      |         |         |
              |2844 10, 2844 20 або|      |         |         |
              |2844 30; сплави,    |      |         |         |
              |дисперсії (включаючи|      |         |         |
              |металокераміку),    |      |         |         |
              |керамічні продукти  |      |         |         |
              |та суміші, що       |      |         |         |
              |містять ці елементи,|      |         |         |
              |ізотопи або сполуки;|      |         |         |
              |радіоактивні        |      |         |         |
              |залишки:            |      |         |         |
              |- - уран одержаний  |      |         |         |
              |з урану-233 та його |      |         |         |
              |сполук; сплави,     |      |         |         |
              |дисперсії (включаючи|      |         |         |
              |металокераміку),    |      |         |         |
              |керамічні продукти  |      |         |         |
              |та суміші або       |      |         |         |
              |сполуки, одержані з |      |         |         |
              |урану-233, або      |      |         |         |
              |сполуки цього       |      |         |         |
              |продукту:           |      |         |         |
2844 40 11 00 |- - - фероуран      |      |   5     |  10     | Кі
2844 40 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | Кі
              |- - інші:           |      |         |         |
2844 40 20 00 |- - - штучні        |      |   5     |  10     | Кі
              |радіоактивні ізотопи|      |         |         |
2844 40 30 00 |- - - сполуки       |      |   5     |  10     | Кі
              |штучних             |      |         |         |
              |радіоактивних       |      |         |         |
              |ізотопів            |      |         |         |
2844 40 40 00 |- - - неорганічні   |      |   5     |  10     | Кі
              |продукти,           |      |         |         |
              |використовувані як  |      |         |         |
              |люмінофори, що      |      |         |         |
              |активуються         |      |         |         |
              |радіоактивними      |      |         |         |
              |сполуками           |      |         |         |
2844 40 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | Кі
2844 50 00 00 |- відпрацьовані     |      |   5     |  10     | г
              |(опромінені) паливні|      |         |         |поділ.
              |елементи (твели)    |      |         |         |ізотоп
              |ядерних реакторів   |      |         |         |
2845          |Ізотопи, крім       |      |         |         |
              |включених до        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |2844; їх органічні  |      |         |         |
              |або неорганічні     |      |         |         |
              |сполуки, з точно    |      |         |         |
              |визначеним чи не    |      |         |         |
              |визначеним хімічним |      |         |         |
              |складом:            |      |         |         |
2845 10 00 00 |- важка вода (оксид |      |   5     |  10     | -
              |дейтерію)           |      |         |         |
2845 90       |- інші:             |      |         |         |
2845 90 10 00 |- - дейтерій та його|      |   5     |  10     | -
              |сполуки; водень та  |      |         |         |
              |його сполуки,       |      |         |         |
              |збагачені дейтерієм;|      |         |         |
              |суміші та розчини,  |      |         |         |
              |що містять ці       |      |         |         |
              |продукти            |      |         |         |
2845 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2846          |Сполуки, органічні  |      |         |         |
              |або неорганічні,    |      |         |         |
              |рідкоземельних      |      |         |         |
              |металів, ітрію чи   |      |         |         |
              |скандію або         |      |         |         |
              |сумішей цих металів:|      |         |         |
2846 10 00 00 |- сполуки церію     |      |   5     |  10     | -
2846 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
2847 00 00 00 |Пероксид водню,     |      |   5     |  10     | кг
              |ствердлий або не    |      |         |         |H(2)O(2)
              |ствердлий сечовиною |      |         |         |
2848 00 00 00 |Фосфіди з точно     |      |   5     |  10     | -
              |визначеним чи не    |      |         |         |
              |визначеним хімічним |      |         |         |
              |складом, за винятком|      |         |         |
              |ферофосфорних сполук|      |         |         |
2849          |Карбіди з точно     |      |         |         |
              |визначеним чи не    |      |         |         |
              |визначеним хімічним |      |         |         |
              |складом:            |      |         |         |
2849 10 00 00 |- кальцію           |      |  10     |  10     | -
2849 20 00    |- кремнію:          |      |         |         |
2849 20 00 10 |- - зелений         |      |   1     |   5     | -
2849 20 00 90 |- - інший           |      |   5     |  10     | -
2849 90       |- інші:             |      |         |         |
2849 90 10 00 |- - бору            |      |   5     |  10     | -
2849 90 30 00 |- - вольфраму       |      |   5     |  10     | -
2849 90 50 00 |- - алюмінію; хрому;|      |   5     |  10     | -
              |молібдену; ванадію; |      |         |         |
              |танталу; титану     |      |         |         |
2849 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
2850 00       |Гідриди, нітриди,   |      |         |         |
              |азиди, силіциди та  |      |         |         |
              |бориди з точно      |      |         |         |
              |визначеним чи не    |      |         |         |
              |визначеним          |      |         |         |
              |хімічним складом,   |      |         |         |
              |крім сполук, що є   |      |         |         |
              |карбідами товарної  |      |         |         |
              |позиції 2849:       |      |         |         |
2850 00 10 00 |- гідриди; нітриди  |      |   5     |  10     | -
2850 00 50 00 |- азиди             |      |   5     |  10     | -
2850 00 70 00 |- силіциди          |      |   5     |  10     | -
2850 00 90 00 |- бориди            |      |   5     |  10     | -
2851 00       |Інші неорганічні    |      |         |         |
              |сполуки (включаючи  |      |         |         |
              |дистильовану або    |      |         |         |
              |кондуктометричну    |      |         |         |
              |воду та воду        |      |         |         |
              |аналогічної         |      |         |         |
              |чистоти); зріджене  |      |         |         |
              |повітря (з          |      |         |         |
              |вилученням або без  |      |         |         |
              |вилучення інертних  |      |         |         |
              |газів); стиснене    |      |         |         |
              |повітря; амальгами, |      |         |         |
              |крім амальгам       |      |         |         |
              |дорогоцінних        |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
2851 00 10 00 |- дистильована і    |      |   5     |  10     | -
              |кондуктометрична    |      |         |         |
              |вода та вода        |      |         |         |
              |аналогічної чистоти |      |         |         |
2851 00 30 00 |- зріджене повітря  |      |   5     |  10     | -
              |(з вилученням або   |      |         |         |
              |без вилучення       |      |         |         |
              |інертних газів);    |      |         |         |
              |стиснене повітря    |      |         |         |
2851 00 50 00 |- хлорціан          |      |   5     |  10     | -
2851 00 80 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -