Група 27


      Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки;
              бітумінозні речовини; воски мінеральні

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) органічні  сполуки  певного  хімічного  складу,   наведені
окремо, крім чистого метану і пропану товарної позиції 2711;

     б) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004;

     в) змішані ненасичені вуглеводні товарних позицій 3301,  3302
або 3805.

     2.   У   товарній   підпозиції  2710  00  термін  "нафта  або
нафтопродукти,  одержані  з  бітумінозних  мінералів"  включає  не
тільки  нафту    та  нафтопродукти з бітумінозних мінералів, але й
аналогічні   продукти,      які  містять  головним  чином  змішані
ненасичені  вуглеводні,  одержані будь-яким способом, за умови, що
маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

     Однак до   цього  поняття  не  включаються  рідкі  синтетичні
поліолефіни, менше 60  об.%  яких  переганяється  при  температурі
300 град.C і  тиску 1013  мбар,  методом  дистиляції  при низькому
тиску ( група 39).

     Примітки до підпозицій:

     1. У підпозиції 2701 11 термін "антрацит" означає  вугілля  з
граничним   виходом   летких   речовин   (у  перерахунку  на  суху
безмінеральну основу) не більш як 14 %.

     2. У підпозиції 2701 12 термін "бітумінозне вугілля"  означає
вугілля  з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху
безмінеральну основу) понад 14 %  та з граничною теплотою згоряння
(у перерахунку   на   вологу  безмінеральну  основу)  не  менш  як
5,833 ккал/кг.

     3. У підпозиціях та категоріях 2707 10,  2707  20,  2707  30,
2707  40  00,  2707 60 00 терміни "бензол",  "толуол",   "ксилол",
"нафталін"  та  "феноли"  означають  продукти,  що  містять  понад
50 мас.% відповідно  бензолу,    толуолу,  ксилолу,  нафталіну  та
фенолу.

     Додаткові примітки:

     1. У товарній підпозиції 2710 00 термін:

     а) "легкі     дистиляти"        (підкатегорії 2710 00 11 00 -
2710 00 39 00) означає нафтопродукти та препарати,  90  об.%  яких
або більше   (включаючи   втрати)  переганяється  при  температурі
210 град.C за методом ASTM D 86;

     б) "бензини  спеціальні"  (підкатегорії  2710  00  21  00   і
2710 00 25 00) означає   легкі дистиляти,  визначені  у пункті а),
які не містять ніяких антидетонаційних присадок  і в яких  різниця
між  температурами,    при  яких  переганяється  5 об.%  і 90 об.%
(включаючи втрати), не перевищує 60 град.C;

     в) "уайт-спірит"  (підкатегорія  2710  00  21   00)   означає
спеціальні  бензини,  визначені у пункті б) з температурою спалаху
більш як 21 град.C за методом Абеля-Пенські;

     г) "середні   дистиляти"     (підкатегорії   2710  00 41 00 -
2710 00 59 00)  означає  нафтові  фракції  та нафтопродукти  інші,
менше 90  об.%  яких   (включаючи   втрати)   переганяється    при
температурі 210  град.C  та 65 об.%  або більше (включаючи втрати)
переганяється при температурі 250 град.C за методом ASTM D 86;

     ґ) "важкі        дистиляти"    (підкатегорії  2710 00 61 00 -
2710 00   98   00)   означає   важкі   нафтові   фракції  та  інші
нафтопродукти, менше 65 об.% яких (включаючи втрати) переганяється
при температурі  250 град.C  за  методом  ASTM D 86,  або фракції,
відсоток перегонки яких при температурі 250 град.C  не  може  бути
визначений за цим методом;

     д) "газойлі"  (підкатегорії 2710  00  61 00 - 2710  00 69 00)
означає важкі нафтові фракції,  визначені у  пункті  ґ),  85  об.%
(включаючи втрати)  або  більше  переганяється   при   температурі
350 град.C за методом ASTM D 86;

     е) "рідкі    палива"  (мазут)   (підкатегорії 2710 00 71 00 -
2710 00 78 00) означає важкі нафтові фракції,  визначені у  пункті
ґ),   крім   газойлів,  визначених  у  пункті  д),  які  мають  за
відповідними  колориметричними  характеристиками  у  розчині   (К)
в'язкість (В):

     не більше   ніж показано у рядку І наведеної нижче таблиці, у
разі  вмісту  сульфатної  золи  менше 1%  за методом ASTM D 874 та
індексу омилення менше 4 за методом ASTM D 939-54;

     більше, ніж показано у рядку II, при температурі текучості не
менш як 10 град.C за методом ASTM D 97;

     більше, ніж показано у рядку I, але не більше, ніж показано у
рядку II,  якщо 25 об.%  або більше переганяється при  температурі
300 град.C   за   методом  ASTM  D  86  або  якщо  менше  25  об.%
переганяється при температурі 300 град.C  і температура  текучості
перевищує мінус  10  град.C  за методом ASTM D 97.  Дані параметри
поширюються на фракції з колориметричною характеристикою у розчині
(К) менш як 2.

       Таблиця відповідності колориметричних характеристик
                  у розчині (К) та в'язкості (В)
-----------------------------------------------------------------------------
Колориме-   |0|0,5|1|1,5|2|2,5 | 3  |3,5 | 4  |4,5| 5 |5,5| 6 |6,5|  7 | 7,5
трична      | |   | |   | |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    | і
характе-    | |   | |   | |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |біль-
ристика     | |   | |   | |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |ше
(К)         | |   | |   | |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |
            | |   | |   | |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |
            | |   | |   | |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |
------------+-+---+-+---+-+----+----+----+----+---+---+---+---+---+----+-----
         |  | |   | |   | |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |
В'язкість|I |4| 4 |4|5,4|9|15,1|25,3|42,4|71,1|119|200|335|562|943|1580|2650
(В)      |--+-+---+-+---+-+----+----+----+----+---+---+---+---+---+----+-----
         |II|7| 7 |7| 7 |9|15,1|25,3|42,4|71,1|119|200|335|562|943|1580|2650
-----------------------------------------------------------------------------

     Термін "в'язкість  (В)"  означає  кінематичну  в'язкість  при
температурі 50 град.C,   що виражається у  10(-6)  кв.м  с(-1)  за
методом ASTM D 445.

     Термін "колориметрична характеристика у розчині (К)"  означає
колір продукту,  визначений за методом ASTM D 1 500, після того як
одну частину (та об'ємом) продукту змішують  з  99  частинами  (за
об'ємом)  чотирихлористого  вуглецю.  Колір слід визначати негайно
після утворення розчину.

     Підкатегорії 2710  00  71  00  - 2710 00 78 00 включають лише
види  рідкого  палива  природного  забарвлення.  Ці  категорії  не
включають  важкі  дистиляти,  визначені  у  пункті  ґ),  для  яких
неможливо встановити:

     відсоток (включаючи  нульовий)  дистиляції  при   температурі
250 град.C за методом ASTM D 86;

     кінематичну в'язкість при температурі 50  град.C  за  методом
ASTM D 445;

     колориметричну характеристику   у   розчині  (К)  за  методом
ASTM D 1 500.

     Ці продукти  включаються  до  підкатегорій 2710  00  81  00 -
2710 00 98 00.

     2. У  товарній  позиції  2712  термін "сирий нафтовий вазелін
[петролатум]" (підкатегорія  2712  10  10  00)  означає  вазелін з
колориметричними  характеристиками  для   природного   забарвлення
більше 4,5 за методом ASTM D 1 500.

     3. У  підкатегоріях  2712  90  31  00  - 2712 90 39 00 термін
"сирий" означає продукти:

     а) з  вмістом  нафтових  фракцій  не  менше  3,5  за  методом
ASTM D 721, якщо      їх    в'язкість при температурі   100 град.C
менше 9 х 10(-6) кв. м с(- 1) за методом ASTM D 445;

     б) з   колориметричними   характеристиками  для  натурального
забарвлення більше 3 за методом ASTM D 1 500,  якщо  їх  в'язкість
при температурі 100 град.C не менше  9  х  10(-6)  кв.м  с(-1)  за
методом ASTM D 445.

     4. Під "специфічним процесом переробки" у  товарних  позиціях
2710-2712 маються на увазі такі процеси:

     а) вакуумна дистиляція;

     б) процес вторинної перегонки з ретельним фракціонуванням;

     в) крекінг;

     г) реформінг;

     ґ) екстракція селективними розчинниками;

     д) процес,   що   включає   всі  наступні  операції:  обробку
концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом,
нейтралізацію  лужними  агентами,  знебарвлення  (вибілювання)  та
очищення природними активними землями,  активованим  вугіллям  або
бокситом;

     е) полімеризація;

     є) алкілування;

     ж) ізомерізація;

     з) знесірчення  із  застосуванням  водню,  що  призводить  до
відновлення принаймні 85 %  сірки,  яка міститься у продуктах,  що
обробляються  (метод ASTM D 1 266-59T),  тільки стосовно продуктів
підкатегорій 2710 00 61 00 - 2710 00 98 00;

     и)  депарафінування  будь-яким процесом, що відрізняється від
процесу  фільтрації,  тільки  стосовно  продуктів товарної позиції
2710;

     і) обробка воднем,  якщо він бере активну участь  у  хімічних
реакціях під  тиском  понад  20  бар  і  при  температурі   більше
250 град.C   за    допомогою   каталізатора,   крім   використання
каталізаторів знесірчення тільки стосовно  продуктів  підкатегорій
2710 00  61  00  -  2710 00 98 00.  Подальша обробка воднем мастил
підкатегорій 2710 00 81 00 - 2710 00 98 00, зокрема для поліпшення
кольору    або    стабільності    (наприклад   гідроочищення   або
знебарвлення), не належить до специфічних процесів;

     ї) перегонка  при  атмосферному  тиску  за  умови,  що  менше
30 об.%  цих  продуктів  (включаючи  втрати)   переганяється   при
температурі 300  град.C  (за  методом ASTM D 86),  тільки стосовно
продуктів підкатегорій 2710 00 71 00 - 2710 00 78 00. Якщо 30 об.%
або більше  (включаю  чи  втрати)  переганяється  при  температурі
300 град.C за  методом  ASTM  D 86,  то продукти,  які отримуються
перегонкою при атмосферному  тиску  та  належать  до  підкатегорій
2710 00  11  00 - 2710 00 39 00 або 2710 00 41 00 - 2710 00 59 00,
підлягають обкладенню   митом,   передбаченим   для   підкатегорій
2710 00  74  00 - 2710 00 78 00,  виходячи з характеру та вартості
продуктів,  що обробляються,  і на підставі маси  нетто  одержаних
продуктів.  Це положення не застосовується до одержаних продуктів,
призначених  для  подальшого  специфічного  процесу  обробки   або
хімічної  трансформації  за  допомогою  будь -якого іншого процесу
щонайбільше через 6 місяців  і  за  інших  умов,  що  визначаються
компетентними інстанціями;

     й) обробка  високочастотним   електричним   розрядом   тільки
стосовно продуктів підкатегорій 2710 00 81 00 - 2710 00 98 00.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2701          |Вугілля кам'яне;    |      |         |         |
              |брикети, котуни та  |      |         |         |
              |аналогічні види     |      |         |         |
              |твердого палива,    |      |         |         |
              |виготовлені з       |      |         |         |
              |кам'яного вугілля:  |      |         |         |
              |- вугілля кам'яне,  |      |         |         |
              |пиловидне або       |      |         |         |
              |непиловидне, але    |      |         |         |
              |неагломероване:     |      |         |         |
2701 11       |- - антрацит:       |      |         |         |
2701 11 10 00 |- - - з граничним   |      |   0     |  10     | -
              |виходом летких      |      |         |         |
              |речовин (у          |      |         |         |
              |перерахунку на суху |      |         |         |
              |безмінеральну       |      |         |         |
              |основу) не більш    |      |         |         |
              |як 10 мас.%         |      |         |         |
2701 11 90 00 |- - - інше          |      |   0     |  10     | -
2701 12       |- - бітумінозне     |      |         |         |
              |вугілля:            |      |         |         |
2701 12 10 00 |- - - вугілля для   |      |   0     |  10     | -
              |коксування          |      |         |         |
2701 12 90 00 |- - - інше          |      |   0     |  10     | -
2701 19 00 00 |- - вугілля кам'яне |      |   0     |  10     | -
              |інше                |      |         |         |
2701 20 00 00 |- брикети, котуни   |      |   0     |  10     | -
              |та аналогічні  види |      |         |         |
              |твердого палива,    |      |         |         |
              |одержані з кам'яного|      |         |         |
              |вугілля             |      |         |         |
2702          |Лігніт (буре        |      |         |         |
              |вугілля)            |      |         |         |
              |агломерований або   |      |         |         |
              |неагломерований,    |      |         |         |
              |крім гагату:        |      |         |         |
2702 10 00 00 |- лігніт (буре      |      |   0     |   5     | -
              |вугілля) пиловидний |      |         |         |
              |або непиловидний,   |      |         |         |
              |неагломерований     |      |         |         |
2702 20 00 00 |- лігніт (буре      |      |   0     |   5     | -
              |вугілля)            |      |         |         |
              |агломерований       |      |         |         |
2703 00 00 00 |Торф (включаючи     |      |   0     |   5     | -
              |торф'яний дрібняк)  |      |         |         |
              |агломерований або   |      |         |         |
              |неагломерований     |      |         |         |
2704 00       |Кокс та напівкокс з |      |         |         |
              |кам'яного вугілля,  |      |         |         |
              |лігніту (бурого     |      |         |         |
              |вугілля) або з      |      |         |         |
              |торфу, агломеровані |      |         |         |
              |або неагломеровані; |      |         |         |
              |вугілля ретортне:   |      |         |         |
              |- кокс та напівкокс |      |         |         |
              |з кам'яного вугілля:|      |         |         |
2704 00 11 00 |- - для             |      |   0     |   5     | -
              |виготовлення        |      |         |         |
              |електродів          |      |         |         |
2704 00 19 00 |- - інший           |      |   0     |   5     | -
2704 00 30 00 |- кокс та напівкокс |      |   0     |   5     | -
              |з лігніту (бурого   |      |         |         |
              |вугілля)            |      |         |         |
2704 00 90 00 |- інші              |      |   0     |   5     | -
2705 00 00 00 |Газ кам'яно-        |      |   2     |   5     | тис.
              |вугільний, водяний, |      |         |         | м.куб.
              |генераторний та     |      |         |         |
              |подібні види        |      |         |         |
              |газів, крім нафтових|      |         |         |
              |газів та інших      |      |         |         |
              |газоподібних        |      |         |         |
              |вуглеводнів         |      |         |         |
2706 00 00 00 |Смоли               |      |   2     |   5     | -
              |кам'яновугільні та  |      |         |         |
              |буровугільні або    |      |         |         |
              |торф'яні та інші    |      |         |         |
              |мінеральні смоли,   |      |         |         |
              |зневоднені або      |      |         |         |
              |незневоднені і      |      |         |         |
              |продукти часткової  |      |         |         |
              |дистиляції,         |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |"відновлені" смоли  |      |         |         |
2707          |Мастила та інші     |      |         |         |
              |продукти            |      |         |         |
              |високотемпературної |      |         |         |
              |перегонки           |      |         |         |
              |кам'яновугільних    |      |         |         |
              |смол; аналогічні    |      |         |         |
              |продукти, в яких    |      |         |         |
              |ароматичні складові |      |         |         |
              |переважають за масою|      |         |         |
              |неароматичні:       |      |         |         |
2707 10       |- бензол:           |      |         |         |
2707 10 10 00 |- - для використання|      |   0     |   5     | -
              |як паливо           |      |         |         |
2707 10 90 00 |- - для інших цілей |      |   0     |   5     | -
2707 20       |- толуол:           |      |         |         |
2707 20 10 00 |- - для використання|      |   0     |   5     | -
              |як паливо           |      |         |         |
2707 20 90 00 |- - для інших цілей |      |   0     |   5     | -
2707 30       |- ксилол:           |      |         |         |
2707 30 10 00 |- - для використання|      |   0     |   5     | -
              |як паливо           |      |         |         |
2707 30 90 00 |- - для інших цілей |      |   0     |   5     | -
2707 40 00 00 |- нафталін          |      |   0     |   5     | -
2707 50       |- інші суміші       |      |         |         |
              |ароматичних         |      |         |         |
              |вуглеводнів, з яких |      |         |         |
              |65 об.% або більше  |      |         |         |
              |(включаючи втрати)  |      |         |         |
              |переганяється при   |      |         |         |
              |температурі до      |      |         |         |
              |250 град.C за       |      |         |         |
              |методом ASTM D 86:  |      |         |         |
2707 50 10 00 |- - для використання|      |   0     |   5     | -
              |як паливо           |      |         |         |
2707 50 90 00 |- - для інших цілей |      |   0     |   5     | -
2707 60 00 00 |- феноли            |      |   0     |   5     | -
              |- інші:             |      |         |         |
2707 91 00 00 |- - мастила         |      |   0     |   5     | -
              |креозотові          |      |         |         |
2707 99       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - мастила       |      |         |         |
              |неочищені:          |      |         |         |
2707 99 11 00 |- - - - неочищені   |      |   0     |   5     | -
              |легкі мастила,      |      |         |         |
              |90 об.% або більше  |      |         |         |
              |яких переганяється  |      |         |         |
              |при температурі     |      |         |         |
              |до 200 град.C       |      |         |         |
2707 99 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | -
2707 99 30 00 |- - - сульфури-     |      |   0     |   5     | -
              |зовані (осірчені)   |      |         |         |
              |легкі мастила       |      |         |         |
2707 99 50 00 |- - - основні       |      |   0     |   5     | -
              |продукти            |      |         |         |
2707 99 70 00 |- - - антрацен      |      |   0     |   5     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
2707 99 91 00 |- - - - для         |      |   0     |   5     | -
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів товарної  |      |         |         |
              |позиції 2803        |      |         |         |
2707 99 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | -
2708          |Дьоготь (пек) або   |      |         |         |
              |кокс з дьогтю       |      |         |         |
              |(пековий), з        |      |         |         |
              |кам'яновугільної    |      |         |         |
              |смоли або з інших   |      |         |         |
              |мінеральних смол:   |      |         |         |
2708 10 00 00 |- дьоготь (пек)     |      |   2     |   5     | -
2708 20 00 00 |- кокс з дьогтю     |      |   2     |   5     | -
              |(пековий)           |      |         |         |
2709 00       |Нафта або           |      |         |         |
              |нафтопродукти сирі з|      |         |         |
              |бітумінозних        |      |         |         |
              |мінералів:          |      |         |         |
2709 00 10 00 |- газовий конденсат |      |   0     |   0     | -
              |природний           |      |         |         |
2709 00 90 00 |- інші              |      |   0     |   0     | -

2710 00       |Нафта або           |      |         |         |
              |нафтопродукти,      |      |         |         |
              |одержані з          |      |         |         |
              |бітумінозних        |      |         |         |
              |мінералів, крім     |      |         |         |
              |сирих; продукти, не |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |угруповань,         |      |         |         |
              |з вмістом 70 мас.%  |      |         |         |
              |або більше мастил з |      |         |         |
              |нафти або           |      |         |         |
              |нафтопродуктів,     |      |         |         |
              |вироблених з        |      |         |         |
              |бітумінозних        |      |         |         |
              |мінералів, причому  |      |         |         |
              |ці продукти є       |      |         |         |
              |основними складовими|      |         |         |
              |частинами:          |      |         |         |
              |- легкі дистиляти:  |      |         |         |
2710 00 11 00 |- - для специфічних |      |15 євро  |15 євро  | -
              |процесів переробки  |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
2710 00 15 00 |- - для хімічних    |      |15 євро  |15 євро  | -
              |перетворень у       |      |за       |за       |
              |процесах, крім      |      |1000 кг  |1000 кг  |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |2710 00 11 00       |      |         |         |
              |- - для інших цілей:|      |         |         |
              |- - - бензини       |      |         |         |
              |спеціальні:         |      |         |         |
2710 00 21 00 |- - - - уайт-спірит |      |15 євро  |15 євро  | -
              |                    |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
2710 00 25 00 |- - - - інші        |      |15 євро  |15 євро  | -
              |                    |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - бензини     |      |         |         |
              |моторні:            |      |         |         |
2710 00 26 00 |- - - - - бензини   |      |15 євро  |15 євро  | -
              |авіаційні           |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
              |- - - - - інші,     |      |         |         |
              |з вмістом свинцю:   |      |         |         |
              |- - - - - - не      |      |         |         |
              |більш як 0,013 г/л: |      |         |         |
2710 00 27    | - - - - - - - з    |      |         |         |
              |октановим числом    |      |         |         |
              |менш як 95:         |      |         |         |
2710 00 27 1  |- - - - - - - - з   |      |         |         |
              |октановим числом до |      |         |         |
              |80 включно:         |      |         |         |
2710 00 27 11 |- - - - - - - - - з |      |40 євро  |40 євро  | тис.л
              |вмістом не менше 5% |      |за       |за       |
              |високооктанових     |      |1000 кг  |1000 кг  |
              |кисневмісних добавок|      |         |         |
2710 00 27 19 |- - - - - - - - -   |      |15 євро  |15 євро  | тис.л
              |інші                |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
2710 00 27 3  |- - - - - - - - з   |      |         |         |
              |октановим числом до |      |         |         |
              |93 включно:         |      |         |         |
2710 00 27 31 |- - - - - - - - - з |      |    0    |    0    | тис.л
              |вмістом не менше 5% |      |         |         |
              |високооктанових     |      |         |         |
              |кисневмісних добавок|      |         |         |
2710 00 27 39 |- - - - - - - - -   |      |    0    |    0    | тис.л
              |інші                |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2710 00 27 90 |- - - - - - - - інші|      |    0    |    0    | тис.л
              |                    |      |         |         |
2710 00 29 0  |- - - - - - - з     |      |         |         |
              |октановим числом 95 |      |         |         |
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 98:        |      |         |         |
2710 00 29 01 |- - - - - - - -  з  |      |    0    |    0    | тис.л
              |вмістом не менше 5% |      |         |         |
              |високооктанових     |      |         |         |
              |кисневмісних добавок|      |         |         |
2710 00 29 09 |- - - - - - - - -   |      |    0    |    0    | тис.л
              |інші                |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2710 00 32 0  |- - - - - - - з     |      |         |         |
              |октановим числом    |      |         |         |
              |98 або більше:      |      |         |         |
2710 00 32 01 |- - - - - - - -  з  |      |40 євро  |40 євро  | тис.л
              |вмістом не менше 5% |      |за       |за       |
              |високооктанових     |      |1000 кг  |1000 кг  |
              |кисневмісних добавок|      |         |         |
2710 00 32 09 |- - - - - - - - інші|      |15 євро  |15 євро  | тис.л
              |                    |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
              |- - - - - - понад   |      |         |         |
              |0,013 г/л:          |      |         |         |
2710 00 34    |- - - - - - - з     |      |         |         |
              |октановим числом    |      |         |         |
              |менш як 98:         |      |         |         |
2710 00 34 1  |- - - - - - - - з   |      |         |         |
              |октановим числом до |      |         |         |
              |80 включно:         |      |         |         |
2710 00 34 11 |- - - - - - - - - з |      |40 євро  |40 євро  | тис.л
              |вмістом не менше 5% |      |за       |за       |
              |високооктанових     |      |1000 кг  |1000 кг  |
              |кисневмісних добавок|      |         |         |
2710 00 34 19 |- - - - - - - - інші|      |15  євро |15 євро  | тис.л
              |                    |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
2710 00 34 3  |- - - - - - - - з   |      |         |         |
              |октановим числом до |      |         |         |
              |93 включно:         |      |         |         |
2710 00 34 31 |- - - - - - - - - з |      |    0    |    0    | тис.л
              |вмістом не менше 5% |      |         |         |
              |високооктанових     |      |         |         |
              |кисневмісних добавок|      |         |         |
2710 00 34 39 |- - - - - - - - інші|      |    0    |    0    | тис.л
              |                    |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2710 00 34 90 |- - - - - - - - інші|      |    0    |    0    | тис.л
              |                    |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2710 00 36 0  |- - - - - - - з     |      |         |         |
              |октановим числом    |      |         |         |
              |98 або більше:      |      |         |         |
2710 00 36 01 |- - - - - - - - - з |      |40 євро  |40 євро  | тис.л
              |вмістом не менше    |      |за       |за       |
              |5% високооктанових  |      |1000 кг  |1000 кг  |
              |кисневмісних        |      |         |         |
              |добавок             |      |         |         |
2710 00 36 09 |- - - - - - - - інші|      |15 євро  |15 євро  | тис.л
              |                    |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
2710 00 37 00 |- - - - паливо      |      |15 євро  |15 євро  | -
              |бензинове реактивне |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
2710 00 39 00 |- - - - легкі       |      |15 євро  |15 євро  | -
              |фракції інші        |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
              |- середні дистиляти:|      |         |         |
2710 00 41 00 |- - для специфічних |      |15 євро  |15 євро  | -
              |процесів переробки  |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
2710 00 45 00 |- - для хімічних    |      |15 євро  |15 євро  | -
              |перетворень у       |      |за       |за       |
              |процесах, крім      |      |1000 кг  |1000 кг  |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |2710 00 41 00       |      |         |         |
              |- - для інших цілей:|      |         |         |
              |- - - гас:          |      |         |         |
2710 00 51 00 |- - - - паливо      |      |15 євро  |15 євро  | -
              |реактивне           |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
2710 00 55 00 |- - - - інший       |      |15 євро  |15 євро  | -
              |                    |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
2710 00 59 00 |- - - інші          |      |15 євро  |15 євро  | -
              |                    |      |за       |за       |
              |                    |      |1000 кг  |1000 кг  |
              |- важкі дистиляти:  |      |         |         |
              |- - газойлі:        |      |         |         |
2710 00 61 00 |- - - для           |      |    0    |    0    | -
              |специфічних процесів|      |         |         |
              |переробки           |      |         |         |
2710 00 65 00 |- - - для хімічних  |      |    0    |    0    | -
              |перетворень у       |      |         |         |
              |процесах, крім      |      |         |         |
              |зазначенихих у      |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |2710 00 61 00       |      |         |         |
2710 00 69 00 |- - - для інших     |      |    0    |    0    | -
              |цілей               |      |         |         |
              |- - паливо рідке    |      |         |         |
              |(мазут):            |      |         |         |
2710 00 71 00 |- - - для           |      |   0     |   0     | -
              |специфічних процесів|      |         |         |
              |переробки           |      |         |         |
2710 00 72 00 |- - - для хімічних  |      |   0     |   0     | -
              |перетворень у       |      |         |         |
              |процесах, крім      |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |2710 00 71 00       |      |         |         |
              |- - - для інших     |      |         |         |
              |цілей:              |      |         |         |
2710 00 74 00 |- - - - з вмістом   |      |   0     |   0     | -
              |сірки не більш як   |      |         |         |
              |1 мас. %            |      |         |         |
2710 00 76 00 |- - - - з вмістом   |      |   0     |   0     | -
              |сірки понад         |      |         |         |
              |1 мас. %, але не    |      |         |         |
              |більш як 2 мас. %   |      |         |         |
2710 00 77 00 |- - - - з вмістом   |      |   0     |   0     | -
              |сірки понад         |      |         |         |
              |2 мас. %, але не    |      |         |         |
              |більш як 2,8 мас. % |      |         |         |
2710 00 78 00 |- - - - з вмістом   |      |   0     |   0     | -
              |сірки понад         |      |         |         |
              |2,8 мас.%           |      |         |         |
              |- - мастила та інші |      |         |         |
              |масла:              |      |         |         |
2710 00 81 00 |- - - для           |      |   0     |   0     | -
              |специфічних         |      |         |         |
              |процесів переробки  |      |         |         |
2710 00 83 00 |- - - для хімічних  |      |   0     |   0     | -
              |перетворень у       |      |         |         |
              |процесах, крім      |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |2710 00 81 00       |      |         |         |
              |- - - для інших     |      |         |         |
              |цілей:              |      |         |         |
2710 00 87 00 |- - - - мастила     |      |   0     |   0     | -
              |моторні, компресорні|      |         |         |
              |і турбінні          |      |         |         |
2710 00 88 00 |- - - - рідини для  |      |   0     |   0     | -
              |гідравлічних передач|      |         |         |
2710 00 89 00 |- - - - світлі      |      |   0     |   0     | -
              |масла, вазелінове   |      |         |         |
              |(біле медичне) масло|      |         |         |
2710 00 92 00 |- - - - мастила для |      |   0     |   0     | -
              |трансмісій та       |      |         |         |
              |редукторні мастила  |      |         |         |
2710 00 94 00 |- - - - засоби для  |      |   0     |   0     | -
              |обробки металів на  |      |         |         |
              |верстатах,          |      |         |         |
              |мастила для виймання|      |         |         |
              |з форм,             |      |         |         |
              |антикорозійні       |      |         |         |
              |мастила             |      |         |         |
2710 00 96 00 |- - - - мастила     |      |   0     |   0     | -
              |електроізоляційні   |      |         |         |
2710 00 98 00 |- - - - мастила та  |      |   0     |   0     | -
              |масла, інші         |      |         |         |
2711          |Газ нафтовий та     |      |         |         |
              |інші вуглеводні у   |      |         |         |
              |газоподібному стані:|      |         |         |
              |- скраплені:        |      |         |         |
2711 11 00 00 |- - газ природний   |      |   0     |   5     | тис.
              |                    |      |         |         | куб.м
2711 12       |- - пропан:         |      |         |         |
              |- - - пропан        |      |         |         |
              |чистотою не менш    |      |         |         |
              |як 99 %:            |      |         |         |
2711 12 11 00 |- - - - для         |      |   0     |   5     | -
              |використання як     |      |         |         |
              |паливо              |      |         |         |
2711 12 19 00 |- - - - для інших   |      |   0     |   5     | -
              |цілей               |      |         |         |
              |- - - інший:        |      |         |         |
2711 12 91 00 |- - - для           |      |   0     |   5     | -
              |специфічних процесів|      |         |         |
              |переробки           |      |         |         |
2711 12 93 00 |- - - - для         |      |   0     |   5     | -
              |хімічних перетворень|      |         |         |
              |у процесах, крім    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |2711 12 91 00       |      |         |         |
              |- - - - для інших   |      |         |         |
              |цілей:              |      |         |         |
2711 12 94 00 |- - - - - чистотою  |      |   0     |   5     | -
              |понад 90 %, але не  |      |         |         |
              |більш як 99 %       |      |         |         |
2711 12 96 00 |- - - - - суміші    |      |   0     |   5     | -
              |пропану та бутану,  |      |         |         |
              |що містять понад    |      |         |         |
              |50 %, але не більш  |      |         |         |
              |як 70 % пропану     |      |         |         |
2711 12 97 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | -
2711 13       |- - бутан:          |      |         |         |
2711 13 10 00 |- - - для           |      |   0     |   5     | -
              |специфічних процесів|      |         |         |
              |переробки           |      |         |         |
2711 13 30 00 |- - - для хімічних  |      |   0     |   5     | -
              |перетворень у       |      |         |         |
              |процесах, крім      |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |2711 13 10 00       |      |         |         |
              |- - - для інших     |      |         |         |
              |цілей:              |      |         |         |
2711 13 91 00 |- - - - чистотою    |      |   0     |   5     | -
              |понад 90 %, але менш|      |         |         |
              |як 95 %             |      |         |         |
2711 13 97 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | -
2711 14 00 00 |- - етилен,         |      |   0     |   5     | -
              |пропілен, бутилен та|      |         |         |
              |бутадієн            |      |         |         |
2711 19 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- у газоподібному   |      |         |         |
              |стані:              |      |         |         |
2711 21 00 00 |- - газ природний   |      |   0     | 5       |  тис.
              |                    |      |         |         | куб.м
2711 29 00 00 |- - інші            |      |   0     | 5       | -
2712          |Вазелін нафтовий    |      |         |         |
              |[петролатум];       |      |         |         |
              |парафін, віск       |      |         |         |
              |нафтовий            |      |         |         |
              |мікрокристалічний,  |      |         |         |
              |м'який віск,        |      |         |         |
              |озокерит, віск з    |      |         |         |
              |бурого вугілля, віск|      |         |         |
              |торф'яний, інші     |      |         |         |
              |мінеральні воски та |      |         |         |
              |аналогічні продукти,|      |         |         |
              |одержані в          |      |         |         |
              |результаті синтезу  |      |         |         |
              |або інших процесів, |      |         |         |
              |забарвлені або      |      |         |         |
              |незабарвлені:       |      |         |         |
2712 10       |- вазелін нафтовий  |      |         |         |
              |[петролатум]:       |      |         |         |
2712 10 10 00 |- - сирий           |      |   2     |   5     | -
              |[неочищений]        |      |         |         |
2712 10 90 00 |- - інший           |      |   2     |   5     | -
2712 20       |- парафін з вмістом |      |         |         |
              |масла менш          |      |         |         |
              |як 0,75 мас.%:      |      |         |         |
2712 20 10 00 |- - віск парафіновий|      |   2     |   5     | -
              |синтетичний з       |      |         |         |
              |молекулярною масою  |      |         |         |
              |460 або більше, але |      |         |         |
              |не більш як 1 560   |      |         |         |
2712 20 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
2712 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - озокерит,       |      |         |         |
              |віск буровугільний  |      |         |         |
              |[лігнітний] або віск|      |         |         |
              |торф'яний (природні |      |         |         |
              |продукти):          |      |         |         |
2712 90 11 00 |- - - сирі          |      |   2     |   5     | -
              |[неочищені]         |      |         |         |
2712 90 19 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - сирі          |      |         |         |
              |[неочищені]:        |      |         |         |
2712 90 31 00 |- - - - для         |      |   2     |   5     | -
              |специфічних процесів|      |         |         |
              |переробки           |      |         |         |
2712 90 33 00 |- - - - для         |      |   2     |   5     | -
              |хімічних перетворень|      |         |         |
              |у процесах, крім    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |2712 90 31 00       |      |         |         |
2712 90 39    |- - - - для інших   |      |         |         |
              |цілей:              |      |         |         |
2712 90 39 10 |- - - - -  гідро-   |      |  10     |  20     | -
              |фобний заповнювач   |      |         |         |
              |на основі           |      |         |         |
              |петролатуму         |      |         |         |
2712 90 39 20  - - - - - гідрофобний          2         10
               тиксотропний
               заповнювач на основі
               синтетичних
               аліфатичних
               вуглеводнів
2712 90 39 90 |- - - - -  інші     |      |   2     |   5     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
2712 90 91 00 |- - - - суміш       |      |   2     |   5     | -
              |1-алкенів з вмістом |      |         |         |
              |80 мас.% або більше |      |         |         |
              |1-алкенів довжиною  |      |         |         |
              |ланцюга 24 атоми    |      |         |         |
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 28 атомів  |      |         |         |
              |вуглецю             |      |         |         |
2712 90 99 00 |- - - - інші        |      |   2     |   5     | -
2713          |Кокс нафтовий,      |      |         |         |
              |бітум нафтовий та   |      |         |         |
              |інші залишки від    |      |         |         |
              |переробки нафти або |      |         |         |
              |бітумінозних порід: |      |         |         |
              |- кокс нафтовий:    |      |         |         |
2713 11 00 00 |- - некальцинований |      |   0     |   5     | -
2713 12 00 00 |- - кальцинований   |      |   0     |   5     | -
2713 20 00 00 |- бітум нафтовий    |      |   0     |   5     | -
2713 90       |- залишки від       |      |         |         |
              |переробки нафти або |      |         |         |
              |бітумінозних порід, |      |         |         |
              |інші:               |      |         |         |
2713 90 10 00 |- - для виробництва |      |   2     |   5     | -
              |продуктів товарної  |      |         |         |
              |позиції 2803        |      |         |         |
2713 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
2714          |Бітум та асфальт,   |      |         |         |
              |природні; сланці    |      |         |         |
              |бітумінозні або     |      |         |         |
              |нафтоносні та       |      |         |         |
              |пісковики           |      |         |         |
              |бітумінозні;        |      |         |         |
              |асфальти та         |      |         |         |
              |асфальтові породи:  |      |         |         |
2714 10 00 00 |- сланці            |      |   2     |   5     | -
              |бітумінозні або     |      |         |         |
              |нафтоносні та       |      |         |         |
              |пісковики           |      |         |         |
              |бітумінозні         |      |         |         |
2714 90 00 00 |- інші              |      |   2     |   5     | -
2715 00       |Суміші бітумінозні  |      |         |         |
              |на основі           |      |         |         |
              |природного асфальту |      |         |         |
              |або природного      |      |         |         |
              |бітуму, нафтового   |      |         |         |
              |бітуму, мінеральних |      |         |         |
              |смол або пеку       |      |         |         |
              |мінеральних смол    |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |бітумінозні мастики,|      |         |         |
              |асфальтові дорожні  |      |         |         |
              |покриття):          |      |         |         |
2715 00 10    |- мастики           |      |         |         |
              |бітумінозні:        |      |         |         |
2715 00 10 10 |- - протикорозійні  |      |  20     |  20     | -
2715 00 10 90 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
2715 00 90 00 |- інші              |      |   2     |   5     | -
2716 00 00 00 |Електроенергія      |      |   2     |   5     | тис.
              |                    |      |         |         | кВт.год

(  Розділ  V  із  змінами,  внесеними  згідно із Законами N 745-IV
745-15  ) від 15.05.2003, N 1637-IV ( 1637-15 ) від 18.03.2004,
N  1820-IV  (  1820-15 ) від 18.06.2004, N 2565-IV ( 2565-15 ) від
17.05.2005 )

( Розділи  із  змінами,  внесеними згідно  із  Законом  N 2671-III
( 2671-14 ) від 12.07.2001 )

(  Розділи  VI-XXI  див. в Законі N 2371-III ( 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) від 05.04.2001 )