Група 26


                       Руди, шлаки та зола

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) шлаки і аналогічні промислові відходи,        виготовлені,
наприклад як макадам (товарна позиція 2517);

     б) карбонат  магнію  природний (магнезит),  кальцинований або
некальцинований (товарна позиція 2519);

     в) фосфорвмісний шлак (томасшлак) (група 31);

     г) мінеральна   вата   із   шлаків   (шлакова  вата),  шерсть
мінеральна та аналогічні мінеральні волокна;

     ґ) відходи  або брухт дорогоцінних металів або недорогоцінних
металів, плакованих дорогоцінними металами;  інші відходи та брухт
з вмістом дорогоцінних металів або  сполук  дорогоцінних  металів,
які  використовують  головним  чином  для видобування дорогоцінних
металів (товарна позиція 7112);

     д) мідний,   нікелевий   або   кобальтовий  штейн,  одержаний
будь-яким способом плавки (розділ XV).

     2. У  товарних  позиціях  2601-2617  термін  "руди"   означає
мінерали,    що    звичайно   використовуються   у   металургійній
промисловості для видобування ртуті, металів товарної позиції 2844
або   розділу    XIV  чи  XV,  навіть  якщо  вони  призначені  для
неметалургійних  цілей.  Однак  у  товарні  позиції  2601-2617  не
включаються   руди,   піддані   обробці,   яка   не  властива  для
металургійної промисловості.

     3. До товарної позиції 2620 включаються лише зола та відходи,
використовувані у  промисловості  або  для добування металів чи як
основа для виробництва хімічних сполук металів.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2601          |Руди та концентрати |      |         |         |
              |залізні, включаючи  |      |         |         |
              |випалений пірит:    |      |         |         |
              |- руди та           |      |         |         |
              |концентрати залізні,|      |         |         |
              |крім випаленого     |      |         |         |
              |піриту:             |      |         |         |
2601 11 00    |- - неагломеровані: |      |         |         |
2601 11 00 10 |- - - концентрати   |      |   2     |   5     | -
              |залізорудні         |      |         |         |
2601 11 00 90 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
2601 12 00    |- - агломеровані:   |      |         |         |
2601 12 00 10 |- - - окатки        |      |   2     |   5     | -
              |залізорудні         |      |         |         |
2601 12 00 90 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
2601 20 00 00 |- випалений пірит   |      |   2     |   5     | -
2602 00 00 00 |Руди та концентрати |      |   2     |   5     | -
              |марганцеві,         |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |марганцевисті       |      |         |         |
              |залізні руди та     |      |         |         |
              |концентрати з       |      |         |         |
              |вмістом марганцю    |      |         |         |
              |20 мас.% або більше |      |         |         |
              |у перерахунку на    |      |         |         |
              |сухий продукт       |      |         |         |
2603 00 00 00 |Руди та концентрати |      |   2     |   5     | -
              |мідні               |      |         |         |
2604 00 00 00 |Руди та концентрати |      |   2     |   5     | -
              |нікелеві            |      |         |         |
2605 00 00 00 |Руди та концентрати |      |   2     |   5     | -
              |кобальтові          |      |         |         |
2606 00 00 00 |Руди та концентрати |      |   0     |   5     | -
              |алюмінієві          |      |         |         |
2607 00 00 00 |Руди та концентрати |      |   2     |   5     | -
              |свинцеві            |      |         |         |
2608 00 00 00 |Руди та концентрати |      |   2     |   5     | -
              |цинкові             |      |         |         |
2609 00 00 00 |Руди та концентрати |      |   2     |   5     | -
              |олов'яні            |      |         |         |
2610 00 00 00 |Руди та концентрати |      |   0,1   |   5     | -
              |хромові             |      |         |         |
2611 00 00 00 |Руди та концентрати |      |   0     |   5     | -
              |вольфрамові         |      |         |         |
2612          |Руди та концентрати |      |         |         |
              |уранові або торієві:|      |         |         |
2612 10       |- руди та           |      |         |         |
              |концентрати уранові:|      |         |         |
2612 10 10 00 |- - руди уранові,   |      |   2     |   5     | -
              |смолка уранова та їх|      |         |         |
              |концентрати з       |      |         |         |
              |вмістом урану понад |      |         |         |
              |5 мас.%             |      |         |         |
2612 10 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
2612 20       |- руди та           |      |         |         |
              |концентрати торієві:|      |         |         |
2612 20 10 00 |- - монацит;        |      |   2     |   5     | -
              |ураноторіаніт, інші |      |         |         |
              |руди та концентрати |      |         |         |
              |торієві з вмістом   |      |         |         |
              |торію понад 20 мас.%|      |         |         |
2612 20 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
2613          |Руди та концентрати |      |         |         |
              |молібденові:        |      |         |         |
2613 10 00 00 |- випалені          |      |   2     |   5     | -
2613 90 00 00 |- інші              |      |   2     |   5     | -
2614 00       |Руди та концентрати |      |         |         |
              |титанові:           |      |         |         |
2614 00 10 00 |- ільменіт та його  |      |   2     |   5     | -
              |концентрати         |      |         |         |
2614 00 90 00 |- інші              |      |   1     |   1     | -
2615          |Руди та концентрати |      |         |         |
              |ніобієві, танталові,|      |         |         |
              |ванадієві або       |      |         |         |
              |цирконієві:         |      |         |         |
2615 10 00 00 |- руди та           |      |   2     |   5     | -
              |концентрати         |      |         |         |
              |цирконієві          |      |         |         |
2615 90       |- інші:             |      |         |         |
2615 90 10 00 |- - руди та         |      |   2     |   5     | -
              |концентрати ніобієві|      |         |         |
              |або танталові       |      |         |         |
2615 90 90 00 |- - руди та         |      |   2     |   5     | -
              |концентрати ванадієв|      |         |         |
2616          |Руди та концентрати |      |         |         |
              |дорогоцінних        |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
2616 10 00 00 |- руди та           |      |   0     |  10     | -
              |концентрати срібні  |      |         |         |
2616 90 00 00 |- інші              |      |   0     |  10     | -
2617          |Руди та концентрати |      |         |         |
              |інші:               |      |         |         |
2617 10 00 00 |- руди та           |      |   2     |   5     | -
              |концентрати сурм'яні|      |         |         |
2617 90 00 00 |- інші              |      |   2     |   5     | -
2618 00 00 00 |Шлак гранульований  |      |   2     |   5     | -
              |(шлаковий пісок), що|      |         |         |
              |утворюється на      |      |         |         |
              |стадії виробництва  |      |         |         |
              |чорних металів      |      |         |         |
2619 00       |Шлак, дрос (крім    |      |         |         |
              |гранульованого      |      |         |         |
              |шлаку), окалина та  |      |         |         |
              |інші відходи        |      |         |         |
              |виробництва чорних  |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
2619 00 10 00 |- пил доменного     |      |   2     |   5     | -
              |дуття (колосниковий |      |         |         |
              |пил)                |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
2619 00 91 00 |- - відходи,        |      |   2     |   5     | -
              |придатні для        |      |         |         |
              |видобутку з них     |      |         |         |
              |заліза або марганцю |      |         |         |
2619 00 93 00 |- - шлак, придатний |      |   2     |   5     | -
              |для видобутку з     |      |         |         |
              |нього оксиду титану |      |         |         |
2619 00 95 00 |- - відходи,        |      |   2     |   5     | -
              |придатні для        |      |         |         |
              |видобутку з них     |      |         |         |
              |ванадію             |      |         |         |
2619 00 99 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
2620          |Зола та інші відходи|      |         |         |
              |(крім відходів      |      |         |         |
              |виробництва чорних  |      |         |         |
              |металів), що містять|      |         |         |
              |метал або сполуки   |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
              |- що містять        |      |         |         |
              |переважно цинк:     |      |         |         |
2620 11 00 00 |- - гартцинк        |      |   2     |   5     | -
              |[цинкозалізний      |      |         |         |
              |сплав]              |      |         |         |
2620 19 00 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
2620 20 00 00 |- що містять        |      |   2     |   5     | -
              |переважно свинець   |      |         |         |
2620 30 00 00 |- що містять        |      |   2     |   5     | -
              |переважно мідь      |      |         |         |
2620 40 00 00 |- що містять        |      |   2     |   5     | -
              |переважно алюміній  |      |         |         |
2620 50 00 00 |- що містять        |      |   2     |   5     | -
              |переважно ванадій   |      |         |         |
2620 90       |- інші:             |      |         |         |
2620 90 10 00 |- - що містять      |      |   2     |   5     | -
              |переважно нікель    |      |         |         |
2620 90 20 00 |- - що містять      |      |   2     |   5     | -
              |переважно ніобій або|      |         |         |
              |тантал              |      |         |         |
2620 90 30 00 |- - що містять      |      |   2     |   5     | -
              |переважно вольфрам  |      |         |         |
2620 90 40 00 |- - що містять      |      |   2     |   5     | -
              |переважно олово     |      |         |         |
2620 90 50 00 |- - що містять      |      |   2     |   5     | -
              |переважно молібден  |      |         |         |
2620 90 60 00 |- - що містять      |      |   2     |   5     | -
              |переважно титан     |      |         |         |
2620 90 70 00 |- - що містять      |      |   2     |   5     | -
              |переважно сурму     |      |         |         |
2620 90 80 00 |- - що містять      |      |   2     |   5     | -
              |переважно кобальт   |      |         |         |
2620 90 91 00 | - що містять       |      |   2     |   5     | -
              |переважно цирконій  |      |         |         |
2620 90 99 00 | - інші             |      |   2     |   5     | -
2621 00 00 00 |Інші шлаки та золи, |      |   2     |   5     | -
              |включаючи золу з    |      |         |         |
              |морських водоростей |      |         |         |
              |келп)               |      |         |         |