Група 76


                   Алюміній і вироби з алюмінію

     Примітка:

     1. Наведені у цій групі терміни означають:

     а) прутки та бруски - вироби катані,  тягнуті,  пресовані або
ковані,  не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною
суцільний поперечний переріз у формі  круга,  овалу,  прямокутника
(включаючи  квадрат),  рівностороннього  трикутника  або  опуклого
правильного   багатокутника   (включаючи   "сплющені   круги"   та
"видозмінені  прямокутники",  дві  з протилежних сторін яких мають
форму  опуклих  дуг  круга,  а  дві  інші  -  рівні  за  довжиною,
прямолінійні   і   паралельні).   Вироби,  які  мають  прямокутний
(включаючи  квадрат),  трикутний   або   багатокутний   поперечний
переріз,  можуть  мати закруглені кути за всією довжиною.  Товщина
таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний")
поперечним  перерізом  більше  десятої частини ширини.  Цей термін
стосується також виробів,  одержаних  литтям  або  спеченням,  тих
самих  форм і розмірів,  підданих обробці після виготовлення (крім
обрізання чи зняття окалини),  за умови, що ця обробка не надає їм
властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

     б) профілі - вироби катані,  тягнуті,  пресовані,  ковані або
отримані формуванням,  які згорнуті або не згорнуті  у  бунти,  що
мають   сталий   за   всією   довжиною  поперечний  переріз  і  не
відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит,
листів,  стрічок,  фольги,  труб або трубок. Цей термін стосується
також виробів,  одержаних литтям або спеченням,  тих самих форм  і
розмірів,  підданих  обробці після виготовлення (крім обрізання чи
зняття окалини), за умови, що ця обробка не надає їм властивостей,
характерних для виробів інших товарних позицій;

     в) дріт  -  вироби катані,  тягнуті або волочені,  згорнуті у
бунти,  що мають суцільний поперечний переріз,  однаковий за всією
довжиною у формі круга,  овалу,  прямокутника (включаючи квадрат),
рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника
(включаючи  "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники",  дві з
протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг круга,  а дві інші
- рівні за довжиною,  прямолінійні і паралельні). Вироби, що мають
прямокутний (включаючи  квадратний),  трикутний  або  багатокутний
поперечний переріз,  можуть мати закруглені кути за всією довжиною
виробу. Товщина цих виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений
прямокутний") поперечним перерізом більше десятої частини ширини;

     г) плити,  стрічки,  листи та фольга  -  плоскі вироби  (крім
необроблених  виробів  товарної  позиції  7601),  згорнуті  або не
згорнуті  у  рулони,  які  мають   суцільний   прямокутний   (крім
квадратного)    поперечний    переріз,    із    закругленими   або
незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з
протилежних сторін  яких  мають  форму  опуклих  дуг круга,  а дві
інші - рівні за довжиною,  прямолінійні і паралельні),  із  сталою
товщиною, подані:

     - у формі прямокутників (включаючи квадрат),  товщина яких не
більше десятої частини ширини;

     - у  будь-якій іншій формі,  крім квадратної або прямокутної,
будь-яких розмірів,  за умови,  що  вони  не  мають  властивостей,
характерних для виробів інших товарних позицій.

     До товарних  позицій  7606 та 7607 включаються плити,  листи,
стрічки  та  фольга,  які  мають  рельєфну  поверхню   (наприклад,
канелюри,  боріздки,  зморшки,  краплі,  горошини, ромби), а також
перфоровані,  гофровані,  поліровані або покриті вироби, за умови,
що   це   оброблення   не   надає  їм  властивостей  виробів,  які
класифікуються в інших товарних позиціях;

     ґ) труби і  трубки  -  порожнисті  вироби,  згорнуті  або  не
згорнуті у бунти,  що мають однаковий за всією довжиною поперечний
переріз тільки з однієї  замкненої  порожнини  за  всією  довжиною
виробу  у  формі круга,  овалу,  прямокутника (включаючи квадрат),
рівностороннього    трикутника    або     правильного     опуклого
багатокутника,  стінки  яких  мають  однакову  товщину.  Трубами і
трубками вважаються також вироби,  що мають поперечний  переріз  у
формі    прямокутника    (включаючи   квадрат),   рівностороннього
трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати
закруглені  за  всією  довжиною  кути,  за умови,  що внутрішній і
зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму  й
орієнтацію. Труби і трубки, що мають зазначені поперечні перерізи,
можуть  бути  полірованими,   покритими,   гнутими,   з   різьбою,
свердленими,  звуженими,  розширеними,  зведеними  на  конус або з
фланцями, манжетами або кільцями.

     Примітки до підпозицій:

     1. У цій групі наведені терміни означають:

     а) алюміній нелегований - метал,  який містить за масою 99  %
алюмінію, за умови,  що вміст за масою будь-якого іншого  елемента
не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

     Інші елементи

------------------------------------------------------------------
                   Елемент                      | Граничний вміст,
                                                |   за масою, %
------------------------------------------------+-----------------
  Fe + Si (залізо плюс кремній)                 |      1,0
------------------------------------------------+-----------------
  Інші елементи (1) (для кожного з них)         |      0,1 (2)
------------------------------------------------------------------
     (1) До інших елементів, зокрема, належать хром, мідь, магній,
марганець, нікель, цинк (Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn).

     (2) Масова частка міді понад  0,1  мас.%,  але  не  більш  як
0,2 %,  припустима за умови, що масова частка хрому чи марганцю не
більш як 0,05 %.
------------------------------------------------------------------

     б) сплави  алюмінію - металеві сплави,  в яких вміст алюмінію
за масою більший, ніж будь-якого з інших елементів, за умови, що:

     1) вміст за масою принаймні  одного  з  інших  елементів  або
вміст заліза з кремнієм, узятих разом, перевищує граничні розміри,
наведені вище у таблиці, або

     2) загальний вміст інших елементів становить за  масою  понад
1 %.

     2. Незважаючи на положення до примітки 1 в) до цієї групи,  у
підпозиції 7616 91 термін "дріт" означає вироби діаметром не більш
як 6 мм незалежно від того, згорнуті вони або не згорнуті у бунти,
та з будь-якою формою поперечного перерізу.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
7601          |Алюміній            |      |         |         |
              |необроблений:       |      |         |         |
7601 10 00 00 |- алюміній          |      |    0    |    5    | -
              |нелегований         |      |         |         |
7601 20       |- сплави алюмінію:  |      |         |         |
7601 20 10 00 |- - первинна форма  |      |    0    |    5    | -
              |- - вторинна форма: |      |         |         |
7601 20 91 00 |- - - у зливках або |      |    0    |    5    | -
              |у рідкому стані     |      |         |         |
7601 20 99 00 |- - - інші          |      |    0    |    5    | -
7602 00       |Відходи та брухт з  |      |         |         |
              |алюмінію:           |      |         |         |
              |- відходи:          |      |         |         |
7602 00 11 00 |- - токарна стружка,|      |    0    |    5    | -
              |обрізки, уламки,    |      |         |         |
              |відходи фрезерного  |      |         |         |
              |виробництва, ошурки;|      |         |         |
              |відходи листів та   |      |         |         |
              |фольги пофарбовані, |      |         |         |
              |з різними покриттями|      |         |         |
              |або скріплені,      |      |         |         |
              |завтовшки (без      |      |         |         |
              |урахування основи)  |      |         |         |
              |не більш як 0,2 мм  |      |         |         |
7602 00 19 00 |- - інші (включаючи |      |    0    |    5    | -
              |браковані вироби)   |      |         |         |
7602 00 90 00 |- брухт             |      |    0    |    5    | -
7603          |Порошки та луска з  |      |         |         |
              |алюмінію:           |      |         |         |
7603 10 00 00 |- порошки з         |      |    2    |    5    | -
              |нешаруватою         |      |         |         |
              |структурою          |      |         |         |
7603 20 00 00 |- порошки з         |      |    2    |    5    | -
              |шаруватою           |      |         |         |
              |структурою; луска   |      |         |         |
7604          |Прутки, бруски та   |      |         |         |
              |профілі з алюмінію: |      |         |         |
7604 10       |- з алюмінію        |      |         |         |
              |нелегованого:       |      |         |         |
7604 10 10 00 |- - прутки та бруски|      |    0    |    5    | -
7604 10 90 00 |- - профілі         |      |    0    |    5    | -
              |- із сплавів        |      |         |         |
              |алюмінію:           |      |         |         |
7604 21 00 00 |- - профілі         |      |   10    |   20    | -
              |порожнисті          |      |         |         |
7604 29       |- - інші:           |      |         |         |
7604 29 10 00 |- - - прутки та     |      |    0    |    5    | -
              |бруски              |      |         |         |
7604 29 90 00 |- - - профілі       |      |   10    |   20    | -
7605          |Дріт алюмінієвий:   |      |         |         |
              |- з алюмінію        |      |         |         |
              |нелегованого:       |      |         |         |
7605 11 00 00 |- - з найбільшим    |      |    1    |    5    | -
              |розміром поперечного|      |         |         |
              |перерізу понад 7 мм |      |         |         |
7605 19 00    |- - інший:          |      |         |         |
7605 19 00 10 |- - - з масовою     |      |   10    |   20    | -
              |часткою кремнію     |      |         |         |
              |0,1 %               |      |         |         |
7605 19 00 90 |- - - інший         |      |    2    |    5    | -
              |- із сплавів        |      |         |         |
              |алюмінію:           |      |         |         |
7605 21 00 00 |- - з найбільшим    |      |    2    |    5    | -
              |розміром поперечного|      |         |         |
              |перерізу понад 7 мм |      |         |         |
7605 29 00 00 |- - інший           |      |    2    |    5    | -
7606          |Плити, листи та     |      |         |         |
              |стрічки з алюмінію, |      |         |         |
              |товщина яких понад  |      |         |         |
              |0,2 мм:             |      |         |         |
              |- прямокутної       |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратну) форми:   |      |         |         |
7606 11       |- - з алюмінію      |      |         |         |
              |нелегованого:       |      |         |         |
7606 11 10 00 |- - - пофарбовані,  |      |    0    |    5    | -
              |лаковані або покриті|      |         |         |
              |пластиком           |      |         |         |
              |- - - інші,         |      |         |         |
              |завтовшки:          |      |         |         |
7606 11 91 00 |- - - - менш як 3 мм|      |    0    |    5    | -
7606 11 93 00 |- - - - 3 мм або    |      |   10    |   20    | -
              |більше, але менш як |      |         |         |
              |6 мм                |      |         |         |
7606 11 99 00 |- - - - 6 мм або    |      |    0    |    5    | -
              |більше              |      |         |         |
7606 12       |- - із сплавів      |      |         |         |
              |алюмінію:           |      |         |         |
7606 12 10 00 |- - - стрічки для   |      |    0    |    5    | -
              |жалюзі              |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
7606 12 50 00 |- - - - пофарбовані,|      |    0    |    5    | -
              |лаковані або покриті|      |         |         |
              |пластиком           |      |         |         |
              |- - - - інші,       |      |         |         |
              |завтовшки:          |      |         |         |
7606 12 91 00 |- - - - - менш як   |      |    0    |    5    | -
              |3 мм                |      |         |         |
7606 12 93 00 |- - - - - 3 мм або  |      |    0    |    5    | -
              |більше, але менш як |      |         |         |
              |6 мм                |      |         |         |
7606 12 99 00 |- - - - - 6 мм або  |      |    0    |    5    | -
              |більше              |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
7606 91 00 00 |- - з алюмінію      |      |    0    |    5    | -
              |нелегованого        |      |         |         |
7606 92 00 00 |- - із сплавів      |      |    0    |    5    | -
              |алюмінію            |      |         |         |
7607          |Фольга алюмінієва   |      |         |         |
              |(тиснена або ні, на |      |         |         |
              |основі або без      |      |         |         |
              |основи з паперу,    |      |         |         |
              |картону, пластмаси  |      |         |         |
              |або аналогічних     |      |         |         |
              |матеріалів)         |      |         |         |
              |завтовшки (без      |      |         |         |
              |урахування основи)  |      |         |         |
              |не більш як 0,2 мм: |      |         |         |
              |- без основи:       |      |         |         |
7607 11       |- - прокатана, без  |      |         |         |
              |подальшого          |      |         |         |
              |оброблення:         |      |         |         |
7607 11 10 00 |- - - завтовшки менш|      |    0    |    5    | -
              |як 0,021 мм         |      |         |         |
7607 11 90 00 |- - - завтовшки     |      |    0    |    5    | -
              |0,021 мм або більше,|      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |0,2 мм              |      |         |         |
7607 19       |- - інша:           |      |         |         |
7607 19 10 00 |- - - завтовшки менш|      |    0    |    5    | -
              |як 0,021 мм         |      |         |         |
              |- - - завтовшки не  |      |         |         |
              |менш як 0,021 мм,   |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |0,2 мм:             |      |         |         |
7607 19 91 00 |- - - - самоклейні  |      |    0    |    5    | -
7607 19 99 00 |- - - - інші        |      |    0    |    5    | -
7607 20       |- на основі:        |      |         |         |
7607 20 10 00 |- - завтовшки (без  |      |   10    |    20   | -
              |урахування основи)  |      |         |         |
              |менш як 0,021 мм    |      |         |         |
              |- - завтовшки (без  |      |         |         |
              |урахування основи)  |      |         |         |
              |0,021 мм або більше,|      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |0,2 мм:             |      |         |         |
7607 20 91 00 |- - - самоклейні    |      |   15    |    15   | -
7607 20 99 00 |- - - інші          |      |   15    |    15   | -
7608          |Труби та трубки з   |      |         |         |
              |алюмінію:           |      |         |         |
7608 10       |- з алюмінію        |      |         |         |
              |нелегованого:       |      |         |         |
7608 10 10 00 |- - оснащені        |      |    2    |    5    | -
              |фітингами,          |      |         |         |
              |використовуваними   |      |         |         |
              |під час подачі газу |      |         |         |
              |або рідких речовин, |      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
7608 10 90 00 |- - інші            |      |    2    |    5    | -
7608 20       |- із сплавів        |      |         |         |
              |алюмінію:           |      |         |         |
7608 20 10 00 |- - оснащені        |      |    2    |    5    | -
              |фітингами,          |      |         |         |
              |використовуваними   |      |         |         |
              |під час подачі газу |      |         |         |
              |або рідких речовин, |      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7608 20 30 00 |- - - зварні        |      |    2    |    5    | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
7608 20 91 00 |- - - - тягнуті, без|      |    2    |    5    | -
              |подальшої обробки   |      |         |         |
7608 20 99 00 |- - - - інші        |      |    2    |    5    | -
7609 00 00 00 |Фітинги для труб або|      |    2    |    5    | -
              |трубок (наприклад,  |      |         |         |
              |муфти, коліна,      |      |         |         |
              |втулки) з алюмінію  |      |         |         |
7610          |Металоконструкції   |      |         |         |
              |алюмінієві (крім    |      |         |         |
              |збірних конструкцій |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9406) та їх частини |      |         |         |
              |(наприклад, мости та|      |         |         |
              |їх секції, башти,   |      |         |         |
              |решітчасті щогли,   |      |         |         |
              |покрівлі, каркаси до|      |         |         |
              |покрівлі, двері,    |      |         |         |
              |вікна та їх рами,   |      |         |         |
              |пороги для дверей,  |      |         |         |
              |балюстради, стовпи  |      |         |         |
              |та колони);         |      |         |         |
              |алюмінієві листи,   |      |         |         |
              |бруски, профілі,    |      |         |         |
              |труби тощо,         |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |використання під    |      |         |         |
              |час будівництва     |      |         |         |
              |споруд:             |      |         |         |
7610 10 00 00 |- двері, вікна та їх|      |   10    |   20    | -
              |рами, пороги для    |      |         |         |
              |дверей              |      |         |         |
7610 90       |- інші:             |      |         |         |
7610 90 10 00 |- - мости та секції |      |    2    |    5    | -
              |мостів, башти та    |      |         |         |
              |решітчасті щогли    |      |         |         |
7610 90 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
7611 00 00 00 |Резервуари,         |      |    2    |    5    | -
              |цистерни, баки та   |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |алюмінієві ємності  |      |         |         |
              |для різних речовин  |      |         |         |
              |(за винятком        |      |         |         |
              |стисненого або      |      |         |         |
              |скрапленого газу),  |      |         |         |
              |місткістю понад     |      |         |         |
              |300 л, облицьовані  |      |         |         |
              |або ні, з           |      |         |         |
              |термоізоляційним    |      |         |         |
              |покриттям або без   |      |         |         |
              |нього, без          |      |         |         |
              |механічних або      |      |         |         |
              |термотехнічних      |      |         |         |
              |пристроїв           |      |         |         |
7612          |Бочки, циліндричні  |      |         |         |
              |контейнери, бідони, |      |         |         |
              |дзбани та аналогічні|      |         |         |
              |ємності для         |      |         |         |
              |будь-яких речовин з |      |         |         |
              |алюмінію (за        |      |         |         |
              |винятком стисненого |      |         |         |
              |або скрапленого     |      |         |         |
              |газу), місткістю не |      |         |         |
              |більш як 300 л,     |      |         |         |
              |облицьовані або ні, |      |         |         |
              |з термоізоляційним  |      |         |         |
              |покриттям або без   |      |         |         |
              |нього, без          |      |         |         |
              |механічних або      |      |         |         |
              |термотехнічних      |      |         |         |
              |пристроїв:          |      |         |         |
7612 10 00 00 |- тара розбірна     |      |    2    |    5    | -
              |циліндрична         |      |         |         |
7612 90       |- інші:             |      |         |         |
7612 90 10 00 |- - тара нерозбірна |      |    2    |    5    | -
              |циліндрична         |      |         |         |
7612 90 20 00 |- - тара, що        |      |    2    |    5    | шт
              |використовується для|      |         |         |
              |аерозолів           |      |         |         |
              |- - інші, місткістю:|      |         |         |
7612 90 91 00 |- - - 50 л або більш|      |    2    |    5    | -
7612 90 98 00 |- - - менш як 50 л  |      |   15    |    30   | -
7613 00 00 00 |Ємності для         |      |    2    |    5    | -
              |стисненого або      |      |         |         |
              |скрапленого газу з  |      |         |         |
              |алюмінію            |      |         |         |
7614          |Провід              |      |         |         |
              |багатожильний,      |      |         |         |
              |троси, плетениці    |      |         |         |
              |тощо з алюмінію, без|      |         |         |
              |електричної         |      |         |         |
              |ізоляції:           |      |         |         |
7614 10 00 00 |- із сталевим       |      |   10    |    20   | -
              |осердям             |      |         |         |
7614 90 00 00 |- інші              |      |   10    |    20   | -
7615          |Вироби столові,     |      |         |         |
              |кухонні або інші    |      |         |         |
              |господарчі та їх    |      |         |         |
              |частини з алюмінію; |      |         |         |
              |губки, подушечки,   |      |         |         |
              |рукавички та        |      |         |         |
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |для чищення,        |      |         |         |
              |полірування або     |      |         |         |
              |аналогічного        |      |         |         |
              |застосування з      |      |         |         |
              |алюмінію; обладнання|      |         |         |
              |санітарно-технічне  |      |         |         |
              |та його частини з   |      |         |         |
              |алюмінію:           |      |         |         |
              |- вироби столові,   |      |         |         |
              |кухонні або інші    |      |         |         |
              |господарчі та їх    |      |         |         |
              |частини; губки для  |      |         |         |
              |чистки господарчих  |      |         |         |
              |виробів, подушечки, |      |         |         |
              |рукавички для       |      |         |         |
              |чищення, полірування|      |         |         |
              |або аналогічного    |      |         |         |
              |застосування:       |      |         |         |
7615 11 00 00 |- - губки,          |      |    5    |   10    | -
              |подушечки, рукавички|      |         |         |
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |для чищення,        |      |         |         |
              |полірування або     |      |         |         |
              |аналогічного        |      |         |         |
              |застосування        |      |         |         |
7615 19       |- - інші:           |      |         |         |
7615 19 10 00 |- - - литі          |      |    5    |   10    | -
7615 19 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7615 20 00 00 |- Вироби            |      |    5    |   10    | -
              |санітарно-технічні  |      |         |         |
              |та їх частини       |      |         |         |
7616          |Інші вироби з       |      |         |         |
              |алюмінію:           |      |         |         |
7616 10 00 00 |- цвяхи, цвяхи      |      |    5    |   10    | -
              |оббивні, скоби (крім|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8305), гвинти,      |      |         |         |
              |болти, гайки, гаки, |      |         |         |
              |що загвинчуються,   |      |         |         |
              |заклепки, шпонки,   |      |         |         |
              |шплинти, шайби та   |      |         |         |
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
7616 91 00 00 |- - тканини,        |      |    5    |   10    | -
              |решітки, сітки та   |      |         |         |
              |огорожі з           |      |         |         |
              |алюмінієвого дроту  |      |         |         |
7616 99       |- - інші:           |      |         |         |
7616 99 10 00 |- - - литі          |      |    5    |   10    | -
7616 99 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -