Група 74

 
                       Мідь і вироби з міді

     Примітка:

     1. Використані у цій групі терміни означають:

     а) "мідь рафінована" - метал з масовою часткою міді  не  менш
як 99,85 %

     або

     метал з масовою часткою міді не менш як 97,5 %,  за умови, що
вміст  будь-якого  з  інших  елементів  не   перевищує   граничних
розмірів, визначених у таблиці:

     Інші елементи
------------------------------------------------------------------
                         |      Елементи        | Граничний вміст,
                         |                      |   за масою,%
-------------------------+----------------------+-----------------
  Ag                     | срібло               |      0,25
  As                     | миш'як               |      0,5
  Cd                     | кадмій               |      1,3
  Cr                     | хром                 |      1,4
  Mg                     | магній               |      0,8
  Pb                     | свинець              |      1,5
  S                      | сірка                |      0,7
  Sn                     | олово                |      0,8
  Te                     | телур                |      0,8
  Zn                     | цинк                 |      1,0
  Zr                     | цирконій             |      0,3
------------------------------------------------+-----------------
Інші елементи *) (для кожного з них)            |      0,3
------------------------------------------------------------------
     *) До інших елементів належать,  наприклад,  Al,  Be, Co, Fe,
Mn, Ni, Si
------------------------------------------------------------------

     б) "мідні сплави" - металеві сплави, крім нерафінованої міді,
в  яких  мідь  домінує  за  масою  над кожним з інших елементів за
умови, що:

     1) масова частка хоча б одного з  інших  елементів  перевищує
граничний розмір, наведений у зазначеній таблиці, або

     2) загальна  масова  частка  інших  елементів становить понад
2,5 %;

     в) лігатури - сплави  з  масовою  часткою  міді  серед  інших
елементів  понад  10 %,  які не піддаються пластичній деформації у
холодному  стані  і  використовуються,  в  основному,  як  домішки
виробництва  інших сплавів або як дезоксиданти,  десульфуранти або
для інших аналогічних цілей у кольоровій металургії. Однак сполуки
фосфору і міді (фосфіди міді) з масовою часткою фосфору понад 15 %
включаються до товарної позиції 2848;

     г) прутки та бруски - вироби катані,  тягнуті,  пресовані або
ковані, не згорнуті у бунти, які мають однаковий за всією довжиною
поперечний суцільний переріз у формі  круга,  овалу,  прямокутника
(включаючи  квадрат),  рівностороннього  трикутника  або  опуклого
правильного  багатокутника   (включаючи   "сплюснуті   круги"   та
"видозмінені  прямокутники",  дві  з протилежних сторін яких мають
форму опуклих дуг кола, а дві інші прямолінійні, рівні за довжиною
і   паралельні).   Вироби,   які   мають   прямокутний  (включаючи
квадратний), трикутний або багатокутний поперечний переріз, можуть
мати  закруглені  кути за всією довжиною.  Товщина таких виробів з
прямокутним перерізом (включаючи вироби із  "зміненим  прямокутним
перерізом")   перевищує  десяту  частину  її  ширини.  Цей  термін
стосується також виробів,  одержаних  литтям  або  спеченням,  тих
самих  форм  і  розмірів,  підданих  обробленню після виготовлення
(крім обрізання чи зняття окалини),  за умови, що це оброблення не
надає  їм  властивостей,  характерних  для  виробів інших товарних
позицій.

     Литі заготовки (ваєрбарси),  що були загострені або оброблені
на  кінцях  для  полегшення  їх  введення  в машини для подальшого
оброблення,  наприклад,  для  волочіння  дроту  або   труб,   слід
відносити до необробленої міді товарної позиції 7403;

     ґ) профілі - вироби катані,  пресовані,  тягнуті,  ковані або
одержані формуванням,  які згорнуті або не  згорнуті  у  бунти,  з
однаковим   за   всією   довжиною   поперечним   перерізом,  і  не
відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит,
листів,  стрічок,  фольги,  труб або трубок. Цей термін стосується
також виробів,  одержаних литтям або спеченням,  тих самих форм  і
розмірів,  підданих  обробленню після виготовлення (крім обрізання
чи зняття окалини),  за  умови,  що  це  оброблення  не  надає  їм
властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

     д) дріт  -  вироби катані,  тягнуті,  пресовані або волочені,
згорнуті  у  бунти,  які  мають  суцільний   поперечний   переріз,
однаковий  за  всією довжиною у формі круга,  овалу,  прямокутника
(включаючи квадрат),  рівностороннього трикутника або  правильного
опуклого багатокутника (включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені
прямокутники",  дві з протилежних сторін яких мають форму  опуклих
дуг  кола,  а  дві  інші  -  рівні  за  довжиною,  прямолінійні  і
паралельні).  Вироби, що мають прямокутний (включаючи квадратний),
трикутний або  багатокутний поперечний переріз,  можуть мати кути,
закруглені  за  всією  довжиною  виробу.  Товщина  цих  виробів  з
прямокутним    поперечним   перерізом   (включаючи   "видозмінений
прямокутний") більше десятої частини ширини.

     Однак у товарній позиції 7414 термін  "дріт"  включає  тільки
вироби,  які  згорнуті  або  не  згорнуті  у  бунти,  з поперечним
перерізом будь-якої форми, розмір якого не більш як 6 мм;

     е) "плити,  листи,  стрічки та фольга" - плоскі вироби  (крім
необроблених  виробів  товарної  позиції  7403),  згорнуті  або не
згорнуті  у  рулони,  що  мають   суцільний   поперечний   переріз
прямокутний (крім квадратного), із закругленими або незакругленими
кутами (включаючи "видозмінені прямокутники",  дві  з  протилежних
сторін  яких мають форму опуклих дуг круга,  а дві інші - рівні за
довжиною,  прямолінійні  і  паралельні),  з  однаковою   товщиною,
подані:

     - у формі прямокутників (включаючи квадрат),  товщина яких не
більше десятої частини ширини,

     - у будь-якій іншій формі,  крім квадратної або  прямокутної,
будь-яких  розмірів,  за  умови,  що  вони  не мають властивостей,
характерних для виробів інших товарних позицій.

     До товарних позицій  7409,  7410  включаються  плити,  листи,
стрічки   та   фольга,  що  мають  рельєфну  поверхню  (наприклад,
канелюри,  боріздки,  зморшки,  краплі,  горошини, ромби), а також
вироби перфоровані,  гофровані,  поліровані та вироби з покриттям,
за умови,  що це оброблення не надає їм властивостей виробів,  які
класифікуються в інших товарних позиціях;

     є) труби  і  трубки  -  порожнисті  вироби,  згорнуті  або не
згорнуті у бунти,  мають однаковий за  всією  довжиною  поперечний
переріз  тільки  з  однієї  замкненої  порожнини за всією довжиною
виробу у формі круга,  овалу,  прямокутника  (включаючи  квадрат),
рівностороннього     трикутника     або    правильного    опуклого
багатокутника,  стінки яких  мають  незмінну  товщину.  Трубами  і
трубками  вважаються  також вироби,  що мають поперечний переріз у
формі прямокутника (включаючи  квадрат),  рівнобічного  трикутника
або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені
за всією довжиною  кути,  за  умови,  що  внутрішній  і  зовнішній
поперечні   перерізи   концентричні   і  мають  ту  саму  форму  й
орієнтацію. Труби і трубки, що мають зазначені поперечні перерізи,
можуть   бути   полірованими,   покритими,   гнутими,  з  різьбою,
свердленими,  звуженими,  розширеними,  зведеними на конус  або  з
фланцями, манжетами або кільцями.

     Примітки до підпозицій:

     1. У цій групі наведені терміни означають:

     а) сплави  на  основі міді та цинку (латуні) - сплави міді та
цинку  з  іншими  елементами  або  без  них.  Якщо  присутні  інші
елементи, то:

     - цинк повинен переважати за масою кожний з цих елементів;

     - за   наявності   нікелю   його  масова  частка  не  повинна
перевищувати 5 %  (див.  сплави  на  основі  міді,  нікелю,  цинку
(нейзільберу);

     - за   наявності   олова   його   масова  частка  не  повинна
перевищувати 3 % (див. сплави на основі міді та олова (бронзи);

     б) сплави на основі міді та олова (бронзи) - сплави  міді  та
олова  з  іншими  елементами  або  без  них.  Якщо  присутні  інші
елементи,  а олово перевищує за масою кожен з  цих  елементів,  за
винятком випадку,  коли масова частка олова не менш як 3 %, масова
частка цинку може бути більша,  ніж масова частка  олова,  але  не
перевищувати 10 %;

     в) сплави  на  основі  міді,  нікелю та цинку (нейзільбери) -
сплави міді, нікелю та цинку з іншими елементами або без них.

     Масова частка нікелю дорівнює 5 %  або більше (див. сплави на
основі міді та цинку (латуні));

     г) сплави  на основі міді та нікелю - сплави міді та нікелю з
іншими елементами або без них,  але у будь-якому  разі  з  масовою
часткою цинку не більш як 1 %. Якщо присутні інші елементи, нікель
перевищує за масою кожен із цих елементів.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
7401          |Штейн мідний; мідь  |      |         |         |
              |цементаційна        |      |         |         |
              |(осаджена):         |      |         |         |
7401 10 00 00 |- штейн мідний      |      |    0    |    5    | -
7401 20 00 00 |- мідь цементаційна |      |    0    |    5    | -
              |(осаджена)          |      |         |         |
7402 00 00 00 |Мідь нерафінована;  |      |    0    |    5    | -
              |аноди мідні для     |      |         |         |
              |електролітичного    |      |         |         |
              |рафінування         |      |         |         |
7403          |Мідь рафінована та  |      |         |         |
              |мідні сплави        |      |         |         |
              |необроблені:        |      |         |         |
              |- мідь рафінована:  |      |         |         |
7403 11 00 00 |- - катоди та секції|      |    0    |    5    | -
              |катодів             |      |         |         |
7403 12 00 00 |- - литі заготовки  |      |    0    |    5    | -
              |для виробництва     |      |         |         |
              |дроту (ваєрбарси)   |      |         |         |
7403 13 00 00 |- - білети          |      |    0    |    5    | -
7403 19 00 00 |- - інша            |      |    0    |    5    | -
              |- сплави мідні:     |      |         |         |
7403 21 00 00 |- - сплави на основі|      |    0    |    5    | -
              |міді та цинку       |      |         |         |
              |(латуні)            |      |         |         |
7403 22 00 00 |- - сплави на основі|      |    0    |    5    | -
              |міді та олова       |      |         |         |
              |(бронзи)            |      |         |         |
7403 23 00 00 |- - сплави на основі|      |    0    |    5    | -
              |міді та нікелю      |      |         |         |
              |(купронікелі) або з |      |         |         |
              |міді, нікелю та     |      |         |         |
              |цинку (нейзільберу) |      |         |         |
7403 29 00 00 |- - інші сплави з   |      |    0    |    5    | -
              |міді (за винятком   |      |         |         |
              |лігатур товарної    |      |         |         |
              |позиції 7405)       |      |         |         |
7404 00       |Відходи і брухт з   |      |         |         |
              |міді:               |      |         |         |
7404 00 10 00 |- з міді рафінованої|      |    0    |    5    | -
              |- із сплавів міді:  |      |         |         |
7404 00 91 00 |- - на основі міді  |      |    0    |    5    | -
              |та цинку (латуні)   |      |         |         |
7404 00 99 00 |- - інші            |      |    0    |    5    | -
7405 00 00 00 |Лігатури на основі  |      |    2    |    5    | -
              |міді                |      |         |         |
7406          |Порошки та луска з  |      |         |         |
              |міді:               |      |         |         |
7406 10 00 00 |- порошки з         |      |    2    |    5    | -
              |нешаруватою         |      |         |         |
              |структурою          |      |         |         |
7406 20 00 00 |- порошки з         |      |    2    |    5    | -
              |шаруватою           |      |         |         |
              |структурою; луска   |      |         |         |
7407          |Прутки, бруски та   |      |         |         |
              |профілі з міді:     |      |         |         |
7407 10 00 00 |- з міді рафінованої|      |   25    |   50    | -
              |- із сплавів міді:  |      |         |         |
7407 21       |- - на основі міді  |      |         |         |
              |та цинку (латуні):  |      |         |         |
7407 21 10 00 |- - - прутки та     |      |   15    |   30    | -
              |бруски              |      |         |         |
7407 21 90 00 |- - - профілі       |      |   15    |   30    | -
7407 22       |- - із сплавів на   |      |         |         |
              |основі міді та      |      |         |         |
              |нікелю (купронікелю)|      |         |         |
              |або із сплавів на   |      |         |         |
              |основі міді, нікелю |      |         |         |
              |та цинку            |      |         |         |
              |(нейзільберу):      |      |         |         |
7407 22 10 00 |- - - із сплавів на |      |    0    |    5    | -
              |основі міді та      |      |         |         |
              |нікелю              |      |         |         |
              |(купронікелю)       |      |         |         |
7407 22 90 00 |- - - на основі     |      |    0    |    5    | -
              |міді, нікелю та     |      |         |         |
              |цинку (нейзільберу) |      |         |         |
7407 29 00 00 |- - інші            |      |    0    |    5    | -
7408          |Дріт мідний:        |      |         |         |
              |- з міді            |      |         |         |
              |рафінованої:        |      |         |         |
7408 11 00 00 |- - з найбільшим    |      |   20    |   40    | -
              |розміром поперечного|      |         |         |
              |перерізу понад 6 мм |      |         |         |
7408 19       |- - інший:          |      |         |         |
7408 19 10 00 |- - - з найбільшим  |      |   25    |   50    | -
              |розміром поперечного|      |         |         |
              |перерізу понад      |      |         |         |
              |0,5 мм              |      |         |         |
7408 19 90 00 |- - - з найбільшим  |      |    2    |    5    | -
              |розміром поперечного|      |         |         |
              |перерізу не більш як|      |         |         |
              |0,5 мм              |      |         |         |
              |- із сплавів міді:  |      |         |         |
7408 21 00 00 |- - на основі міді  |      |   15    |   30    | -
              |та цинку (латуні)   |      |         |         |
7408 22 00 00 |- - на основі міді  |      |    2    |    5    | -
              |та нікелю           |      |         |         |
              |(купронікелю) або із|      |         |         |
              |сплавів на основі   |      |         |         |
              |міді, нікелю        |      |         |         |
              |та цинку            |      |         |         |
              |(нейзільберу)       |      |         |         |
7408 29 00 00 |- - інші            |      |    2    |    5    | -
7409          |Плити, листи та     |      |         |         |
              |стрічки з міді,     |      |         |         |
              |завтовшки понад     |      |         |         |
              |0,15 мм:            |      |         |         |
              |- з міді            |      |         |         |
              |рафінованої:        |      |         |         |
7409 11 00 00 |- - у рулонах       |      |   15    |   30    | -
7409 19 00 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
              |- із сплавів на     |      |         |         |
              |основі міді та      |      |         |         |
              |цинку (латуні):     |      |         |         |
7409 21 00 00 |- - у рулонах       |      |   10    |   20    | -
7409 29 00 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
              |- із сплавів на     |      |         |         |
              |основі міді та олова|      |         |         |
              |(бронзи):           |      |         |         |
7409 31 00 00 |- - у рулонах       |      |    0    |    5    | -
7409 39 00 00 |- - інші            |      |    0    |    5    | -
7409 40       |- із сплавів на     |      |         |         |
              |основі міді та      |      |         |         |
              |нікелю              |      |         |         |
              |(купронікелю) або із|      |         |         |
              |сплавів на основі   |      |         |         |
              |міді, нікелю та     |      |         |         |
              |цинку               |      |         |         |
              |(нейзільберу):      |      |         |         |
7409 40 10 00 |- - на основі міді  |      |   10    |   20    | -
              |та нікелю           |      |         |         |
              |(купронікелю)       |      |         |         |
7409 40 90 00 |- - на основі міді, |      |    0    |    5    | -
              |нікелю та цинку     |      |         |         |
              |(нейзільберу)       |      |         |         |
7409 90       |- із інших сплавів  |      |         |         |
              |міді:               |      |         |         |
7409 90 10 00 |- - у рулонах       |      |    0    |    5    | -
7409 90 90 00 |- - інші            |      |    0    |    5    | -
7410          |Фольга мідна        |      |         |         |
              |(тиснена або ні, без|      |         |         |
              |основи або          |      |         |         |
              |закріплена на       |      |         |         |
              |папері, картоні,    |      |         |         |
              |пластмасі чи        |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |підосновах),        |      |         |         |
              |завтовшки не більш  |      |         |         |
              |як 0,15 мм (не      |      |         |         |
              |враховуючи основу): |      |         |         |
              |- без основи:       |      |         |         |
7410 11 00 00 |- - з міді          |      |   15    |   30    | -
              |рафінованої         |      |         |         |
7410 12 00 00 |- - із сплавів міді |      |    2    |    5    | -
              |- на основі:        |      |         |         |
7410 21 00 00 |- - з міді          |      |    2    |    5    | -
              |рафінованої         |      |         |         |
7410 22 00 00 |- - із сплавів міді |      |    2    |    5    | -
7411          |Труби та трубки з   |      |         |         |
              |міді:               |      |         |         |
7411 10       |- з міді            |      |         |         |
              |рафінованої:        |      |         |         |
              |- - прямі, з        |      |         |         |
              |товщиною стінки:    |      |         |         |
7411 10 11 00 |- - - понад 0,6 мм  |      |   0,5   |    5    | -
7411 10 19 00 |- - - не більш як   |      |   2     |    5    | -
              |0,6 мм              |      |         |         |
7411 10 90 00 |- - інші            |      |   15    |   30    | -
              |- із сплавів міді:  |      |         |         |
7411 21       |- - із сплавів на   |      |         |         |
              |основі міді та      |      |         |         |
              |цинку (латуні):     |      |         |         |
7411 21 10 00 |- - - прямі         |      |   15    |   30    | -
7411 21 90 00 |- - - інші          |      |   15    |   30    | -
7411 22 00 00 |- - із сплавів на   |      |   10    |   20    | -
              |основі міді та      |      |         |         |
              |нікелю              |      |         |         |
              |(купронікелю) або із|      |         |         |
              |сплавів на основі   |      |         |         |
              |міді, нікелю та     |      |         |         |
              |цинку (нейзільберу) |      |         |         |
7411 29       |- - інші:           |      |         |         |
7411 29 10 00 |- - - прямі         |      |    2    |    5    | -
7411 29 90 00 |- - - інші          |      |    2    |    5    | -
7412          |Фітинги мідні для   |      |         |         |
              |труб і трубок       |      |         |         |
              |(наприклад, муфти,  |      |         |         |
              |коліна, втулки):    |      |         |         |
7412 10 00 00 |- з рафінованої міді|      |    2    |    5    | -
7412 20 00 00 |- із сплавів міді   |      |    2    |    5    | -
7413 00       |Провід              |      |         |         |
              |багатожильний,      |      |         |         |
              |троси, плетениці та |      |         |         |
              |аналогічні вироби,  |      |         |         |
              |електрично          |      |         |         |
              |не ізольовані:      |      |         |         |
7413 00 10 00 |- обладнані         |      |    2    |   5     | -
              |фітингами, для      |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
7413 00 91 00 |- - з міді          |      |    2    |   5     | -
              |рафінованої         |      |         |         |
7413 00 99 00 |- - із сплавів міді |      |    2    |   5     | -
7414          |Тканина (включаючи  |      |         |         |
              |безперервні         |      |         |         |
              |стрічки), решітки та|      |         |         |
              |сітки з мідного     |      |         |         |
              |дроту; мідні листи  |      |         |         |
              |просічно-витяжні:   |      |         |         |
7414 20 00 00 |- тканина           |      |    2    |    5    | -
7414 90 00 00 |- інші              |      |    2    |    5    | -
7415          |Цвяхи, цвяхи        |      |         |         |
              |оббивні, кнопки     |      |         |         |
              |креслярські, скоби  |      |         |         |
              |для зшивання (за    |      |         |         |
              |винятком тих, що    |      |         |         |
              |включені до товарної|      |         |         |
              |позиції 8305) та    |      |         |         |
              |аналогічні вироби з |      |         |         |
              |міді або із заліза, |      |         |         |
              |або сталі з мідними |      |         |         |
              |головками; гвинти,  |      |         |         |
              |болти, гайки, гаки, |      |         |         |
              |що загвинчуються,   |      |         |         |
              |заклепки, шпонки,   |      |         |         |
              |шплінти, шайби      |      |         |         |
              |(включаючи пружні)  |      |         |         |
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |з міді:             |      |         |         |
7415 10 00 00 |- цвяхи та цвяхи    |      |    2    |    5    | -
              |оббивні, кнопки     |      |         |         |
              |креслярські, скоби  |      |         |         |
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |- інші вироби без   |      |         |         |
              |різьби:             |      |         |         |
7415 21 00 00 |- - шайби (включаючи|      |    2    |    5    | -
              |шайби пружні)       |      |         |         |
7415 29 00 00 |- - інші            |      |    2    |    5    | -
              |- інші вироби з     |      |         |         |
              |різьбою:            |      |         |         |
7415 31 00 00 |- - шурупи для      |      |    2    |    5    | -
              |дерева              |      |         |         |
7415 32 00 00 |- - інші гвинти;    |      |    2    |    5    | -
              |болти та гайки      |      |         |         |
7415 39 00 00 |- - інші            |      |    2    |    5    | -
7416 00 00 00 |Пружини мідні       |      |    2    |    5    | -
7417 00 00 00 |Прилади побутові для|      |    5    |   10    | -
              |приготування або    |      |         |         |
              |розігрівання їжі,   |      |         |         |
              |неелектричні та їх  |      |         |         |
              |частини з міді      |      |         |         |
7418          |Вироби столові,     |      |         |         |
              |кухонні або інші    |      |         |         |
              |господарчі та їх    |      |         |         |
              |частини з міді;     |      |         |         |
              |губки, подушечки,   |      |         |         |
              |рукавички та        |      |         |         |
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |для чищення,        |      |         |         |
              |полірування або     |      |         |         |
              |аналогічного        |      |         |         |
              |застосування з міді;|      |         |         |
              |обладнання          |      |         |         |
              |санітарно-технічне  |      |         |         |
              |та його частини з   |      |         |         |
              |міді:               |      |         |         |
              |- вироби побутові   |      |         |         |
              |або господарчі та їх|      |         |         |
              |частини; губки,     |      |         |         |
              |подушечки, рукавички|      |         |         |
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |для чищення,        |      |         |         |
              |полірування або     |      |         |         |
              |аналогічного        |      |         |         |
              |застосування:       |      |         |         |
7418 11 00 00 |- - вироби столові, |      |    5    |   10    | -
              |кухонні або інші    |      |         |         |
              |господарчі та їх    |      |         |         |
              |частини; губки,     |      |         |         |
              |подушечки, рукавички|      |         |         |
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |для чищення,        |      |         |         |
              |полірування або     |      |         |         |
              |аналогічного        |      |         |         |
              |застосування        |      |         |         |
7418 19 00 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7418 20 00 00 |- вироби            |      |    5    |   10    | -
              |санітарно-технічні  |      |         |         |
              |та їх частини       |      |         |         |
7419          |Інші вироби з міді: |      |         |         |
7419 10 00 00 |- ланцюги та їх     |      |    5    |   10    | -
              |частини             |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
7419 91 00 00 |- - відлиті,        |      |    5    |   10    | -
              |формовані,          |      |         |         |
              |штамповані або      |      |         |         |
              |ковані, але не      |      |         |         |
              |оброблені інакше    |      |         |         |
7419 99 00 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -