КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГК 009-96 / Секція J. Фінансова діяльність

Код КВЕД 

Назва 

Код ISIC 

Розділ
Група
Клас 

Підклас 

Секція J  

  

Фінансова діяльність  

65 

  

Фінансове посередництво
Цей розділ включає:
- діяльність, пов'язану з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім передбачених для обов'язкового соціального страхування, страхових кас або пенсійних фондів
Примітка. Діяльність, пов'язана з використанням кредитних карток, класифікується відповідно до функцій організацій, які надають ці послуги 

65 

65.1 

  

Грошове посередництво
Ця група включає:
- отримання коштів у формі перераховуваних депозитів 

651 

65.11 

65.11.0 

Центральні банки 

6511 

65.12 

  

Інші види грошового посередництва 

6519 

65.12.1 

Комерційні банки 

65.12.9 

Інші види грошового посередництва
Цей підклас включає:
- грошове посередництво фінансових установ та організацій (крім комерційних та центральних банків), пов'язане з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, крім тих, які передбачені для страхування та пенсійного забезпечення 
- послуги, пов'язані з відправленням та сплатою грошових переказів та діяльністю поштових систем в ощадних касах 

65.2 

  

Інші види фінансового посередництва
Ця група включає:
- фінансове посередництво, крім того, що виконується фінансовими установами 

659 

65.21 

65.21.0 

Фінансовий лізинг
Цей підклас включає:
- лізинг, якщо договір приблизно охоплює передбачений термін використання майна та якщо орендар користується всіма можливими видами прибутку від його використання та приймає на себе увесь ризик, пов'язаний з його володінням. Передавання майна може бути передбачене або ні.
Цей підклас не включає:
- договори про здавання під найм (див. у 71.1 - 71.3) відповідно до видів майна, що здається 

6591 

65.22 

65.22.0 

Надання кредитів 

6592 

65.23 

65.23.0 

Інші види фінансового посередництва, не віднесені до інших угруповань
Цей підклас включає:
- інші операції на фінансових ринках та види фінансового посередництва, пов'язані, головним чином, з розміщенням фінансових коштів, крім надання позик: капіталовкладення в цінні папери: акції, облігації, векселі, цінні папери, інвестовані на довірчій основі тощо; операції з цінними паперами, що виконуються дилерами від власного імені; капіталовкладення в цінні папери та нерухоме майно, що виконуються, головним чином, за дорученнями інших фінансових посередників: (інвестиційних фондів, що займаються капіталовкладенням в нерухоме майно, довірчих товариств, траст фондів); операції перехрещеного кредитування ("свопи"), опціонні угоди та інші арбітражні операції
- діяльність фінансових холдингових компаній
Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. у 65.21.0)
- управління портфелями цінних паперів, що належать третім особам (див. у 67.13.9)
- здавання під найм (в оренду) (див. у 70.20.1, 70.20.3)
- довготермінову оренду (див. у 71.2 - 71.3)
- діяльність нефінансових холдінгових компаній (див. у 74.15.0) 

6599 

66 

  

Страхування 

66 

66.0 

  

Страхування
Ця група включає:
- покриття довготермінових та короткотермінових ризиків з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без подібного використання 

660 

66.01 

66.01.0 

Страхування життя та накопичення
Цей підклас включає:
- страхування та перестрахування життя з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без подібного використання 

6601 

66.02 

66.02.0 

Пенсійні фонди
Цей підклас включає:
- сплату пенсій після завершення трудової діяльності
Цей підклас не включає:
- програми, що не передбачають використання внесків та фінансуються, головним чином, за рахунок державних коштів (див. у 75.12.0)
- керівництво у сфері обов'язкового соціального страхування (див. у 75.30.0) 

6602 

66.03 

66.03.0 

Інші види страхування
Цей підклас включає:
- страхування та перестрахування, відмінне від страхування життя: страхування від нещасних випадків та пожеж, страхування від хвороб, страхування майна, автомобільне, морське, авіаційне, транспортне страхування, страхування на випадок фінансових збитків та страхування громадської відповідальності 

6603 

67 

  

Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування 

67 

67.1 

  

Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування 

671 

67.11 

67.11.0 

Управління фінансовими ринками
Цей підклас включає:
- надання послуг, що відносяться до фінансового посередництва або близько пов'язані з ним, але не є за своїм виглядом фінансовим посередництвом - діяльність фондових бірж, товарних бірж тощо 

6711 

67.12 

  

Управління портфелями цінних паперів
Цей клас включає:
- операції на фінансових ринках за дорученням інших осіб (брокерські операції з цінними паперами) та пов'язану з цим діяльність
Цей клас не включає:
- операції на фінансових ринках від власного імені (див. у 65.23.0) 

6712 

67.12.1 

Брокерські операції з цінними паперами 

67.12.2 

Випуск та реєстрація цінних паперів 

67.12.3 

Контроль та регулювання портфеля активів 

67.12.9 

Інша діяльність, пов'язана з фондовими біржами 

67.13 

  

Інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів 

6719 

67.13.1 

Посередництво в кредитуванні 

67.13.2 

Фінансові консультації 

67.13.3 

Діяльність, пов'язана з іноземною валютою 

67.13.4 

Пакування кредитних білетів та розмінної монети 

67.13.9 

Інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів
Цей підклас включає:
- управління портфелями цінних паперів, що належать третім особам 

67.2 

  

Допоміжна діяльність у сфері страхування 

672 

67.20 

67.20.0 

Допоміжна діяльність у сфері страхування
Цей підклас включає:
- діяльність, що відноситься або близько пов'язана з функціонуванням страхових кас, пенсійних фондів та страхування вантажів за винятком фінансового посередництва: діяльність страхових агентів, діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків 

6720