68. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу оплати праці на підприємстві 5
1.1.Основні елементи і принципи організації оплати праці 5
1.2. Форми і системи оплати праці 8
1.3. Заробітна платня в умовах ринкової економіки  11
Розділ 2. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці на     ПП ”Енергосервіс”  14
2.1. Сучасний стан та економічна характеристика   підприємства 14
2.2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і робочого часу  19
2.3. Аналіз використання фонду оплати праці 23
2.4. Аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці 29
Розділ 3. Ефективність використання оплати праці як джерела впливу на фінансовий стан підприємства  31
3.1. Чинники які впливають на оплату праці 31
3.2. Заходи  забезпечуючі зростання продуктивності праці 34
Висновки  37
Список використаної літератури 38

Здійснення економічної реформи в Україні вимагає формування власної економічної політики на основі демократії, свободи підприємництва і відвертості для інтеграції в світову економічну спільноту.
Перебудова економічних відносин повинна сприяти посиленню спонукальних мотивів і стимулів до ефективної трудової діяльності. Для цього необхідно, щоб соціально-економічна система з командно-адміністративною моделлю трудових відносин була замінена на діючий мотиваційний механізм високопродуктивної і високоякісної праці в суспільному виробництві.

Благодійна реклама:

Тривалий час в нашій країні існувала централізована система регулювання всіх питань обліку і оплати праці. Така практика їх регулювання негативно впливала на виробничу і фінансову діяльність підприємств, формувала зрівняльні підходи до розподілу, породжувала байдуже відношення людей до результатів своєї праці. Серед основних причин зниження зацікавленості працівників в результатах виробництва, необхідно відзначити, недосконалість системи оподаткування і ціноутворення, нестабільність фінансово-кредитної політики, знецінення грошей і на основі цього відносно низький рівень заробітної платні.
В цих умовах актуальність дослідження і розробки теоретичних і методичних основ обліку і організації заробітної платні на підприємстві постійно зростає і вимагає теоретичного і практичного обгрунтовування.
Метою роботи є аналіз і узагальнення теоретичних, методологічних і практичних проблем обліку і організації оплати праці на конкретному підприємстві. Поставлена мета вимагає рішення наступних задач:
- вивчення економічного єства заробітної платні;
- дослідження теоретичних основ організації обліку і матеріального стимулювання в умовах переходу до ринкових відносин;
- проведення аналізу організації обліку і оплати праці на підприємстві;
- розробка економічно обгрунтованих пропозицій по вдосконаленню організації обліку і оплати праці працівників підприємства.

Благодійна реклама:

Об'єктом дослідження є ПП «Енергосервіс», яке займається торговою діяльністю в Мелітопольському районі. Інформаційною базою досліджень є Закони і законодавчі акти України з питань розвитку економіки, річні звіти, статистичні дані, положення про оплату праці, дані синтетичного і аналітичного обліку. Використані публікації статистичних і наукових установ, праці вітчизняних і зарубіжних учених і фахівців в області праці і заробітної платні.

Благодійна реклама:

Теоретичні і методичні аспекти вдосконалення оплати праці і матеріального стимулювання, аналіз тенденцій його подальшого розвитку представлені в багатьох публікаціях учених-економістів України і інших держав. Серед них особливу увагу звертають на себе А.А. Бугуцкого, М.Х. Вдовіченко, В.С. Дієсперова, В.Н. Поліщука, В.В. Сопко, Ц.р. Струміліна, Г.З. Слізенгера, В.Н. Завгороднего, Н.І. Маліка, Н.Н. Павлівської, Р.Н. Яковлева і інших. В їх публікаціях широко розглядаються питання, пов'язані з обліком і організацією оплати праці, його продуктивності і ефективності. Проте, є ще багато недозволених питань теоретичного, методологічного і  практичного характеру.
В процесі обробки отриманої інформації використовувалися різні методи: монографічний, порівняння, аналіз і синтез, економічно-статистичний, абстрактно-логічний, спостереження і аналізу чинника.