66. Аналіз фінансової сталості та її забезпечення

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 6
ПІДПРИЄМСТВ. 7
1.1. ЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ УСТАЛЕНОСТІ. 7
1.2. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ. ПОНЯТТЯ ЛІКВІДНОСТІ 11
1.3. ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ. 13
1.4.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 16
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 22
2.1. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 22
2.2. АНАЛІЗ РІВНІВ, ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 23
ВИСНОВКИ 25
ЛІТЕРАТУРА 29
 
Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття . Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України.

Благодійна реклама:

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий аналіз, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін «фінанси» за останні 10–15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування.  
Думка про те, що розвиток методів фінансового аналізу проходив переважно в США та Західній Європі не може викликати особливих заперечень:  фінансовий аналіз покликаний обслуговувати потреби ринкової економіки, і тому лише розвиток та ускладнення механізму ринкової економіки можуть сприяти вдосконаленню його методів. Значна частина літератури, використаної під час написання цієї роботи належить західним авторам, праці яких розкривають основні принципи сучасних фінансів та менеджерського обліку. 
Однак економічні реалії в Україні, як і в більшості сусідніх з нею держав, мають певну специфіку, що вносить корективи у традиційну методологію фінансового аналізу. Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції. Більшість цих факторів враховується при викладенні матеріалу вітчизняними та російськими  авторами підручників та навчальних посібників з фінансового аналізу, використаних при написанні цієї роботи.

Благодійна реклама:

Методи фінансового аналізу постійно вдосконалюються по мірі настання змін в економічному середовищі нашої держави. Нові ідеї та принципи в цій сфері в першу чергу доходять до користувачів періодичних економічних видань, які також використовувались під час підготовки кваліфікаційної роботи.

Благодійна реклама:

Ефективне виробництво та реалізація якісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан підприємства.  Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, ускладнення з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в наслідок чого погіршується його платоспроможність.  Очевидним також є  і зворотній  зв'язок, який полягає у  тому, що відсутність коштів може призвести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а отже, і у виробничому процесі. Однак у виробничій діяльності українських підприємств часто трапляються випадки, коли і добре працююче підприємство відчуває фінансові ускладнення, пов'язані з недостатньо раціональним розміщенням і використанням наявних фінансових ресурсів. В цих умовах перед менеджерами підприємств постає велика кількість питань, головними з яких є наступні:
• Як раціонально організувати фінансову діяльність підприємства для його подальшого розвитку?
• Яким чином можна покращити управління фінансовими ресурсами?
• Яким чином визначити показники господарської діяльності, що забезпечують стійкий фінансовий стан підприємства?