61. Аналіз фінансових результатів. Утворення і використання прибутку на підприємстві

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Прибуток є метою і кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства.
Діяльність організації не обов’язково прибуткова: напевно, немає жодної компанії у світі, що не мала б у своїй історії хоча б короткочасних спадів, що виражаються збитками. Інакше кажучи, характеризуючи результативність діяльності підприємства, вірніше було б говорити не про прибуток, а про фінансовий результат. Але очевидно, що збиткова діяльність у бізнесі не може мати довгостроковий характер, оскільки збиток означає зменшення інвестованого власниками капіталу, що врешті-решт приведе до ліквідації цього підприємства. У літературі описані кілька підходів до визначення прибутку. Два з них (економічний і бухгалтерський) є базовими.
1. Прибуток (збиток) – це приріст (зменшення) капіталу власників, що мало місце в звітному періоді – це прибуток економічний. При реалізації алгоритму розрахунку прибутку можливі два варіанти: 1) економічний; 2) бухгалтерський. Економічний варіант розрахунку припускає оцінку капіталу власників на основі ринкових цін, тому застосується для підприємств, акції яких котируються на ринку. Різниця між значенням капіталізації на кінець і початок звітного періоду є прибутком власників, яку можна уособлювати з прибутком самої компанії за даний період. Бухгалтерський варіант розрахунку припускає складання ліквідаційних балансів на початок і кінець звітного періо-ду. Під ліквідаційним балансом розуміється баланс, у якому будуть використані оцінки активів за цінами їх можливого продажу.
У такому разі вартість чистих активів збігається з величиною капіталу власників, що визначається на початок і кінець звітного періоду.
2. Прибуток – це позитивна різниця між доходами комерційної організації, що розуміються як збільшення сукупної вартісної оцінки її активів, що супроводжується збільшенням капіталу власників, і її витратами, що розуміються як зниження сукупної вартості оцінки активів, що супроводжується зменшенням капіталу власників, за винятком результатів операцій, пов’язаних з навмисною зміною цього капіталу.

Благодійна реклама:

Прибуток дозволяє забезпечувати виконання підприємством зобов’язань перед бюджетом, банками, постачальниками і споживачами й іншими організаціями, фінансувати витрати на розвиток науки і техніки, технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих виробництв, соціальний розвиток і підвищення ефективності виробництва.
Створення правильних співвідношень при розподілі прибутку між основними напрямками забезпечується ефективністю і реальністю основної пропорції – між споживанням і нагромадженням. Саме ця пропорція є основною гарантією посилення матеріальної зацікавленості й відповідальності підприємств у підвищенні ефективності виробництва.
Задачі аналізу розподілу прибутку залежать від того, внутрішній він чи зовнішній. При внутрішньому аналізі основною задачею є вишукування резервів зростання чистого прибутку. Для її розв’язання в процесі аналізу вивчається наступне:
• формування оподатковуваного прибутку;
• фактори формування і динаміка податків;
• пропорції і конкретні напрямки розподілу прибутку, а також шляхи найбільш раціонального розміщення створеного прибутку;
• фактори формування, розподілу і використання чистого прибутку.

Благодійна реклама:

До впровадження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО) для аналізу використовувалися наступні види прибутку:
• балансовий;
• оподатковуваний;
• пільговий (неоподатковуваний);
• такий, що залишається в розпорядженні підприємства;
• чистий.
Після впровадження П(С)БО основними аналітичними показниками прибутковості підприємства є:
• валовий прибуток (дохід чи збиток);
• прибуток (збиток) від операційної (основної) діяльності;
• прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;
• прибуток (збиток) від звичайної діяльності;
• надприбуток (збиток);
• чистий прибуток (збиток);
• оподатковуваний прибуток;
• пільговий прибуток (не оподатковувана податками);

Благодійна реклама:

Порядок формування і використання цих видів прибутку визначається П(С)БО 3 і формою 2 бухгалтерської звітності «Звіт про фінансові результати». Послідовність формування кінцевого фінансового результату подана на рис. 1.