54. Мікроекономіка. Аналіз стану ринку та визначення ринкових перспектив підприємства

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Дана проблема є актуальною, оскільки проведення мікроекономічного аналізу передбачає такі важливі пункти як :
• храктеристика попиту групи споживачів та дієвості факторів, що на нього впливають ;
• дослідження можливості функціонування підприємства на даному ринку ;
• оцінка перспектив розвитку ринку .
Економічною ціллю споживача являється максимілізація задоволення усіх його потреб, тобто максимілізація функції корисності. Максимілізація корисності залежить не лише від даного споживача, а й від збережень, що здійснюються у відповідність до динаміки цін.
Економічною ціллю виробника виступає максимілізація прибутку або мінімізація витрат виробництва. Для цього використовуються не лише ціни, а й реклама, дизайн, зміна товарно-матеріальних запасів.

Благодійна реклама:

У даній курсовій роботі розглядається і досліджується ринок товару А, визначаються фактори ринкової рівноваги, аналізується ринкова ситуація з точки зору впливу зміни ціни на обсяги попиту та пропозиції, діагностується сталість рівноваги у довгому та короткому часовомих інтервалах, а також проводиться аналіз стану ринку при введенні потоварного податку на продукцію. В додаток до всього проводиться оцінка перспектив розвитку ринку.
Вважаючи поведінку покупців раціональною, виконуються наступні завдання:
1. Використовуючи функцію Лагранжа, визначити функцію попиту споживачів на вказаний у завданні товар.
2. Визначити параметри ринкової рівноваги, сформованої заданою функцією пропозиції та винайденою функцією попиту.
3. Розрахувати значення попиту та пропозиції для 5 значень цін вище рівноважної та 5 значень нижче рівноважної (з шагом 0,1 рівноважної ціни).

Благодійна реклама:

4. Розрахувати коефіцієнти цінової еластичності попиту та пропозиції на визначених інтервалах. Визначити економічний зміст еластичності попиту (пропозиції) та значення її рівня для практики ринкової діяльності виробника.
5. Побудувати криві попиту та пропозиції за одержаними даними. Визначити ділянки еластичного та нееластичного попиту (пропозиції).
6. Визначити розміри надлишку споживача, надлишку виробника та виграшу ринку.
7. Протестувати ринкову рівновагу на стійкість у короткому та довгому часових інтервалах.
8. Перелічити та охарактеризувати найбільш важливі та дієві фактори порушення ринкової рівноваги.
9. Описати та представити графічно зміну ринкової ситуації в результаті введення потоварного податку у розмірі 10% рівноважної ціни (визначити нову ринкову ціну, нову функцію пропозиції, зміну обсягів попиту, пропозиції, надлишків споживача та виробника, розрахувати обсяг податкових надходжень, обсяг втрат суспільства, визначити причину виникнення цих втрат).

Благодійна реклама:

10. Співставити розміри податкових платежів та втрат суспільства, зробити висновок щодо доцільності введення потоварного податку у такому розмірі. Висновок обґрунтувати.
11. Використовуючи функцію індивідуальних валових витрат гіпотетичного підприємства-виробника, визначити, чи спроможна ринкова ціна до та після введення податку забезпечити підприємству принаймні нормальний прибуток. Обґрунтувати відповідь. Визначити перспективи розвитку ринку та стану виробника в умовах, що склались.