49. Аналіз результатів фінансової діяльності ЦЛ КВПіА

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Одержання високих фінансових результатів є основною метою діяльності кожного господарюючого суб’єкта. У фінансових результатах знаходять пряме відображення всі сторони діяльності підприємства: рівень його технології та організації виробництва, ефективність системи управління, контролю за рівнем витрат та рівнем реалізаційних цін, особливості господарського механізму та державне регулювання розвитку певної галузі, виходячи з її значення для розвитку економіки країни.
Вивченню прибутковості як економічної категорії та показника фінансово-господарської діяльності підприємств, проблемам аналізу фінансових результатів присвячено чимало наукових досліджень. Суттєвий внесок у розробку теоретичних засад та методологічних підходів до вирішення цієї проблеми зробили такі вчені-економісти, як Білуха М.Т., Бланк І.А., Брадул О.М., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Гушко С.В., Мец В.О., Митрофанов Г.В., Мних Є. В., Нападовська Л.В., Свідерський Є. І., Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Чумаченко М.Г. та інші. Заслуговують на увагу праці таких російських та іноземних авторів, як Брігхем Є., Глен А. Велш, Деніел Г. Шорт, Ентоні Р., Рис Дж., Сайфулін Р.С., Стоянова Є.С., Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Шеремет А.Д. та інші.
Хоча існує велика кількість трактувань прибутковості, є потреба у внесенні чіткості у визначення економічної сутності цієї категорії. Особливо це потрібно в умовах ринкової економіки. До цього питання аналізу фінансових результатів розглядали, зазвичай, з позиції виконання плану, проте не враховувалася методика комплексного управління. У зв’язку з цим викликають зацікавленість роботи зарубіжних авторів.

Благодійна реклама:

Водночас, у теорії та практиці аналізу фінансових результатів є низка невирішених питань. Так, методика, запропонована вітчизняними та зарубіжними авторами, не є адаптованою до умов національної економіки України. Крім того, не пропонується комплексу показників для оцінювання фінансових результатів за центрами прибутковості. Звичайно, Україна, як самостійна держава, не може повторити за короткий час той шлях, що пройшли країни з ринковою економікою. Вона може тільки використати визначні дослідження, обравши свій шлях становлення ринкових відносин з урахуванням національних, політичних, економічних, географічних та інших особливостей свого історичного розвитку.
Прийняття нових законодавчих актів, що регулюють діяльність підприємств, банків, інвесторів, визнання банкрутства, зміни системи оподаткування, перехід до нових форм бухгалтерської звітності потребують залучення нових показників, форм та методик аналізу, які дадуть змогу об’єктивно оцінити фінансові результати діяльності підприємств. Для ефективності проведення такого аналізу пропонується економічні та фінансові показники об’єднати в комплекс показників, що характеризують прибутковість діяльності, та впроваджувати його «від загального до особистого», що дасть змогу виявити вплив як перших, так і других показників на фінансовий результат діяльності підприємств.

Благодійна реклама:

З огляду на це актуальним є комплекс питань методології, методики та організації економічного і фінансового аналізу як інструментів управління та забезпечення збалансованого фінансового розвитку на рівні підприємства, що відповідає умовам та вимогам ринкової самостійності. Актуальність перелічених аспектів дослідження аналізу фінансових результатів підприємств, недостатня їх теоретична та практична розробка зумовили вибір теми бакалаврської роботи.
Мета роботи: проаналізувати результати фінансової діяльності ЦЛ КВПіА за 2005 – 2009 рр., з’ясувати, які фактори вплинули на їх зміни і які наслідки це мало для підприємства, розробити заходи щодо покращення результатів фінансової діяльності, використовуючи багатофакторну економіко-математичну модель прогнозу суми чистого прибутку.

Благодійна реклама:

Бакалаврська робота складається з вступу, двох розділів та додатків. У першому розділі роботи наведені теоретичні принципи теми, основні поняття та необхідність аналізу результатів фінансової діяльності. В другому розділі проводимо аналіз фінансових результатів ЦЛ КВПіА за 2005 – 2009 рр., а саме: визначаємо склад та динаміку прибутку підприємства; оцінюємо фінансові результати від реалізації продукції; аналізуємо показники рентабельності ЦЛ КВПіА та на основі проведених досліджень розробимо багатофакторну економіко – математичну модель прогнозу рівня чистого прибутку підприємства для визначення доцільності впровадження заходів покращення результатів фінансової діяльності підприємства, використовуючи такі джерелами інформації як Статут підприємства, ф. №1 «Баланс», ф. №2 «Звіт про фінансові результати», ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. №4 «Звіт про власний капітал» ф. №5 «Примітки до річної фінансової звітності», дані внутрішньої управлінської звітності, а також відповідні таблиці бізнес-плану підприємства.