32. Аналіз ефективності фінансових інвестицій підприємства ВАТ Синергія

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОСЕРЕДНИКІВ - ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
1.1 Інвестиції, реальні та фінансові інвестиції
1.2 Нормативно-правове забезпечення діяльності ІСІ
1.3 Основні засади розробки інвестиційної стратегії ІСІ
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ІСІ - ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ВАТ «СИНЕРГІЯ»
2.1 Обґрунтування створення ВАТ «Синергія»
2.2 Аналіз інвестиційної стратегії та основних показників діяльності інвестиційного фонду ВАТ «Синергія»
2.3 Оцінка якості управління активами інвестиційного фонду ВАТ «Синергія»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Благодійна реклама:

ВСТУП
Здійснення глибокої структурної перебудови економіки України вимагає істотного збільшення обсягу інвестицій, активізації інвестиційної діяльності, консолідації всіх джерел інвестування. Економічне зростання, яке спостеріга-ється в Україні, може бути закріплено тільки прискоренням інноваційних пере-творень шляхом залучення додаткових інвестицій у наукомісткі технологічні галузі виробництва. З огляду на масштаби економічних реформ, що мають бути здійснені в Україні в процесі структурної перебудови, необхідні значні фінансо-ві ресурси, які не в змозі надати державний бюджет і внутрішні джерела фінан-сування підприємств. У цих умовах ефективним механізмом, що забезпечує акумулювання і перерозподіл інвестиційних ресурсів шляхом емісії й обігу цін-них паперів, повинен виступати національний фондовий ринок.
Інвестиційна діяльність підприємства складається з основних двох напрямків:
- капітальні, або реальні, інвестиції в розвиток матеріального виробництва;
- фінансові, або портфельні, інвестиції в цінні папери підприємства, тобто кредитування підприємства з непрогнозованою (акції) чи прогнозованою (облігації) доходністю.
Курсова робота розроблена згідно темі 8 «Аналіз інвестиційної діяльності підприємства» (розділи «Аналіз дохідності облігацій, Аналіз дохідності акцій, Аналіз ризику та ефективності управління портфелем фінансових інвестицій») програми дисципліни “Економічний аналіз ІІ” ( Методичні вказівки ДУЕП, 2006 рік).

Благодійна реклама:

Теоретичні питання інвестиційної діяльності розглянуті в роботах
І.О. Бланка, В.М. Гриньової, В.Г. Золотогорова, О.В. Мертенса, .А. Пересади,
А.І. Яковлєва, Г. Бірмана, Дж. Гітмана, Дж. Гордона, Д. Джонка, Л.Крушвіца, Ф. Фабоцці, У. Шарпа, С. Шмідта. Питанням оцінювання альтернативних джерел залучення капіталу присвячені роботи В.В. Бочарова, Р. Брейлі,
Є. Брігхема, Ч.Лі, С. Майерса, Дж. Фіннерті. Інноваційні технології на розвинених фондових ринках проаналізовано у роботах В. Бансала, З. Боді,
А. Кейна, Р. Колба, А. Маркуса, Д. Маршала, Дж. Фіннерті. Концептуальні основи залучення інвестицій підприємствами України шляхом емісії цінних паперів викладені в роботах І.О. Бланка, Ю.Я. Кравченка, О.Г. Мендрула,
О.В. Мертенса, О.М. Мозгового, А.А. Пересади.
Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що окрім крупних інвесторів, які здійснюють капітальні інвестиції в розвиток підприємств, суттєвим внутрішнім джерелом фінансових (портфельних) інвестицій у будь-якій країні є заощадження дрібних потенційних інвесторів, а найбільш поширеним та привабливим механізмом їх залучення до різних ланок економіки (державного сектору, корпоративного або банківського) є спільне інвестування як об'єднання коштів багатьох суб'єктів з метою їх розміщення у цінні папери, що є предметом діяльності спеціальних підприємницьких структур - інститутів спільного інвестування.
Предметом курсової роботи є господарсько-правові відносини, які виникають при здійсненні інвестиційними компаніями діяльності по спільному інвестуванню, а також при здійсненні інвестиційними компаніями в якості торговців цінними паперами діяльності по випуску цінних паперів, комісійної та комерційної діяльності по цінних паперах.

Благодійна реклама:

Об’єктом дослідження є оцінка ефективності фінансових інвестицій, здійснених за посередництвом інвестиційних фондів та інвестиційних компаній на ринку цінних паперів в Україні.
Метою дослідження є визначення поняття та видів інститутів спільного інвестування, аналіз правового режиму та особливостей їх господарської діяльності, а також виявлення ефективності фінансового інвестування з використанням посередницьких інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній на ринку цінних паперів.
Методологія дослідження: в роботі використовуються наступні методи: історичний, аналітичний, раціональний, формально-логічний, порівняльно-правовий, системно-структурний, статистичний, метод порівнянь.