28. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Зміст

Вступ
1. Формування доходів і витрат автотранспортного підприємства та аналіз їх структури
2. Аналіз доходів автотранспортного підприємства:
2.1. Аналіз прибутку від реалізації продукції
2.2 Аналіз доходів від цінних паперів
2.3 Аналіз резервів збільшення прибутку
3. Аналіз витрат автотранспортного підприємства
3.1. Аналіз витрат за елементами і статтями
3.2 Аналіз матеріальних витрат
3.3 Аналіз витрат на оплату праці
3.4 Витрати на обслуговування виробництва та управління
Висновки
Список використаної літератури

Благодійна реклама:

Вступ
Фінансова діяльність будь-якого підприємства, починаючи від його заснування, формування статутного фонду, і наступні взаємовідносини з контрагентами, державою, банками, а також у середині підприємства з приводу організації внутрішньогосподарського комерційного розрахунку базується на формуванні і рухові його фінансових ресурсів, тобто його капіталу, на їх ефективному використанні.
При переході до ринкової економіки, відмова від державного фінансування підприємств обумовлює необхідність використання в діяльності комерційного кредиту, невід’ємним штрихом якого є знання контрагентами фінансового стану підприємств і впевненість в його стійкості. Зростає зацікавленість в стабільності фінансового стану підприємства у постачальників, банків, акціонерів, податкових органів. Фінансова стабільність підприємства стає запорукою його виживання, оскільки банкрутство підприємства в умовах ринку є результатом фінансово-господарської діяльності разом з іншими її показниками. У зв’язку з цим велике значення має аналіз доходів і витрат підприємства як для самого підприємства, так і для його партнерів, власників, а також фінансових органів. Тому, на сьогодні, особливої актуальності набуває саме аналіз доходів і витрат підприємств.
При написанні курсової роботи об’єктом дослідження визначено ТОВ “ДАР”, на прикладі якого поводиться аналіз доходів і витрат.
Товариство з обмеженою відповідальністю є самостійним господарюючим суб’єктом, має Статут, являється юридичною особою, займається наданням транспортних послуг. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки, в тому числі і валютні, а також власну печатку зі своєю назвою.

Благодійна реклама:

Сьогодні ТОВ “ДАР” спеціалізується на забезпеченні маршрутних перевезень пасажирів по м.Ужгород за маршрутами №21,14,8,6,7а.
Майно товариства складається з основних фондів і оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі.
Статутний капітал товариства складає 1342000,00 гривень. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність.
Метою курсової роботи є вивчення та аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства, а також дослідження шляхів оптимізації їх структури.
Для реалізації цієї мети в роботі поставлені такі завдання:
- розглянути формування доходів і витрат підприємств;
- розглянути структуру доходів і витрат підприємства;
- дослідити і проаналізувати прибуток від реалізації продукції;
- дослідити і проаналізувати резерви збільшення прибутку;
- проаналізувати доход від цінних паперів;
- проаналізувати витрати за елементами і статтями;
- проаналізувати матеріальні витрати, витрати на оплату праці, витрати на обслуговування виробництва та управління.

Благодійна реклама:

Методологічною основою написання цієї роботи послужили наукові праці Шегди А.В., Примака Т.О., монографічна та інша спеціальна література.
Структура роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.
У першому розділі висвітлено формування доходів і витрат автотранспортного підприємства.
У другому розділі проаналізовано доходи підприємства у розрізі аналізу структури доходів, прибутку від реалізації продукції, доходів від цінних паперів та резервів збільшення прибутку.
У третьому розділі проаналізовано витрати підприємства у розрізі аналізу структури витрат, витрат за елементами і статями, матеріальних витрат, витрат на оплату праці, витрат на обслуговування виробництва та управління.