27. Аналіз діяльності фірми Галактика

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Характеристика фірми «Галактика»…………………………………..6
1.1 Система цілей фірми………………………………………………………….6
1.2 Продукція та область вживання……………………………...........................6
Розділ 2. Аналіз фінансового стану фірми «Галактика»……………………...10
2.1 Аналіз майнового стану……………………………………………………..10
2.2 Аналіз фінансової стабільності……………………………………………..12
2.3 Аналіз платоспроможності………………………………………………….14
2.4 Аналіз ділової активності…………………………………….......................17
2.5 Аналіз конкурентоспроможності……………….…………………………..19
2.6 Аналіз показників рентабельності……………………………..…………...22
Розділ 3. Аналіз базового ринку……………………………………………..….26
3.1 Виробники……………………………………………………………………26
3.2 Імпортери…………………………………………………………………….28
3.3 Аналіз сильних і слабких сторін фірми…………...……….…………….…29
Розділ 4. Аналіз цільового ринку фірми і вибір стратегії його обхвату...…...31
4.1 Розробка стратегії сегментації ринку і виділення цільових сегментів......31
4.2 Вибір стратегії обхвату цільового ринку…………………………………..35
4.3 Вибір стратегії з використанням матриці « Мак Кинси – Дженерал Електрик»…..36
Розділ 5. План стратегічного маркетингу фірми «Галактика»………………..38
Висновок………………………………………………………………………….39
Список використаної літератури………………………………………………..41

Благодійна реклама:

Вступ
У ранній період зародження українського бізнесу, однієї із самих злободенних проблем, було нерозуміння принципів його ведення. Першим принципом наших менеджерів (тоді це слово не було поширено) був - "треба крутитися". Після "розкручування", підприємці поставали перед питанням "куди йти", а потім витіснялися більш сильними конкурентами чи зникали разом з формуванням ринку, тенденції якого не враховувалися. Чітка, продумана й ефективна маркетингова стратегія - рідкість на більшій частині українських підприємств і по нині.
Важливо зрозуміти саму концепцію підходу до створення стратегії: це бачення майбутнього і напрямок для досягнення поставленої мети - погляд з майбутнього на сьогоднішні ресурси компанії, а не екстраполяція поточного стану і внутрішніх обмежень на наступний період. Ми маємо справу не з логікою, а з інтересами.
Ознака відсутності стратегічного підходу - концентрація організації на внутрішніх ресурсах. Тим самим ігноруються всі можливі погрози з зовнішнього середовища (вони сприймаються тільки здійснений факт) і упускаються сприятливі тенденції. Стратегічний підхід складається в перетворенні будь-яких змін у позитивні можливості і їхнє використання, а план при цьому не догма. Актуальність цього питання не тільки не зменшилася з появою нових технологій, але і підвищилася. Загальна мода на впровадження комплексних інформаційних систем і комплексної автоматизації лише оголила і збільшила проблеми управління і необхідності системного стратегічного підходу до їхнього вирішення.
Мета курсової роботи – дослідження теоретичних та практичних аспектів побудови функціональної маркетингової стратегії підприємства як складової загальноекономічної стратегії підприємства.

Благодійна реклама:

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:
виявлення ролі функціональної маркетингової стратегії в розвитку підприємства;
дослідження шляхів оптимізації асортиментної політики основної продукції підприємства;
напрацювання стратегії диверсифікації для досліджуваного підприємства;
розробка функціональної маркетингової стратегії для аналізованого підприємства.
Предметом дослідження є методологічні аспекти напрацювання загальної економічної стратегії підприємства.
Об’єктом дослідження є розробка функціональної маркетингової стратегії як невід’ємної частини загальної економічної стратегії підприємства.
Інформативною основою курсової роботи послугували праці вітчизняних та закордонних фахівців в галузі стратегічного управління та маркетингу, матеріали науково-практичних конференцій, спеціалізовані періодичні видання, фінансова звітність досліджуваного підприємства.

Благодійна реклама:

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Окреслюється методологічна та теоретична база дослідження, методи дослідження.
У першому розділі охарактеризовується досліджувана фірма та продукція яку вона виготовляє.
Другий розділ роботи присвячено аналізу економічної діяльності підприємства, його фінансового стану та проводиться аналіз ринку для основної продукції.
В третьому та в четвертому розділах проведений аналіз зовнішнього та цільових ринків в яких існує підприємство, також проведений вибір стратегії з використанням матриці « Мак Кинси – Дженерал Електрик».
У завершальному п’ятому розділі розроблений план стратегічного маркетингу фірми «Галактика» та пропонується програма дій для удосконалення роботи фірми по випуску продукції.
У висновках сформульовано основні результати дослідження.