20. Аналіз впливу непрямого цінового регулювання на ринкову рівновагу

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Вступ
Розділ 1. Основні форми непрямого цінового регулювання ринкової рівноваги та їх наслідки
1.1 Процес утворення ринкової ціни та його роль в ринковій економіці
1.2 Механізм впливу непрямих податків на ринкову рівновагу
1.3 Механізм впливу субсидій та імпортного мита на стан ринкової рівноваги
Розділ 2. Аналіз непрямого цінового регулювання ринкової рівноваги
2.1 Правові основи регулювання цін та впливу на ціноутворення з боку держави
2.2 Аналіз наслідків надання субсидій виробникам вітчизняного біопалива
2.3 Аналіз впливу підвищення акцизу на тютюнові вироби на ринкову рівновагу
2.4 Аналіз зміни акцизів та мита на автомобілі на ринкову ситуацію
Висновки
Список використаної літератури

Благодійна реклама:

Вступ
Державне регулювання - комплекс форм і засобів централізованого впливу на розвиток економічних об’єктів і процесів з метою стабілізації та пристосування існуючої економічної системи до умов, що змінюються, зокрема пристосування економічних відносин і господарського механізму до законів та потреб розвитку продуктивних сил.
Свої регулюючі функції держава виконує, застосовуючи різноманітні методи і форми впливу на економіку. Виділяють адміністративні методи (прямі) та економічні (непрямі) державного регулювання.
Держава може втручатися у ціноутворення у формі прямого регулювання: встановлення фіксованих цін на найважливіші товари, граничного їх рівня або граничного коефіцієнта їх підвищення, заміна режиму вільного ціноутворення на деякі товари державним регулюванням, заморожування цін на певний строк. Пряме їх регулювання, звичайно, переважає на початковому етапі створення ринку, коли його регулююча здатність ще недостатньо розвинута: у кризовій ситуації; при високих рівнях інфляції.
Опосередковане регулювання здійснюється шляхом планування, прогнозування, фінансування, бюджетного регулювання, системи оподаткування, кредитування, грошової політики, політики прискореної амортизації, цінової, промислової, інвестиційної політики, обліку і контролю та ін.
Основними інструментами впливу держави на процес ринкового ціноутворення є система оподаткування і декретування рівня ціни.
Основна мета даної курсової роботи полягає у вивченні особливостей впливу непрямого цінового регулювання державою ринкової рівноваги.
Об’єктом курсової роботи є система непрямого цінового регулювання економіки.
Предметом роботи є економічні відносини, які виникають у процесі державного регулювання економіки.

Благодійна реклама:

Завдання роботи:
дослідити особливості політики державного регулювання економіки;
визначити основні функції державного регулювання економіки;
проаналізувати національні особливості державного регулювання економіки.
При написанні курсової роботи було використано наступні методи дослідження: абстракція, аналіз, індукція, спостереження, відбір фактів, економіко-математичний, графічний методи.
 
Розділ 1. Основні форми непрямого цінового регулювання ринкової рівноваги та їх наслідки
1.1 Процес утворення ринкової ціни та його роль в ринковій економіці
Реальна ціна на ринку і фактичний обсяг продажу визначаються взаємодією попиту та пропонування (покупців і продавців). Щоб показати цю взаємодію, об’єднаємо криві попиту та пропонування на одному графіку. Цей характерний графік називають «хрестом Маршалла» або «ножицями Маршалла» [1].
Обидві криві перетнуться в точці кількісно-цінової рівноваги Е. у цій точці обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування. Ціна, за якою попит і пропонування збігаються, називається рівноважною ціною (Р*), а обсяги попиту та пропонування – рівноважним обсягом (Q*). Оскільки мова йдеться про ринок певного товару, ця рівновага називається частковою рівновагою.

Благодійна реклама:

Умовою часткової рівноваги є: QD = QS.
Ринковий механізм – це тенденція ціни на вільному ринку змінюватись доти, доки ринок не досягне рівноваги. У точці рівноваги відсутні як дефіцит, так і надлишок товарів, отже зникають чинники, які спричиняють зміну ціни.
Ринок не завжди перебуває у стані рівноваги, але завжди існує тенденція до вирівнювання обсягів попиту і пропонування. За незмінності інших детермінант точка рівноваги є стійкою, і ринок повсякчас повертається до неї.
Існує декілька моделей механізму встановлення ринкової рівноваги, які базуються на різних припущеннях і мають різне теоретичне та практичне значення.