15. Аналіз витрат на виробництво ДАТ Придніпровські магістральні нафтопроводи

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування витрат підприємства
1.1 Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції
1.2 Групування витрат за статтями калькуляції
1.3 Політика управління витратами
1.4 Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами (умовами)
Розділ 2. Формування витрат на виробництво та їх вплив на фінансово-господарську діяльність ДАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи”
2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика та оцінка фінансового стану підприємства
2.2 Аналіз динаміки виконання плану за показниками собівартості послуг
2.3 Аналіз собівартості за калькуляційними статями витрат
Розділ 3. Шляхи вдосконалення формування витрат на підприємстві
3.1 Виявлення внутрішніх резервів економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів
3.2 Вдосконалення формування витрат виробництва в ДАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи”
Висновки
Список використаної літератури

Благодійна реклама:

Вступ
Перехід виробництва на ініціативний шлях розвитку передбачає прискорення темпів економічного росту, посилення режиму економії і ресурсозбереження.
Важливе значення відіграє науково-обгрунтований облік витрат виробництва, що формує інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства і об’єднань.
Управління витратами на виробництво і калькулювання собівартості продукції та робіт має найбільшу специфіку в зв’язку з особливостями технології виробництва на підприємствах різних галузей і підгалузей промисловості.
Поряд з необхідністю вивчення загальних завдань організації і методології обліку і калькулювання собівартості в промисловості виникає суттєва необхідність засвоєння тих особливостей формування затрат, розподілу комплексних витрат, прийомів і способів калькулювання собівартості робіт, які визначаються галузевими факторами.

Благодійна реклама:

Мета управління витратами і калькулювання собівартості продукції, робіт полягає в своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних витрат, пов’язаних з виробництвом і збутом продукції, виконання робіт, визначенні фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції, робіт, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів. Виявлення можливих відхилень від встановлених норм, причин, винуватців цих відхилень повинно задовольнити потреби оперативного управління виробництвом.
Як показує практика багато теоретичних і практичних проблем залишаються невирішеними.
Все вище вказане підтверджує актуальність вибраної теми даної курсової роботи, метою якої є вивчення організації та методології формування витрат на виробництво в сучасних ринкових умовах. Методологічною основою вивчення є постанови законодавчої і виконавчої влади України з питань виходу промисловості з економічної кризи та підвищення рівня виробництва.
Вихідними даними для дослідження були взяті дані підприємства, плани, дані обліку, звітні показники та установчі документи.
Метою написання роботи є дослідження особливостей формування витрат підприємства та виявлення їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства. Об’єктом дослідження обрано ДАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи”.

Благодійна реклама:

Для досягнення поставленої мети поставлені наступні задачі:
дати загальну характеристику теоретичних основ формування витрат підприємства;
дати оцінку фінансового стану підприємства – ДАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи”;
відобразити особливості формування витрат на досліджуємому підприємстві, навести основні статті витрат, визначити їх вплив на фінансово-господарську діяльність ДАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи”;
на основі аналізу нормативних документів висвітлити проблеми формування витрат, розробити та запропонувати шляхи вдосконалення калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг.
При виконанні дослідження були використані різноманітні методи економічного аналізу: графічний, статистичного спостереження, середніх та відносних величин, вибірковий, обробки рядів динаміки, простих та комбінаційних групувань, взаємозв’язків та інші.