05. Аналіз використання трудових ресурсів і фонду оплати праці

Тема: АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ТА ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

План

1. Загальна оцінка витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.
2.Основні об'єкти калькулювання й аналізу собівартості продукції.
3. Аналіз собівартості за елементами витрат та статтями калькуляції.
4. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції.
5. Аналіз собівартості окремих виробів.

Література:

1. Ф.Ф. Бутинець «Економічний аналіз» ст.518-550;
2. М.Г.Чумаченко «Економічний аналіз» ст.150-186;
3.Г.В.Савицька «Економічний аналіз діяльності підприємства» ст. 228-273;
4. В.І.Іващенко «Економічний аналіз господарської діяльності» ст. 102-111.

Благодійна реклама:

1. Загальна оцінка витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
Аналіз собівартості продукції, робіт та послуг має важливе значення, оскільки дозволяє пояснити тенденції зміни даного показника, виконання плану, розраховувати вплив на приріст собівартості, визначити резерви і дати оцінку роботи підприємства стосовно використання можливостей зниження собівартості продукції.
На сучасному етапі розвитку економіки України визначення собівартості реалізованої продукції значно змінилося у зв'язку з переходом підприємств на новий план рахунків бухгалтерського обліку і застосування в практиці роботи національних стандартів бухгалтерського обліку.
Згідно з П(С)БО-16 у собівартість реалізованої продукції включаються:
— виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду;
— нерозподілена частина постійних загальновиробничих витрат;
— понаднормативні виробничі витрати;
— адміністративні витрати;
— витрати на збут;
— інші операційні витрати.
Виробнича собівартість продукції складається з:
— прямих матеріальних витрат;
— прямих витрат на оплату праці;
— інших прямих витрат;
— загальновиробничих витрат.

Благодійна реклама:

Слід зазначити, що поняття «повна собівартість випущеної продукції» відсутнє. Відображаючи рівень витрат на виробництво собівартість комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а також рівень техніки, технології та організації виробництва. Чим краще працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), тим нижчою є собівартість продукції. Тому собівартість - один з найважливіших показників ефективності виробництва.
Собівартість продукції має тісний зв'язок з її ціною. Це проявляється в тому, що собівартість є базою ціни товару і водночас «обмежувачем» для виробництва (ніхто не випускатиме продук¬цію, ринкова ціна якої нижча за її собівартість).
Джерела інфор¬мації для аналізу собівартості продукції - це:
* калькуляція собівартості товарного випуску;
* калькуляція собівартості одиниці продукції;
* статистичний звіт ф.5 «Затрати виробництва»;
* дані синтетичного та аналітичного обліку (рахунки 801-809, 811-816,91);
* бухгалтерська звітність ф.2 «Звіт про фінансові результати»;
* кошторис;
* план (середньостроковий, короткостроковий, оперативний).
Планування й облік собівартості продукції здійснюються за елементами витрат і статтями калькуляції, а тому й аналіз собівартості продукції також здійснюється передусім за цими напрямами. Але перш ніж перейти до аналізу собівартості продукції, необхідно ознайомитися з її сутністю, тобто перевірити, які ж витрати підприємство включило в собівартість продукції за звітний період, оскільки від цього залежить достовірність визначення суми собівартості.

Благодійна реклама:

Відомо, що витрати підприємства відшкодовуються за рахунок двох власних джерел:
— собівартості;
— прибутку.
Через собівартість відшкодовуються ті витрати підприємства, які мають зв'язок з виробництвом, тобто забезпечують просте відтворення всіх факторів виробництва: предметів, засобів праці, робочої сили та природних ресурсів.
Необхідно зазначити, що на практиці відсутня повна відповідність між дійсними витратами на виробництво й собівартістю. Так, не включаються в собівартість продукції, а відшкодовуються за рахунок прибутку витрати на підготовку та освоєння нової продукції серійного і масового виробництва.
Водночас є й такі витрати, які включаються у собівартість продукції, але не мають прямого зв'язку з виробництвом (наприклад, оплата часу виконання державних обов'язків працівниками підприємства тощо).
Непродуктивні витрати підприємства, пов'язані з виробничою діяльністю (втрати від браку, недостачі, простої), в межах установлених норм включаються у фактичну собівартість продукції, а втрати від порушення умов договорів (штрафні санкції) відшкодовуються за рахунок прибутку. Для встановлення витрат, які конкретно необхідно включати в собівартість продукції, слід керуватись П(С)БО 16 «Витрати».
Важливим моментом у калькулюванні собівартості продукції є класифікація витрат, які включаються в собівартість продукції. Напрями цієї класифікації можуть бути різними (наприклад, на підставі зв'язку з обсягом виробництва витрати поділяють на по¬стійні та змінні).