Аналіз та діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства

 

Найменування

Стислий зміст матеріалів

 01. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Аналіз "Витрати-обсяг-прибуток". Аналіз беззбитковості в роботі підприємств. Цільове планування прибутку підприємства. Операційний важіль та його складові. Розрахунок точки беззбитковості, запасу фінансової міцності та сили впливу операційного важеля.

 02. Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності 

Аналіз і обґрунтування рішень у сфері партнерських відносин. Етапи аналізу при укладанні господарських договорів. Показники, напрямки і способи аналізу виробництва і реалізації продукції. Аналіз товарної і реалізованої продукції та ритмічності її випуску.

 03. Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік. 

Аналіз річного обсягу продукції. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну обсягу товарної продукції. Аналіз виробітку одного працівника основного виробництва. Аналіз собівартості обсягу товарної продукції та прибутку від її реалізації.

 04. Аналіз використання оборотних коштів 

Оборотні кошти як сукупність оборотних виробничих фондів, виражених у грошовій формі, їх структура. Порівняльна характеристика основних і оборотних засобів. Забезпеченість підприємства власними оборотними коштами, аналіз ефективності їх використання.

 05. Аналіз використання трудових ресурсів і фонду оплати праці 

Загальна оцінка витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Економічний аналіз як галузь економічної науки. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами. Аналіз структури, стану та рівня використання земельних угідь.

 06. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

Поняття ефективного використання робочого часу, аналіз складу і структури працюючих на підприємстві, суть плинності кадрів. Показники продуктивності праці, основний зміст аналізу витрат коштів на оплату роботи. Характеристика умов праці колективу.

 07. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району 

Динаміка та виконання плану виробництва зерна за натуральними та вартісними показниками. Вплив факторів на зміну валового збору. Фактори, що формують урожайність культури. Підрахунок резервів збільшення виробництва зерна та заходи щодо їх використання.

 08. Аналіз виробництва і собівартості продукції свинарства, резерви збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості . 

Аналіз динаміки собівартості продукції свинарства. Рівень, динаміка витрат на 1 грн. валової продукції. Аналіз собівартості продукції свинарства за статтями витрат. Резерви, шляхи зниження собівартості продукції свинарства. Оцінка потенціалу підприємства.

 09. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці . 

Організація оплати та методи визначення міри праці на підприємстві. Аналіз впливу факторів на виробництво продукції рослинництва, зміну її собівартості, оплату праці, матеріальні витрати. Резерви підвищення ефективності виробництва в галузі рослинництва.

 10. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

Аналіз випуску продукції у натуральному та вартісному виразі, оцінка впливу факторів на зміну обсягу виробництва. Значення і задачі аналізу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг. Методика аналізу виконання плану з номенклатури і асортименту.

 11. Аналіз виробництва та реалізації продукції. 

Аналіз реалізації продукції і прибутку від реалізації продукції, визначення резервів росту її обсягу. Ознайомлення з сучасними критеріями характеристики продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства.

 12. Аналіз виробничих основних засобів. 

Економічна суть існування основних засобів. Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Аналіз виробничих основних засобів на прикладі ТОВ "Альянс". Шляхи поліпшення використання основних виробничих засобів.

 13. Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі Костопільського військового лісгоспу. .

Загальна характеристика підприємства та його організаційно правова структура. Аналіз виробничої програми, асортименту продукції (товарів, робіт, послуг). Аналіз впливу факторів на зміну обсягів виробництва продукції. Аналіз обсягів виробництва продукції.

 14. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції 

Класифікація та групування витрат, що включаються до собівартості продукції. Характеристика прямих та поза виробничих витрат. Особливості аналізу показників собівартості продукції. Специфіка факторного аналізу собівартості. Аналіз витрат збуту продукції.

 15. Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи" . 

Теоретичні основи витрат підприємства. Особливості та шляхи вдосконалення формування витрат на виробництво у ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи", а також аналіз його внутрішніх резервів економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.

Благодійна реклама:

 

 16. Аналіз витрат на виробництво продукції . 

Собівартість як комплексний економічний показник, основні методи її калькуляції та планування витрат. Аналіз витрат на виробництво продукції в КСП ім. Карла Маркса Сумського району. Резерви зниження собівартості, перспективи їх застосування на сьогодні.

 17. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк" . 

Економічні показники рівня витрат на оплату праці персоналу підприємства. Статистика галузевого рівня оплати праці в Україні в 1995-2007 рр. Характеристика інфраструктури АКБ "Приватбанк". Удосконалення системи оплати праці персоналу АКБ "Приватбанк".

 18. Аналіз відвантаження і збуту продукції на прикладі ВАТ "Роси Буковини". 

Теоретичні аспекти організації збутової діяльності на підприємстві. Аналіз збутової діяльності на ВАТ "Роси Буковини" за 2005-2006 рр. Аналіз організації збуту на підприємстві. Аналіз резервів збільшення обсягів виробництва. Проблеми та пропозиції.

 19. Аналіз впливів на суму витрат підприємства . 

Розрахунок впливу різноманітних чинників на загальну суму витрат у сільськогосподарському виробництві. Визначення суми та рівня планових та фактичних перемінних витрат. Аналіз продуктивність праці одного працюючого і одного робочого на підприємстві.

 20. Аналіз впливу непрямого цінового регулювання на ринкову рівновагу . 

Процес утворення ринкової ціни та його роль в ринковій економіці, механізм впливу непрямих податків, субсидій та імпортного мита на стан ринкової рівноваги. Правові основи та аналіз наслідків регулювання цін та впливу на ціноутворення з боку держави.

 21. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості . 

Сутність та класифікація дебіторської заборгованості підприємства. Фактори, що визначають обсяг дебіторської заборгованості підприємства. Управління дебіторською заборгованістю ТОВ "Юнігран". Ліквідність дебіторської заборгованості та її погашення.

 22. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів . 

Поняття економічного циклу, порядок оцінки коливань в ньому. Види коливань залежно від довжини хвилі за часовим чинником. Методи аналізу тенденцій кон'юнктури ринку. Ендогенний механізм довго плинних коливань. Півфази малих циклів ділової активності.

 23. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні 

Розробка функції споживання та її основна ідея, модель поведінки споживача Франко Модильяні. Гіпотеза життєвого циклу споживання і заощадження. Вплив різних чинників на споживання. Структура і аналіз витрат та заощаджень населення України в 2008 р.

 24. Аналіз діяльності підприємства . 

Розрахунок і аналіз показників виробництва та реалізації продукції на підприємстві. Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання. Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників, розрахунок основної заробітної плати.

 25. Аналіз діяльності підприємства . 

Робота присвячена майновому стану підприємства. Вказані характеристики такого стану: склад, розміщення, структура та динаміка активів і пасивів. Аналіз майнового стану підприємства проводиться за допомогою скороченого аналітичного балансу. Види аналізу.

 26. Аналіз діяльності підприємства . 

Характеристика підприємства: виробнича структура і структура управління. Складання кошторису витрат на річний випуск продукції і собівартості продукції. Система міжцехового оперативно-виробничого планування. Інноваційні технології підприємства.

 27. Аналіз діяльності фірми "Галактика" . 

Характеристика, система цілей, ринки збуту і маркетингова стратегія фірми "Галактика", аналіз її фінансового стану та конкурентоспроможності, оцінка сильних і слабких сторін. Особливості розробки стратегії сегментації ринку і виділення цільових сегментів.

 28. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства .

Формування доходів і витрат автотранспортного підприємства, аналіз їх структури, джерела інформації. Аналіз прибутку від реалізації, резервів його збільшення, доходів від цінних паперів. Аналіз зміни собівартості за елементами та статтями витрат.

 29. Аналіз економічної ефективності виробництва молока . 

Теоретичні основи економічної ефективності виробництва. Організаційно-економічна характеристика КСП ім. Карла Маркса, аналіз його стану розвитку виробництва продукції. Основні напрямки підвищення економічної ефективності виробництва продукції (молока).

 30. Аналіз економічної нестабільності в Україні .  

Основне поняття і динаміка інфляції та безробіття, загальний розгляд економічної теорії нестабільності. Загальна характеристика економічних явищ. Кейнсіанська теорія нестабільності. Антиінфляційна політика держави. Визначення та вимірювання безробіття.

Благодійна реклама:

 

 31. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат") 

Склад та задачі управління основними фондами підприємства. Етапи руху основних коштів: придбання, амортизація, продаж, ліквідація. Дослідження ефективності використання основних виробничих фондів на прикладі ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат".

 32. Аналіз ефективності фінансових інвестицій підприємства ВАТ "Синергія" . 

Сутність та види фінансових інвестицій. Нормативно-правове забезпечення та основні засади створення інститутів спільного інвестування. Аналіз та оцінка інвестиційної стратегії та основних показників діяльності інвестиційного фонду ВАТ "Синергія".

 33. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці . 

Сучасна ринкова економіка. Рівноважна ціна та теорія загальної рівноваги. Методи аналізу загальної рівноваги. Конкуренція — чинник встановлення рівноваги. Рівновага як наслідок розподілу товарів. Дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці.

 34. Аналіз затрат робочого часу . 

Класифікація витрат робочого часу виконавця робіт. Фотографія робочого часу. Підготовка до спостереження. Індивідуальна, групова та самофоторгафія робочого часу. Аналіз результатів спостереження. Фотографія часу використання устаткування. Хронометраж.

 35. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту . 

Виникнення поняття "людський капітал". Аналіз ефективності інвестицій. Продуктивність праці і приріст об'єму продукції за рахунок зміни чисельності робітників. Фонд оплати праці в базовому періоді. Виробнича трудомісткість робіт і норма вироблення.

 36. Аналіз інноваційного потенціалу промислового підприємства . 

Теоретичні засади оцінки інноваційного потенціалу підприємства. Сутність та види інновацій на підприємстві. Структура інноваційного потенціалу підприємства. Методики оцінювання інноваційного потенціалу ХДЗ "Палада", стан та шляхи його підвищення.

 37. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008

Показники інноваційної діяльності підприємств України. Скорочення кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації. Кількість та динаміка поданих заявок на видачу охоронних документів у державний департамент інтелектуальної власності.

 38. Аналіз кількісних та якісних параметрів ПСП "Саверці" 

 Аналіз руху і стану основних засобів невиробничого призначення в ПСП "Саверці". Склад і структура земельних угідь підприємства. Класифікація основних фондів для цілей нарахування амортизаційних відрахувань. Аналіз товарної продукції СП "Саверці".

 39. Аналіз ліквідності підприємства . 

Основи аналізу ліквідності підприємства. Сутність та завдання аналізу ліквідності підприємства. Аналіз ліквідності підприємства. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

 40. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник" . 

Характеристика МПП "Монтажник", визначення мети його діяльності, галузь господарювання підприємства. Особливості служби маркетингу, резерви стимулювання збуту. Фінансові показники розвитку виробництва, рекомендації відносно удосконалення діяльності.

 41. Аналіз товарної продукції та визначення її впливу на фінансові показники підприємства СТОВ Світанок. 

Коротка характеристика підприємства СТОВ "Світанок" та основний вид його економічної діяльності. Зовнішні, внутрішні та змішані фактори впливу на обсяг товарного випуску. Аналіз товарної продукції та визначення її впливу на фінансові показники фірми.

 42. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) . 

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі: цілі, завдання та методи аналізу, основні показники. Розрахунок показників фінансової стійкості та коефіцієнта структури довгострокових вкладень підприємства.

 43. Аналіз основних фондів в умовах шахти ім. О.О. Скочинського . 

Характеристика підприємства, умов виробництва. Аналіз техніко-економічних показників. Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції. Аналіз основних фондів. Аналіз стану основних фондів. Аналіз ефективності використання основних фондів.

44. Аналіз поведінки фірми за умов невизначеності і ризику 

Ризик у підприємницькій діяльності, його природа та особливості. Суперечність між запланованим і дійсним як невизначеність зовнішнього середовища по відношенню до підприємницької фірми. Оцінка ризику, вибір рішення в залежності від особистості підприємця.

 45. Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів .

Економічні погляди універсального дослідника початку XX століття Н.Д. Кондратьєва, його перші визначні роботи та переконання. Розробка Кондратьєвим концепції свідомої дії на економіку. Концепція родинно-трудового селянського господарства А.В. Чаянова.

 46. Аналіз поглядів основних представників історичної школи Німеччини .

Життя Фрідріха Ліста, схема п'яти стадій економічного розвитку націй, основні положення його політекономії. Німецька історична школа як головний єретичний напрям в економічній науці XIX століття, її походження і розвиток. Критичні ідеї історичної школи.

 47. Аналіз продуктивності праці . 

Значення та система показників аналізу ефективності використання трудових ресурсів. Економічна характеристика господарсько-фінансової діяльності Диканської райспоживспілки. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на рівень продуктивності праці.

 48. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації . 

Характеристика реалізації продукції як об'єкту аналізу, критерії визнання доходу. Динаміка та структура об'ємів реалізації продукції, аналіз динаміки зміни прибутку. Баланс товарної продукції й аналіз напруженості плану, вплив зміни обсягу реалізації.

 49. Аналіз результатів фінансової діяльності ЦЛ КВПіА . 

Огляд наукових праць щодо економічної сутності понять "дохід", "прибуток". Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст. Виручка, її планування і використання. Організаційно-економічна характеристика ЦЛ КВПіА ДП "СхідГЗК" за 2005–2009 рр.

Благодійна реклама:

 

 50. Аналіз рентабельності ВАТ "СНВО ім. Фрунзе" . 

Теоретичні засади аналізу та шляхів вдосконалення рентабельності діяльності підприємства. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "СНВО ім. Фрунзе", аналіз впливу його асортиментної політики на розмір прибутку, а також оцінка рівня рентабельності.

 51. Аналіз рентабельності приватного підприємства "Сєвєродонецькспеценергоремонт-1". 

Розгляд видів (загальна, фактична, розрахункова) і системи показників (інвестицій, продажу, виробництва) рентабельності підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності, ділової активності та ефективності фінансово-господарської діяльності фірми.

 52. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово-економічного стану ТОВ "Альфа" . 

Організаційно-економічна характеристика та основні фінансово-господарські показники діяльності підприємства. Завдання, джерела інформації та прийоми економічного. Аналіз собівартості продукції. Оцінка фінансового стану підприємства.

 53. Аналіз стану ринку й визначення ринкових перспектив підприємства . 

Аналіз стану споживача, ринкової ситуації. Визначення стану і ринкових перспектив виробника. Побудова функції попиту на товар для конкретної групи споживачів. Ринкова рівновага. Аналіз стійкості рівноваги, зміни стану ринку. Потоварний податок.

 54. Аналіз стану ринку та визначення ринкових перспектив . 

Аналіз стану споживача, ринкової ситуації, стійкості ринкової рівноваги. Вивчення стану та ринкових перспектив виробника. Функція Лагранжа. Значення попиту. Еластичний попит. Абсолютне значення коефіцієнту еластичності. Надлишки споживача та виробника.

 55. Аналіз структури доходів соціальних груп населення . 

Теорія споживання. Доходи та витрати домогосподарств. Показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту та нерівності розподілу доходів (витрат). Становлення середнього класу в Україні. Становище економіки України за 2000 – 2003 рр.

 56. Аналіз та планування основних фондів торгівельного підприємства (на прикладі ТОВ "БАРС") 

Сутність основних фондів торгівельного підприємства, поняття їх руху та управління рухом. Аналіз наявності, складу та стану основних фондів торгівельного підприємства "Барс". Дослідження інтенсивності їх відновлення і оцінка ефективності їх використання.

 57. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів . 

Специфіка товарів та організації торгів на ринку дорогоцінних металів. Дослідження ринку дорогоцінних металів та результатів застосування методів аналізу прогнозування. Використання циклічного підходу для прогнозування руху ринку дорогоцінних металів.

 58. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків). 

Теоретичні основи аналізу і система оцінки діяльності цеху допоміжного виробництва підприємства. Аналіз та шляхи підвищення ефективності діяльності цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна".

 59. Аналіз фаз відтворення людських ресурсів . 

Людина як основне джерело і критерій соціально-економічного прогресу, головний фактор виробництва. Специфіка людських ресурсів. Відтворення населення. Відтворення ресурсів для праці, розвиток засобів виробництва. Фази відтворення трудових ресурсів.

 60. Аналіз фінансових результатів . 

Формування фінансових результатів. Аналіз валового прибутку, фінансових результатів від позареалізаційних операцій, впливу на прибуток окремих факторів, які базуються на категорії маржинального доходу. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

 61. Аналіз фінансових результатів 

Особливості утворення і використання прибутку на підприємстві. Характеристика факторів, що впливають на розмір прибутку підприємства. Аналіз показників рентабельності виробництва: показники рентабельності – брутто, показники рентабельності – нетто.

 62. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК" . 

Характеристика ЗАТ "АВК", аналіз основних фондів та оборотних активів, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства. Експортні операції як складова частина зовнішньої торгівлі. Сутність експорту і імпорту, організація зовнішньої діяльності.

 63. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" . 

Характеристика майнового положення підприємства на підставі аналізу активу балансу. Аналіз структури необоротних та оборотних активів, структури пасиву балансу, оцінка ліквідності підприємства. Оцінка рентабельності та коефіцієнтів ділової активності.

 64. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") .

Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства. Поняття фінансової стійкості підприємства. Платоспроможність та ліквідність. Характеристика показників рентабельності. Аналіз та оцінка діяльності АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА".

 65. Аналіз фінансового стану підприємства. 

Сутність фінансового аналізу та його задачі. Інформаційні джерела фінансового аналізу. Сутність фінансової стійкості підприємства. Аналіз структури балансу, майна, запасів та витрат підприємства. Аналіз прибутку, рентабельності, фінансової стійкості.

 66. Аналіз фінансової сталості та її забезпечення

Основні фінансові показники діяльності підприємств. Значення та аналіз фінансової усталеності. Ліквідність балансу. Характеристика показників ліквідності. Характеристика показників рентабельності. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

 67. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

Теоретико-методологічне обґрунтування фінансової стійкості, її роль і місце в загальній системі економічних параметрів. Організаційно-економічна характеристика СХПК ім. Карбишева. Аналіз майнового положення і структури сільськогосподарського капіталу.

 68. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці .

Основи аналізу оплати праці на підприємстві. Елементи і принципи організації оплати праці. Форми і системи оплати праці. Заробітна платня в умовах ринкової економіки. Формування і використання коштів на оплату праці. Чинники які впливають на оплату праці